ZalogujZarejestruj

Odmiana przymiotnika przez przypadki

Odmiana przymiotnika przez przypadki

Tabela odmiany przymiotnika "odważny" w liczbie pojedynczej i mnogiej.

  Liczba wyświetleń: 88681
  Liczba pobrań: 1268
  Dodano: 2010-11-15
IMP_106962 (63745)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

I.2
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Samokształcenie i docieranie do informacji. Uczeń korzysta z informacji zawartych w encyklopedii, słowniku ortograficznym, słowniku języka polskiego (małym lub podręcznym), słowniku wyrazów bliskoznacznych.
I.3.3
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Świadomość językowa
Uczeń rozpoznaje w wypowiedziach podstawowe części mowy (rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przysłówek, liczebnik, zaimek, przyimek, spójnik) i wskazuje różnice między nimi
I.3.4
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Świadomość językowa
Uczeń rozpoznaje w tekście formy przypadków, liczb, osób, czasów i rodzajów gramatycznych – rozumie ich funkcje w wypowiedzi
III.1.1
Tworzenie wypowiedzi
Mówienie i pisanie
Uczeń tworzy spójne teksty na tematy poruszane na zajęciach – związane z otaczającą rzeczywistością i poznanymi tekstami kultury
III.1.8
Tworzenie wypowiedzi
Mówienie i pisanie
Uczeń uczestnicząc w rozmowie, słucha z uwagą wypowiedzi innych, mówi na temat; prezentuje własne zdanie i uzasadnia je
III.2.3
Tworzenie wypowiedzi
Świadomość językowa
Uczeń stosuje poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych
III.2.5.a
Tworzenie wypowiedzi
Świadomość językowa
Uczeń pisze poprawnie pod względem ortograficznym, w tym w razie potrzeby wykorzystuje wiedzę
Uczeń pisze poprawnie pod względem ortograficznym, w tym w razie potrzeby wykorzystuje wiedzę o wymianie głosek w wyrazach pokrewnych oraz w tematach fleksyjnych wyrazów odmiennych
1.1.17
Kształcenie literackie i kulturowe
Czytanie utworów literackich
Uczeń przedstawia własne rozumienie utworu i je uzasadnia
1.2.2
Kształcenie literackie i kulturowe
Odbiór tekstów kultury
Uczeń wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio
2.1.1
Kształcenie językowe
Gramatyka języka polskiego
Uczeń rozpoznaje w wypowiedziach części mowy (czasownik, rzeczownik, przymiotnik, przysłówek, liczebnik, zaimek, przyimek, spójnik, partykuła, wykrzyknik) Uczeń i określa ich funkcje w tekście
2.1.2
Kształcenie językowe
Gramatyka języka polskiego
Uczeń odróżnia części mowy odmienne od nieodmiennych
2.1.3
Kształcenie językowe
Gramatyka języka polskiego
Uczeń dostrzega rolę czasownika w wypowiedzi, odróżnia czasowniki dokonane od niedokonanych, rozpoznaje bezosobowe formy czasownika: formy zakończone na -no, -to, konstrukcje z się; rozumie ich znaczenie w wypowiedzeniu oraz funkcje w tekście
2.1.3
Kształcenie językowe
Gramatyka języka polskiego
Uczeń dostrzega rolę czasownika w wypowiedzi, odróżnia czasowniki dokonane od niedokonanych, rozpoznaje bezosobowe formy czasownika: formy zakończone na -no, -to, konstrukcje z się; rozumie ich znaczenie w wypowiedzeniu oraz funkcje w tekście
2.1.4
Kształcenie językowe
Gramatyka języka polskiego
Uczeń rozpoznaje formy przypadków, liczby, osoby, czasu, trybu i rodzaju gramatycznego odpowiednio: rzeczownika, przymiotnika, liczebnika, czasownika i zaimka oraz określa ich funkcje w wypowiedzi; oddziela temat fleksyjny od końcówki
2.1.4
Kształcenie językowe
Gramatyka języka polskiego
Uczeń rozpoznaje formy przypadków, liczby, osoby, czasu, trybu i rodzaju gramatycznego odpowiednio: rzeczownika, przymiotnika, liczebnika, czasownika i zaimka oraz określa ich funkcje w wypowiedzi; oddziela temat fleksyjny od końcówki
2.1.6
Kształcenie językowe
Gramatyka języka polskiego
Uczeń stosuje poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych
2.1.6
Kształcenie językowe
Gramatyka języka polskiego
Uczeń stosuje poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych
2.2.6
Kształcenie językowe
Zróżnicowanie języka
Uczeń rozpoznaje słownictwo neutralne i wartościujące, rozumie ich funkcje w tekście
2.2.9
Kształcenie językowe
Zróżnicowanie języka
Uczeń zna i stosuje zasady spójności formalnej i semantycznej tekstu
2.4.1
Kształcenie językowe
Ortografia i interpunkcja
Uczeń pisze poprawnie pod względem ortograficznym oraz stosuje reguły pisowni
3.1.1
Tworzenie wypowiedzi
Elementy retoryki
Uczeń uczestniczy w rozmowie na zadany temat, wydziela jej części, sygnały konstrukcyjne wzmacniające więź między uczestnikami dialogu, tłumaczące sens
3.2.5
Tworzenie wypowiedzi
Mówienie i pisanie
Uczeń opowiada o przeczytanym tekście
3.2.9
Tworzenie wypowiedzi
Mówienie i pisanie
Uczeń wykorzystuje wiedzę o języku w tworzonych wypowiedziach
4
Samokształcenie
4.3
Samokształcenie
Uczeń korzysta z informacji zawartych w różnych źródłach, gromadzi wiadomości, selekcjonuje informacje
4.5
Samokształcenie
Uczeń korzysta ze słowników ogólnych języka polskiego, także specjalnych, oraz słownika terminów literackich

Informacje licencyjne

  • Autor :
  • Joanna Rutkowska