ZalogujZarejestruj

Problemy przy opisie ruchu

Problemy przy opisie ruchu

Podczas lekcji uczniowie wykonując kolejne ćwiczenia polegające na opisywaniu ruchu doświadczają trudności w jego jednoznacznym opisaniu, przyswajają sobie podstawowe pojęcia używane przy jego opisie oraz nabierają przekonania o konieczności wprowadzenia układu odniesienia i układu współrzędnych. Scenariusz jest pierwszą częścią cyklu lekcji „Zrozumiale o ruchu” dotyczących opisu ruchu ciał, przeznaczony jest do realizacji w klasie I gimnazjum.

  Liczba wyświetleń: 3996
  Liczba pobrań: 111
  Dodano: 2010-11-15
IMP_105575 (62580)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

1.2
Ruch prostoliniowy i siły
Uczeń odczytuje prędkość i przebytą odległość z wykresów zależności drogi i prędkości od czasu oraz rysuje te wykresy na podstawie opisu słownego
1.4
Ruch prostoliniowy i siły
Uczeń opisuje zachowanie się ciał na podstawie pierwszej zasady dynamiki Newtona
1.5
Ruch prostoliniowy i siły
Uczeń odróżnia prędkość średnią od chwilowej w ruchu niejednostajnym
1.6
Ruch prostoliniowy i siły
Uczeń posługuje się pojęciem przyspieszenia do opisu ruchu prostoliniowego jednostajnie przyspieszonego
1.12
Ruch prostoliniowy i siły
Uczeń opisuje wpływ oporów ruchu na poruszające się ciała
2.6
Ruch i siły
Uczeń wyznacza wartość prędkości i drogę z wykresów zależności prędkości i drogi od czasu dla ruchu prostoliniowego odcinkami jednostajnego oraz rysuje te wykresy na podstawie podanych informacji
2.7
Ruch i siły
Uczeń nazywa ruchem jednostajnie przyspieszonym ruch, w którym wartość prędkości rośnie w jednostkowych przedziałach czasu o tę samą wartość, a ruchem jednostajnie opóźnionym – ruch, w którym wartość prędkości maleje w jednostkowych przedziałach czasu o tę samą wartość
2.7
Ruch i siły
Uczeń nazywa ruchem jednostajnie przyspieszonym ruch, w którym wartość prędkości rośnie w jednostkowych przedziałach czasu o tę samą wartość, a ruchem jednostajnie opóźnionym – ruch, w którym wartość prędkości maleje w jednostkowych przedziałach czasu o tę samą wartość
2.8
Ruch i siły
Uczeń posługuje się pojęciem przyspieszenia do opisu ruchu prostoliniowego jednostajnie przyspieszonego i jednostajnie opóźnionego; wyznacza wartość przyspieszenia wraz z jednostką; stosuje do obliczeń związek przyspieszenia ze zmianą prędkości i czasem, w którym ta zmiana nastąpiła (Δv = a·Δt)
2.9
Ruch i siły
Uczeń wyznacza zmianę prędkości i przyspieszenie z wykresów zależności prędkości od czasu dla ruchu prostoliniowego jednostajnie zmiennego (przyspieszonego lub opóźnionego)
2.14
Ruch i siły
Uczeń analizuje zachowanie się ciał na podstawie pierwszej zasady dynamiki

Informacje licencyjne

  • Autor :
  • Marcin Bednarski