ZalogujZarejestruj

SAULUTĖS KRAITELĖ. Pratybų sąsiuvinis I klasei, 1 dalis.

SAULUTĖS KRAITELĖ. Pratybų sąsiuvinis I klasei, 1 dalis.

Zeszyt ćwiczeń do podręcznika Saulutės kraitelė dla kl. I szkoły podstawowej, część 1.

Autor: Gražina Karaneckienė.

  Liczba wyświetleń: 5912
  Liczba pobrań: 97
  Dodano: 2019-01-11
L5 (113649)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

2.a
Uczeń tworzy wypowiedzi:
wypowiada się w różnych formach języka mówionego i pisanego (kilkuzdaniowa wypowiedź, krótkie opowiadanie, krótki opis, list, życzenia, zaproszenie)
1.a
Uczeń odbiera wypowiedzi:
uważnie słucha przekazywanych informacji i korzysta z nich
2.b
Uczeń tworzy wypowiedzi:
przejawia wrażliwość estetyczną w wypowiedziach inspirowanych twórczością dla dzieci; tworzy, przekształca i rozwija swoje wypowiedzi
1.b
Uczeń odbiera wypowiedzi:
czyta ze zrozumieniem teksty literackie oraz informacyjne przeznaczone dla dzieci na I etapie edukacyjnym
1.c
Uczeń odbiera wypowiedzi:
wyciąga wnioski z przesłanek zawartych w tekście
2.c
Uczeń tworzy wypowiedzi:
dobiera właściwe formy komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych
2.d
Uczeń tworzy wypowiedzi:
uczestniczy w rozmowach: zadaje pytania, udziela odpowiedzi i prezentuje własne zdanie
1.d
Uczeń odbiera wypowiedzi:
wyszukuje w tekście potrzebne informacje, stara się korzystać ze słowników i encyklopedii
2.e
Uczeń tworzy wypowiedzi:
zna alfabet: rozróżnia litery, głoski i znaki fonetyczne; dzieli wyrazy na sylaby; oddziela wyrazy w zdaniu, oddziela zdania w tekście i poprawnie je zapisuje (zgodnie z elementarnymi zasadami ortografii i interpunkcji)
1.e
Uczeń odbiera wypowiedzi:
stosuje i zna rolę form użytkowych (np. życzenia, zaproszenie, zawiadomienie, list, notatka do kroniki) i grzecznościowych w kontaktach międzyludzkich
2.f
Uczeń tworzy wypowiedzi:
pisze czytelnie i estetycznie
2.g
Uczeń tworzy wypowiedzi:
przepisuje teksty, pisze z pamięci i ze słuchu; w miarę swoich możliwości samodzielnie realizuje pisemne zadania domowe,
2.h
Uczeń tworzy wypowiedzi:
rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt z tekstami literackimi i innymi tekstami kultury
INNE
Inne