ZalogujZarejestruj

Chcę wiedzieć więcej - Matematyka - Klasa II

Chcę wiedzieć więcej - Matematyka - Klasa II

Ćwiczenia dla uczniów klasy II  wykazujących zdolności matematyczne stanowiące element całego innowacyjnego programu edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu edukacyjnego pt. "Staś i Zosia w szkole". "Program Staś i Zosia w szkole" to skuteczna, przyjazna i nowoczesna publikacja wspomagająca edukację wczesnoszkolną dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dziecka 6 letniego. Niniejsze opracowanie nie odrzuca i nie neguje sprawdzonych metod nauczania. Proponuje dodatkowo innowacyjne podejście do edukacji z uwzględnieniem elementów przedsiębiorczości, ekonomii, ekologii, rozwoju społecznego i techniki.

  Liczba wyświetleń: 44190
  Liczba pobrań: 1495
  Dodano: 2016-08-31
Mat___2 (111982)

Zasoby z zestawu

Słuchowiska edukacyjne dla klasy II
35760
2016-08-31
Słuchowiska edukacyjne dla klasy II
Słuchowiska edukacyjne dla uczniów klasy II stanowiące element całego innowacyjnego programu edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu edukacyjnego pt. "Staś i Zosia w szkole". "Program Staś i Zosia w szkole" to skuteczna, p...
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja informatyczna, Edukacja matematyczna, Edukacja plastyczna, Edukacja polonistyczna, Edukacja przyrodnicza, Edukacja społeczna, Edukacja techniczna
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
Staś i Zosia w cyfrowym świecie - klasa II - dodatek
34128
2016-08-31
Staś i Zosia w cyfrowym świecie - klasa II - dodatek
Zeszyty ćwiczeń - zajęcia komputerowe dla uczniów klasy II stanowiący część materiałów obudowy dydaktycznej Innowacyjnego programu nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu Staś i Zosia
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja informatyczna, Edukacja matematyczna, Edukacja plastyczna, Edukacja polonistyczna, Edukacja przyrodnicza, Edukacja społeczna, Edukacja techniczna
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
Zeszyt ćwiczeń - przyroda
33781
2016-08-31
Zeszyt ćwiczeń - przyroda
Zeszyty ćwiczeń dla uczniów klasy II stanowiący część materiałów obudowy dydaktycznej Innowacyjnego programu nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu Staś i Zosia
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja informatyczna, Edukacja matematyczna, Edukacja plastyczna, Edukacja polonistyczna, Edukacja przyrodnicza, Edukacja społeczna, Edukacja techniczna
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
Chcę wiedzieć więcej - Przyroda i ekologia - klasa II
32304
2016-08-31
Chcę wiedzieć więcej - Przyroda i ekologia - klasa II
Ćwiczenia dla uczniów klasy II wykazujących uzdolnienia przyrodnicze stanowiące element całego innowacyjnego programu edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu edukacyjnego pt. "Staś i Zosia w szkole". "Program Staś i Zosia w szk...
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja informatyczna, Edukacja matematyczna, Edukacja plastyczna, Edukacja polonistyczna, Edukacja przyrodnicza, Edukacja społeczna, Edukacja techniczna
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
Staś i Zosia mieszkańcy Ziemi - klasa II - dodatek
32841
2016-08-31
Staś i Zosia mieszkańcy Ziemi - klasa II - dodatek
Zeszyty ćwiczeń do przyrody dla uczniów klasy II stanowiący część materiałów obudowy dydaktycznej Innowacyjnego programu nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu Staś i Zosia
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja informatyczna, Edukacja matematyczna, Edukacja plastyczna, Edukacja polonistyczna, Edukacja przyrodnicza, Edukacja społeczna, Edukacja techniczna
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
Staś i Zosia w świecie liczb - klasa II - dodatek
32702
2016-08-31
Staś i Zosia w świecie liczb - klasa II - dodatek
Zeszyty ćwiczeń dla uczniów klasy II stanowiący część materiałów obudowy dydaktycznej Innowacyjnego programu nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu Staś i Zosia
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja informatyczna, Edukacja matematyczna, Edukacja plastyczna, Edukacja polonistyczna, Edukacja przyrodnicza, Edukacja społeczna, Edukacja techniczna
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
Zeszyt ćwiczeń - matematyka
36028
2016-08-31
Zeszyt ćwiczeń - matematyka
nnn
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja informatyczna, Edukacja matematyczna, Edukacja plastyczna, Edukacja polonistyczna, Edukacja przyrodnicza, Edukacja społeczna, Edukacja techniczna
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
Elementarz - skrypt dla klasy II
32704
2016-08-31
Elementarz - skrypt dla klasy II
Skrypt dla uczniów klasy II stanowiący część materiałów obudowy dydaktycznej Innowacyjnego programu nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu Staś i Zosia
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja informatyczna, Edukacja matematyczna, Edukacja plastyczna, Edukacja polonistyczna, Edukacja przyrodnicza, Edukacja społeczna, Edukacja techniczna
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
Instrukcje do projektów edukacyjnych klasa II
33275
2016-08-31
Instrukcje do projektów edukacyjnych klasa II
Instrukcje do projektów dla uczniów klasy II stanowiący część materiałów obudowy dydaktycznej Innowacyjnego programu nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu Staś i Zosia
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja informatyczna, Edukacja matematyczna, Edukacja plastyczna, Edukacja polonistyczna, Edukacja przyrodnicza, Edukacja społeczna, Edukacja techniczna
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

3.a
Uczeń w zakresie recepcji sztuki
rozróżnia takie dziedziny działalności twórczej człowieka jak: architektura, sztuki plastyczne oraz inne określone dyscypliny sztuki (fotografika, film) i przekazy medialne (telewizja, Internet), a także rzemiosło artystyczne i sztukę ludową
1.a
Uczeń w zakresie percepcji sztuki
określa swoją przynależność kulturową poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i z tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym; uczestniczy w życiu kulturalnym tych środowisk, wie o istnieniu placówek kultury działających na ich rzecz
2.a
Uczeń w zakresie ekspresji przez sztukę
ilustruje sceny i sytuacje (realne i fantastyczne) inspirowane wyobraźnią, baśnią, opowiadaniem, muzyką, korzysta z narzędzi multimedialnych
3.b
Uczeń w zakresie recepcji sztuki
rozpoznaje wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych należące do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury; opisuje ich cechy charakterystyczne (posługując się elementarnymi terminami właściwymi dla tych dziedzin działalności twórczej)
2.b
Uczeń w zakresie ekspresji przez sztukę
podejmuje działalność twórczą, posługując się takimi środkami wyrazu plastycznego jak: kształt, barwa, faktura w kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni (stosując określone materiały, narzędzia i techniki plastyczne)
1.b
Uczeń w zakresie percepcji sztuki
korzysta z przekazów medialnych; stosuje ich wytwory w swojej działalności twórczej (zgodnie z elementarną wiedzą o prawach autora)
2.c
Uczeń w zakresie ekspresji przez sztukę
realizuje proste projekty w zakresie form użytkowych, w tym służące kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia oraz upowszechnianiu kultury w środowisku szkolnym (stosując określone narzędzia i wytwory przekazów medialnych)
INNE
Inne
1.a
Uczeń korzysta z informacji
uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji
2.a
Uczeń analizuje i interpretuje teksty kultury
przejawia wrażliwość estetyczną, rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt z dziełami literackimi
4.a
Uczeń wypowiada się w małych formach teatralnych
uczestniczy w zabawie teatralnej, ilustruje mimiką, gestem, ruchem zachowania bohatera literackiego lub wymyślonego
3.a
Uczeń tworzy wypowiedzi
w formie ustnej i pisemnej: kilkuzdaniową wypowiedź, krótkie opowiadanie, krótki opis, list prywatny, życzenia, zaproszenie
4.b
Uczeń wypowiada się w małych formach teatralnych
rozumie umowne znaczenie rekwizytu i umie posłużyć się nim w odgrywanej scence
1.b
Uczeń korzysta z informacji
rozumie sens kodowania oraz dekodowania informacji; odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne, zna wszystkie litery alfabetu; czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci i wyciąga z nich wnioski
2.b
Uczeń analizuje i interpretuje teksty kultury
w tekście literackim zaznacza wybrane fragmenty, określa czas i miejsce akcji, wskazuje głównych bohaterów
3.b
Uczeń tworzy wypowiedzi
dobiera właściwe formy komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych
1.c
Uczeń korzysta z informacji
wyszukuje w tekście potrzebne informacje i w miarę możliwości korzysta ze słowników i encyklopedii przeznaczonych dla dzieci
2.c
Uczeń analizuje i interpretuje teksty kultury
czyta teksty i recytuje wiersze, z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji
3.c
Uczeń tworzy wypowiedzi
uczestniczy w rozmowach, także inspirowanych literaturą: zadaje pytania, udziela odpowiedzi, prezentuje własne zdanie i formułuje wnioski; poszerza zakres słownictwa i struktur składniowych
2.d
Uczeń analizuje i interpretuje teksty kultury
ma potrzebę kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci, czyta wybrane przez siebie i wskazane przez nauczyciela książki, wypowiada się na ich temat
3.d
Uczeń tworzy wypowiedzi
dba o kulturę wypowiadania się; poprawnie artykułuje głoski, akcentuje wyrazy, stosuje pauzy i właściwą intonację w zdaniu oznajmującym, pytającym i rozkazującym; stosuje formuły grzecznościowe
1.d
Uczeń korzysta z informacji
zna formy użytkowe: życzenia, zaproszenie, zawiadomienie, list, notatka do kroniki; potrafi z nich korzystać
3.e
Uczeń tworzy wypowiedzi
rozumie pojęcia: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie; dostrzega różnicę między literą i głoską; dzieli wyrazy na sylaby; oddziela wyrazy w zdaniu, zdania w tekście
3.f
Uczeń tworzy wypowiedzi
pisze czytelnie i estetycznie (przestrzega zasad kaligrafii), dba o poprawność gramatyczną, ortograficzną oraz interpunkcyjną
3.g
Uczeń tworzy wypowiedzi
przepisuje teksty, pisze z pamięci i ze słuchu
INNE
Inne
1
Uczeń posługuje się komputerem w podstawowym zakresie
2
Uczeń posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi, rozwijając swoje zainteresowania; korzysta z opcji w programach
1
Uczeń klasyfikuje obiekty i tworzy proste serie; dostrzega i kontynuuje regularności
2
Uczeń liczy (w przód i w tył) od danej liczby po 1, dziesiątkami od danej liczby w zakresie 100 i setkami od danej liczby w zakresie 1000
3
Uczeń zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000; rozumie dziesiątkowy system pozycyjny
6
Uczeń mnoży i dzieli liczby w zakresie tabliczki mnożenia (bez algorytmów działań pisemnych); podaje z pamięci iloczyny; sprawdza wyniki dzielenia za pomocą mnożenia
7
Uczeń rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka (bez przenoszenia na drugą stronę)
8
Uczeń rozwiązuje proste zadania tekstowe (w tym zadania na porównywanie różnicowe, ale bez porównywania ilorazowego)
9
Uczeń wykonuje łatwe obliczenia pieniężne (cena, ilość, wartość) i radzi sobie w sytuacjach codziennych wymagających takich umiejętności; zna będące w obiegu monety i banknoty; zna wartość nabywczą pieniędzy; rozumie, czym jest dług
10
Uczeń mierzy i zapisuje wynik pomiaru długości, szerokości i wysokości przedmiotów oraz odległości; posługuje się jednostkami: milimetr, centymetr, metr; wykonuje łatwe obliczenia dotyczące tych miar (bez wyrażeń dwumianowanych i zamiany jednostek w obliczeniach formalnych); używa pojęcia kilometr w sytuacjach życiowych, np. jechaliśmy autobusem 27 kilometrów (bez zamiany na metry)
11
Uczeń waży przedmioty, różnicuje przedmioty cięższe, lżejsze; używa określeń: kilogram, pół kilograma, dekagram, gram; wykonuje łatwe obliczenia, używając tych miar (bez wyrażeń dwumianowanych i zamiany jednostek w obliczeniach formalnych)
12
Uczeń odmierza płyny różnymi miarkami; używa określeń: litr, pół litra, ćwierć litra
13
Uczeń odczytuje temperaturę (bez konieczności posługiwania się liczbami ujemnymi, np. 5 stopni mrozu, 3 stopnie poniżej zera)
14
Uczeń odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII
15
Uczeń podaje i zapisuje daty; zna kolejność dni tygodnia i miesięcy; porządkuje chronologicznie daty; wykonuje obliczenia kalendarzowe w sytuacjach życiowych; odczytuje wskazania zegarów w systemach: 12- i 24-godzinnym, wyświetlających cyfry i ze wskazówkami; posługuje się pojęciami: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta; wykonuje proste obliczenia zegarowe
16
Uczeń rozpoznaje i nazywa koła, prostokąty (w tym kwadraty) i trójkąty (również położone w różny sposób oraz w sytuacji, gdy figury zachodzą na siebie); rysuje odcinki o podanej długości; oblicza obwody trójkątów i prostokątów (bez wyrażeń dwumianowanych i zamiany jednostek w obliczeniach formalnych)
17
Uczeń wyprowadza kierunki od siebie i innych osób; określa położenie obiektów względem obranego obiektu, używając określeń: góra, dół, przód, tył, w prawo, w lewo oraz ich kombinacji
18
Uczeń dostrzega symetrię (np. w rysunku motyla); rysuje drugą połowę symetrycznej figury
19
Uczeń zauważa, że jedna figura jest powiększeniem lub pomniejszeniem drugiej; rysuje figury w powiększeniu i w pomniejszeniu
INNE
Inne
1.a
Uczeń zna środowisko techniczne na tyle, że:
orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku („jak to zrobiono?”): mebli, samochodów, sprzętu gospodarstwa domowego
2.a
Uczeń realizuje „drogę” powstawania przedmiotów od pomysłu do wytworu:
przedstawia pomysły rozwiązań technicznych: planuje kolejne czynności, dobiera odpowiednie materiały (papier, drewno, metal, tworzywo sztuczne, materiały włókiennicze) oraz narzędzia
3.a
Uczeń dba o bezpieczeństwo własne i innych:
utrzymuje ład i porządek wokół siebie, w miejscu pracy; sprząta po sobie i pomaga innym w utrzymaniu porządku
3.b
Uczeń dba o bezpieczeństwo własne i innych:
właściwie używa narzędzi i urządzeń technicznych
2.b
Uczeń realizuje „drogę” powstawania przedmiotów od pomysłu do wytworu:
rozumie potrzebę organizowania działania technicznego: pracy indywidualnej i zespołowej
1.b
Uczeń zna środowisko techniczne na tyle, że:
rozpoznaje rodzaje maszyn i urządzeń: transportowych (samochody, statki, samoloty), wytwórczych (narzędzia, przyrządy), informatycznych (komputer, laptop, telefon komórkowy); orientuje się w rodzajach budowli (budynki mieszkalne, biurowe, przemysłowe, mosty, tunele, wieże) i urządzeń elektrycznych (latarka, prądnica rowerowa)
1.c
Uczeń zna środowisko techniczne na tyle, że:
określa wartość urządzeń technicznych z punktu widzenia cech użytkowych (łatwa lub trudna obsługa), ekonomicznych (tanie lub drogie w zakupie i użytkowaniu), estetycznych (np. ładne lub brzydkie)
3.c
Uczeń dba o bezpieczeństwo własne i innych:
wie, jak należy bezpiecznie poruszać się po drogach (w tym na rowerze) i korzystać ze środków komunikacji; wie, jak trzeba zachować się w sytuacji wypadku
2.c
Uczeń realizuje „drogę” powstawania przedmiotów od pomysłu do wytworu:
posiada umiejętności: odmierzania potrzebnej ilości materiału; cięcia papieru, tektury itp.; montażu modeli papierowych i z tworzyw sztucznych, korzystając z prostych instrukcji i schematów rysunkowych, np. buduje latawce, makiety domów, mostów, modele samochodów, samolotów i statków; w miarę możliwości, montażu obwodów elektrycznych, szeregowych i równoległych z wykorzystaniem gotowych zestawów
INNE
Inne
1
Uczeń odróżnia, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi
2
Uczeń odróżnia dobro od zła, stara się być sprawiedliwym i prawdomównym; nie krzywdzi innych, pomaga słabszym i potrzebującym
3
Uczeń zna podstawowe relacje między najbliższymi; podejmuje obowiązki domowe i rzetelnie je wypełnia; identyfikuje się ze swoją rodziną i jej tradycjami; ma rozeznanie, że pieniądze otrzymuje się za pracę; rozumie, co to jest sytuacja ekonomiczna rodziny, i wie, że trzeba do niej dostosować swe oczekiwania
4
Uczeń współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych; przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz świecie dorosłych; wie, jak należy zachowywać się w stosunku do dorosłych i rówieśników (formy grzecznościowe); rozumie potrzebę utrzymywania dobrych relacji z sąsiadami w miejscu zamieszkania; jest chętny do pomocy, respektuje prawo innych do pracy i wypoczynku
5
Uczeń jest tolerancyjny wobec osób innej narodowości, tradycji kulturowej itp.; wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa
6
Uczeń zna prawa ucznia i jego obowiązki (w tym zasady bycia dobrym kolegą), respektuje je; uczestniczy w szkolnych wydarzeniach
7
Uczeń zna najbliższą okolicę, jej ważniejsze obiekty, tradycje; potrafi wymienić status administracyjny swojej miejscowości (wieś, miasto); wie, w jakim regionie mieszka; uczestniczy w wydarzeniach organizowanych przez lokalną społeczność
8
Uczeń wie, jakiej jest narodowości; wie, że mieszka w Polsce, a Polska znajduje się w Europie; zna symbole narodowe (barwy, godło, hymn narodowy) i najważniejsze wydarzenia historyczne; orientuje się w tym, że są ludzie szczególnie zasłużeni dla miejscowości, w której mieszka, dla Polski i świata; rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej
9
Uczeń wie, jak ważna jest praca w życiu człowieka; wie, jaki zawód wykonują jego najbliżsi i znajomi; wie, czym zajmuje się np. kolejarz, aptekarz, policjant, weterynarz
10
Uczeń wie, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy, a gdzie nie można i dlaczego
11
Uczeń zna zagrożenia ze strony ludzi; potrafi powiadomić dorosłych o wypadku, zagrożeniu, niebezpieczeństwie; zna numery telefonów: pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji oraz ogólnopolski numer alarmowy 112
INNE
Inne
7.a
Uczeń zna wpływ przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin:
wpływ światła słonecznego na cykliczność życia na Ziemi
1
Uczeń obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze, analizuje je i wiąże przyczynę ze skutkiem
7.b
Uczeń zna wpływ przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin:
znaczenie powietrza i wody dla życia człowieka, roślin i zwierząt
2
Uczeń opisuje życie w wybranych ekosystemach: w lesie, ogrodzie, parku, na łące i w zbiornikach wodnych; wie, jakie warunki są konieczne do rozwoju roślin i zwierząt w gospodarstwie domowym, w szkolnych uprawach i hodowlach itp.; wie, jaki pożytek przynoszą zwierzęta środowisku, i podaje proste przykłady
3
Uczeń nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski: nadmorskiego, nizinnego, górskiego
7.c
Uczeń zna wpływ przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin:
znaczenie wybranych skał i minerałów dla człowieka (np. węgla i gliny)
4
Uczeń nazywa oraz wyróżnia zwierzęta i rośliny typowe dla wybranych regionów Polski; rozpoznaje i nazywa niektóre zwierzęta egzotyczne
5
Uczeń wyjaśnia zależność zjawisk przyrody od pór roku; wie, jak zachować się odpowiednio do warunków atmosferycznych
6
Uczeń podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku; wie, że należy segregować śmieci, rozumie sens stosowania opakowań ekologicznych; wie, że należy oszczędzać wodę; wie, jakie zniszczenia w przyrodzie powoduje człowiek (wypalanie łąk, zaśmiecanie lasów, nadmierny hałas, kłusownictwo); chroni przyrodę: nie śmieci, szanuje rośliny, zachowuje ciszę, pomaga zwierzętom
8
Uczeń nazywa podstawowe części ciała i organy wewnętrzne zwierząt i ludzi (np. serce, płuca, żołądek)
9
Uczeń zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się; rozumie konieczność kontrolowania stanu zdrowia i stosuje się do zaleceń lekarza i lekarza dentysty
10
Uczeń dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych (w miarę swoich możliwości); orientuje się w zagrożeniach ze strony roślin i zwierząt, a także w zagrożeniach typu burza, huragan, śnieżyca, lawina, powódź itp.; wie, jak trzeba zachować się w takich sytuacjach
INNE
Inne
1.1
Osiągnięcia w zakresie organizacji pracy
Uczeń planuje i realizuje własne projekty/prace; realizując te projekty/prace współdziała w grupie
1.1
Osiągnięcia w zakresie organizacji pracy
Uczeń planuje i realizuje własne projekty/prace; realizując te projekty/prace współdziała w grupie
1.2
Osiągnięcia w zakresie organizacji pracy
Uczeń wyjaśnia znaczenie oraz konieczność zachowania ładu, porządku i dobrej organizacji miejsca pracy ze względów bezpieczeństwa
1.4
Osiągnięcia w zakresie organizacji pracy
Uczeń organizuje pracę, wykorzystuje urządzenia techniczne i technologie; zwraca uwagę na zdrowie i zachowanie bezpieczeństwa, z uwzględnieniem selekcji informacji, wykonywania czynności użytecznych lub potrzebnych
1.4
Osiągnięcia w zakresie organizacji pracy
Uczeń organizuje pracę, wykorzystuje urządzenia techniczne i technologie; zwraca uwagę na zdrowie i zachowanie bezpieczeństwa, z uwzględnieniem selekcji informacji, wykonywania czynności użytecznych lub potrzebnych
2.1
Osiągnięcia w zakresie znajomości informacji technicznej, materiałów i technologii wytwarzania
Uczeń odczytuje podstawowe informacje techniczne i stosuje w działaniu sposoby użytkowania: materiału, narzędzi, urządzenia zgodnie z instrukcją, w tym multimedialną
2.1
Osiągnięcia w zakresie znajomości informacji technicznej, materiałów i technologii wytwarzania
Uczeń odczytuje podstawowe informacje techniczne i stosuje w działaniu sposoby użytkowania: materiału, narzędzi, urządzenia zgodnie z instrukcją, w tym multimedialną
2.2
Osiągnięcia w zakresie znajomości informacji technicznej, materiałów i technologii wytwarzania
Uczeń wykonuje przedmioty użytkowe, w tym dekoracyjne i modele techniczne:
2.2
Osiągnięcia w zakresie znajomości informacji technicznej, materiałów i technologii wytwarzania
Uczeń wykonuje przedmioty użytkowe, w tym dekoracyjne i modele techniczne:
2.3
Osiągnięcia w zakresie znajomości informacji technicznej, materiałów i technologii wytwarzania
Uczeń stosuje poznaną technologię przy wykonywaniu przedmiotów użytkowych lub montowaniu wybranych modeli urządzeń technicznych
2.4
Osiągnięcia w zakresie znajomości informacji technicznej, materiałów i technologii wytwarzania
Uczeń wykonuje przedmiot/model/pracę według własnego planu i opracowanego sposobu działania
3.1
Osiągnięcia w zakresie stosowania narzędzi i obsługi urządzeń technicznych
Uczeń wyjaśnia działanie i funkcję narzędzi i urządzeń wykorzystywanych w gospodarstwie domowym i w szkole
3.2
Osiągnięcia w zakresie stosowania narzędzi i obsługi urządzeń technicznych
Uczeń posługuje się bezpiecznie prostymi narzędziami pomiarowymi, urządzeniami z gospodarstwa domowego, a także urządzeniami dostępnymi w szkole
1.1
Osiągnięcia w zakresie rozumienia stosunków przestrzennych i cech wielkościowych
Uczeń określa i prezentuje wzajemne położenie przedmiotów na płaszczyźnie i w przestrzeni; określa i prezentuje kierunek ruchu przedmiotów oraz osób określa położenie przedmiotu na prawo/na lewo od osoby widzianej z przodu (także przedstawionej na fotografii czy obrazku)
1.2
Osiągnięcia w zakresie rozumienia stosunków przestrzennych i cech wielkościowych
Uczeń porównuje przedmioty pod względem wyróżnionej cechy wielkościowej, np. długości czy masy; dokonuje klasyfikacji przedmiotów
2.1
Osiągnięcia w zakresie rozumienia liczb i ich własności
Uczeń liczy (w przód i wstecz) od podanej liczby po 1, po 2, po 10 itp
2.2
Osiągnięcia w zakresie rozumienia liczb i ich własności
Uczeń odczytuje i zapisuje, za pomocą cyfr, liczby od zera do tysiąca oraz wybrane liczby do miliona (np. 1 500, 10 000, 800 000)
2.3
Osiągnięcia w zakresie rozumienia liczb i ich własności
Uczeń wyjaśnia znaczenie cyfr w zapisie liczby; wskazuje jedności, dziesiątki, setki itd., określa kolejność, posługując się liczbą porządkową
3.3
Osiągnięcia w zakresie posługiwania się liczbami
Uczeń mnoży i dzieli w pamięci w zakresie tabliczki mnożenia; mnoży w pamięci przez 10 liczby mniejsze od 20; rozwiązuje równania z niewiadomą zapisaną w postaci okienka (uzupełnia okienko); stosuje własne strategie, wykonując obliczenia posługuje się znakiem równości i znakami czterech podstawowych działań
4
Osiągnięcia w zakresie czytania tekstów matematycznych
4.1
Osiągnięcia w zakresie czytania tekstów matematycznych
Uczeń analizuje i rozwiązuje zadania tekstowe proste i wybrane złożone; dostrzega problem matematyczny oraz tworzy własną strategię jego rozwiązania, odpowiednią do warunków zadania; opisuje rozwiązanie za pomocą działań, równości z okienkiem, rysunku lub w inny wybrany przez siebie sposób
4.1
Osiągnięcia w zakresie czytania tekstów matematycznych
Uczeń analizuje i rozwiązuje zadania tekstowe proste i wybrane złożone; dostrzega problem matematyczny oraz tworzy własną strategię jego rozwiązania, odpowiednią do warunków zadania; opisuje rozwiązanie za pomocą działań, równości z okienkiem, rysunku lub w inny wybrany przez siebie sposób
5
Osiągnięcia w zakresie rozumienia pojęć geometrycznych
5
Osiągnięcia w zakresie rozumienia pojęć geometrycznych
5
Osiągnięcia w zakresie rozumienia pojęć geometrycznych
5.1
Osiągnięcia w zakresie rozumienia pojęć geometrycznych
Uczeń rozpoznaje – w naturalnym otoczeniu (w tym na ścianach figur przestrzennych) i na rysunkach – figury geometryczne: prostokąt, kwadrat, trójkąt, koło, wyodrębnia te figury spośród innych figur; kreśli przy linijce odcinki i łamane, rysuje odręcznie prostokąty (w tym kwadraty), wykorzystując sieć kwadratową
5.2
Osiągnięcia w zakresie rozumienia pojęć geometrycznych
Uczeń mierzy długości odcinków, boków figur geometrycznych itp.; podaje wynik pomiaru, posługując się jednostkami długości: centymetr, metr, milimetr, wyjaśnia związki między jednostkami długości; posługuje się wyrażeniami dwumianowanymi; wyjaśnia pojęcie kilometr
5.3
Osiągnięcia w zakresie rozumienia pojęć geometrycznych
Uczeń mierzy obwody różnych figur za pomocą narzędzi pomiarowych, także w kontekstach z życia codziennego; oblicza obwód trójkąta i prostokąta (w tym także kwadratu) o danych bokach 4) Uczeń dostrzega symetrię w środowisku przyrodniczym, w sztuce użytkowej i innych wytworach
5.4
Osiągnięcia w zakresie rozumienia pojęć geometrycznych
Uczeń dostrzega symetrię w środowisku przyrodniczym, w sztuce użytkowej i innych wytworach człowieka obecnych w otoczeniu dziecka
6.1
Osiągnięcia w zakresie stosowania matematyki w sytuacjach życiowych oraz w innych obszarach edukacji
Uczeń klasyfikuje obiekty i różne elementy środowiska społeczno-przyrodniczego z uwagi na wyodrębnione cechy; dostrzega rytm w środowisku przyrodniczym, sztuce użytkowej i innych wytworach człowieka, obecnych w środowisku dziecka
6.3
Osiągnięcia w zakresie stosowania matematyki w sytuacjach życiowych oraz w innych obszarach edukacji
Uczeń wykonuje obliczenia pieniężne; zamienia złote na grosze i odwrotnie, rozróżnia nominały na monetach i banknotach, wskazuje różnice w ich sile nabywczej
6.4
Osiągnięcia w zakresie stosowania matematyki w sytuacjach życiowych oraz w innych obszarach edukacji
Uczeń odczytuje godziny na zegarze ze wskazówkami oraz elektronicznym (wyświetlającym cyfry w systemie 24-godzinnym); wykonuje proste obliczenia dotyczące czasu; posługuje się jednostkami czasu: doba, godzina, minuta, sekunda; posługuje się stoperem, aplikacjami telefonu, tabletu, komputera, zapisuje daty np. swojego urodzenia lub datę bieżącą; posługuje się kalendarzem, odczytuje oraz zapisuje znaki rzymskie co najmniej do XII
6.5
Osiągnięcia w zakresie stosowania matematyki w sytuacjach życiowych oraz w innych obszarach edukacji
Uczeń mierzy temperaturę za pomocą termometru oraz odczytuje ją
6.7
Osiągnięcia w zakresie stosowania matematyki w sytuacjach życiowych oraz w innych obszarach edukacji
Uczeń waży; używa określeń: kilogram, dekagram, gram, tona; zna zależności między tymi jednostkami; odmierza płyny; używa określeń: litr, pół litra, ćwierć litra
6.7
Osiągnięcia w zakresie stosowania matematyki w sytuacjach życiowych oraz w innych obszarach edukacji
Uczeń waży; używa określeń: kilogram, dekagram, gram, tona; zna zależności między tymi jednostkami; odmierza płyny; używa określeń: litr, pół litra, ćwierć litra
1.1
Osiągnięcia w zakresie słuchania
Uczeń słucha z uwagą wypowiedzi nauczyciela, innych osób z otoczenia, w różnych sytuacjach życiowych, wymagających komunikacji i wzajemnego zrozumienia okazuje szacunek wypowiadającej się osobie
1.2
Osiągnięcia w zakresie słuchania
Uczeń wykonuje zadanie według usłyszanej instrukcji; zadaje pytania w sytuacji braku rozumienia lub braku pewności zrozumienia słuchanej wypowiedzi
1.2
Osiągnięcia w zakresie słuchania
Uczeń wykonuje zadanie według usłyszanej instrukcji; zadaje pytania w sytuacji braku rozumienia lub braku pewności zrozumienia słuchanej wypowiedzi
1.3
Osiągnięcia w zakresie słuchania
Uczeń słucha z uwagą lektur i innych tekstów czytanych przez nauczyciela, uczniów i inne osoby
1.4
Osiągnięcia w zakresie słuchania
Uczeń słucha uważnie wypowiedzi osób podczas uroczystości, koncertów, przedstawień, świąt narodowych i innych zdarzeń kulturalnych; przejawia zachowanie adekwatne do sytuacji; słucha tekstów interpretowanych artystycznie, szuka własnych wzorców poprawnej artykulacji i interpretacji słownej w języku ojczystym
1.4
Osiągnięcia w zakresie słuchania
Uczeń słucha uważnie wypowiedzi osób podczas uroczystości, koncertów, przedstawień, świąt narodowych i innych zdarzeń kulturalnych; przejawia zachowanie adekwatne do sytuacji; słucha tekstów interpretowanych artystycznie, szuka własnych wzorców poprawnej artykulacji i interpretacji słownej w języku ojczystym
1.5
Osiągnięcia w zakresie słuchania
Uczeń słucha i czeka na swoją kolej, panuje nad chęcią nagłego wypowiadania się, szczególnie w momencie wskazywania tej potrzeby przez drugą osobę
2.1
Osiągnięcia w zakresie mówienia
Uczeń wypowiada się płynnie, wyraziście, stosując adekwatne do sytuacji techniki języka mówionego: pauzy, zmianę intonacji, tempa i siły głosu
2.1
Osiągnięcia w zakresie mówienia
Uczeń wypowiada się płynnie, wyraziście, stosując adekwatne do sytuacji techniki języka mówionego: pauzy, zmianę intonacji, tempa i siły głosu
2.2
Osiągnięcia w zakresie mówienia
Uczeń formułuje pytania dotyczące sytuacji zadaniowych, wypowiedzi ustnych nauczyciela, uczniów lub innych osób z otoczenia
2.2
Osiągnięcia w zakresie mówienia
Uczeń formułuje pytania dotyczące sytuacji zadaniowych, wypowiedzi ustnych nauczyciela, uczniów lub innych osób z otoczenia
2.2
Osiągnięcia w zakresie mówienia
Uczeń formułuje pytania dotyczące sytuacji zadaniowych, wypowiedzi ustnych nauczyciela, uczniów lub innych osób z otoczenia
2.3
Osiągnięcia w zakresie mówienia
Uczeń wypowiada się w formie uporządkowanej i rozwiniętej na tematy związane z przeżyciami, zadaniem, sytuacjami szkolnymi, lekturą czy wydarzeniem kulturalnym
2.3
Osiągnięcia w zakresie mówienia
Uczeń wypowiada się w formie uporządkowanej i rozwiniętej na tematy związane z przeżyciami, zadaniem, sytuacjami szkolnymi, lekturą czy wydarzeniem kulturalnym
2.3
Osiągnięcia w zakresie mówienia
Uczeń wypowiada się w formie uporządkowanej i rozwiniętej na tematy związane z przeżyciami, zadaniem, sytuacjami szkolnymi, lekturą czy wydarzeniem kulturalnym
2.3
Osiągnięcia w zakresie mówienia
Uczeń wypowiada się w formie uporządkowanej i rozwiniętej na tematy związane z przeżyciami, zadaniem, sytuacjami szkolnymi, lekturą czy wydarzeniem kulturalnym
2.4
Osiągnięcia w zakresie mówienia
Uczeń porządkuje swoją wypowiedź, poprawia w niej błędy, omawia treść przeczytanych tekstów i ilustracji; nadaje znaczenie i tytuł obrazom, a także fragmentom tekstów
2.4
Osiągnięcia w zakresie mówienia
Uczeń porządkuje swoją wypowiedź, poprawia w niej błędy, omawia treść przeczytanych tekstów i ilustracji; nadaje znaczenie i tytuł obrazom, a także fragmentom tekstów
2.4
Osiągnięcia w zakresie mówienia
Uczeń porządkuje swoją wypowiedź, poprawia w niej błędy, omawia treść przeczytanych tekstów i ilustracji; nadaje znaczenie i tytuł obrazom, a także fragmentom tekstów
2.5
Osiągnięcia w zakresie mówienia
Uczeń układa w formie ustnej opowiadanie oraz składa ustne sprawozdanie z wykonanej pracy
2.6
Osiągnięcia w zakresie mówienia
Uczeń recytuje wiersze oraz wygłasza z pamięci krótkie teksty prozatorskie
2.6
Osiągnięcia w zakresie mówienia
Uczeń recytuje wiersze oraz wygłasza z pamięci krótkie teksty prozatorskie
2.7
Osiągnięcia w zakresie mówienia
Uczeń dobiera stosowną formę komunikacji werbalnej i własnego zachowania, wyrażającą empatię i szacunek do rozmówcy
2.8
Osiągnięcia w zakresie mówienia
Uczeń wykonuje eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom i doświadczeniom, tworząc charakterystyczne dla siebie formy wypowiedzi
2.8
Osiągnięcia w zakresie mówienia
Uczeń wykonuje eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom i doświadczeniom, tworząc charakterystyczne dla siebie formy wypowiedzi
3.1
Osiągnięcia w zakresie czytania
Uczeń czyta płynnie, poprawnie i wyraziście na głos teksty zbudowane z wyrazów opracowanych w toku zajęć, dotyczące rzeczywistych doświadczeń dzieci i ich oczekiwań poznawczych
3.3
Osiągnięcia w zakresie czytania
Uczeń wyodrębnia postacie i zdarzenia w utworach literackich, ustala kolejność zdarzeń, ich wzajemną zależność, odróżnia zdarzenia istotne od mniej istotnych, postacie główne i drugorzędne; wskazuje cechy i ocenia bohaterów, uzasadnia swą ocenę, wskazuje wydarzenie zmieniające postępowanie bohatera, określa nastrój w utworze; odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych
3.3
Osiągnięcia w zakresie czytania
Uczeń wyodrębnia postacie i zdarzenia w utworach literackich, ustala kolejność zdarzeń, ich wzajemną zależność, odróżnia zdarzenia istotne od mniej istotnych, postacie główne i drugorzędne; wskazuje cechy i ocenia bohaterów, uzasadnia swą ocenę, wskazuje wydarzenie zmieniające postępowanie bohatera, określa nastrój w utworze; odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych
3.3
Osiągnięcia w zakresie czytania
Uczeń wyodrębnia postacie i zdarzenia w utworach literackich, ustala kolejność zdarzeń, ich wzajemną zależność, odróżnia zdarzenia istotne od mniej istotnych, postacie główne i drugorzędne; wskazuje cechy i ocenia bohaterów, uzasadnia swą ocenę, wskazuje wydarzenie zmieniające postępowanie bohatera, określa nastrój w utworze; odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych
3.4
Osiągnięcia w zakresie czytania
Uczeń wyszukuje w tekstach fragmenty według niego najpiękniejsze, najważniejsze, trudne do zrozumienia lub określone przez nauczyciela
3.4
Osiągnięcia w zakresie czytania
Uczeń wyszukuje w tekstach fragmenty według niego najpiękniejsze, najważniejsze, trudne do zrozumienia lub określone przez nauczyciela
3.5
Osiągnięcia w zakresie czytania
Uczeń eksperymentuje, przekształca tekst, układa opowiadania twórcze, np. dalsze losy bohatera, komponuje początek i zakończenie tekstu na podstawie ilustracji lub przeczytanego fragmentu utworu
3.6
Osiągnięcia w zakresie czytania
Uczeń wyróżnia w czytanych utworach literackich dialog, opowiadanie, opis
3.7
Osiągnięcia w zakresie czytania
Uczeń czyta samodzielnie wybrane książki
3.7
Osiągnięcia w zakresie czytania
Uczeń czyta samodzielnie wybrane książki
4.1
Osiągnięcia w zakresie pisania
Uczeń pisze odręcznie, czytelnie, płynnie, zdania i tekst ciągły, w jednej linii rozmieszcza właściwie tekst ciągły na stronie zeszytu, sprawdza i poprawia napisany tekst
4.1
Osiągnięcia w zakresie pisania
Uczeń pisze odręcznie, czytelnie, płynnie, zdania i tekst ciągły, w jednej linii rozmieszcza właściwie tekst ciągły na stronie zeszytu, sprawdza i poprawia napisany tekst
4.2
Osiągnięcia w zakresie pisania
Uczeń układa i zapisuje opowiadanie złożone z 6–10 poprawnych wypowiedzeń w ramach zagadnień opracowanych podczas zajęć; opisuje np. osobę, przedmiot, element świata przyrody na podstawie własnych obserwacji lub lektury
4.3
Osiągnięcia w zakresie pisania
Uczeń pisze notatkę, życzenie, ogłoszenie, zaproszenie, podziękowanie, list; zapisuje adres nadawcy i odbiorcy; pisze krótkie teksty, wykorzystując aplikacje komputerowe
4.3
Osiągnięcia w zakresie pisania
Uczeń pisze notatkę, życzenie, ogłoszenie, zaproszenie, podziękowanie, list; zapisuje adres nadawcy i odbiorcy; pisze krótkie teksty, wykorzystując aplikacje komputerowe
4.4
Osiągnięcia w zakresie pisania
Uczeń pisze z pamięci i ze słuchu; przestrzega poprawności ortograficznej w wyrazach poznanych i opracowanych podczas zajęć
4.4
Osiągnięcia w zakresie pisania
Uczeń pisze z pamięci i ze słuchu; przestrzega poprawności ortograficznej w wyrazach poznanych i opracowanych podczas zajęć
4.5
Osiągnięcia w zakresie pisania
Uczeń stosuje poprawnie znaki interpunkcyjne na końcu zdania i przecinki przy wyliczaniu, zapisuje poznane i najczęściej stosowane skróty, w tym skróty matematyczne
4.6
Osiągnięcia w zakresie pisania
Uczeń porządkuje wyrazy w kolejności alfabetycznej według pierwszej i drugiej litery
4.8
Osiągnięcia w zakresie pisania
Uczeń stosuje poprawną wielkość liter w zapisie tytułów utworów, książek, poznanych nazw geograficznych, imion i nazwisk
5.1
Osiągnięcia w zakresie kształcenia językowego
Uczeń wyróżnia w wypowiedziach zdania, w zdaniach wyrazy, w wyrazach samogłoski i spółgłoski
5.6
Osiągnięcia w zakresie kształcenia językowego
Uczeń łączy wyrazy w wypowiedzenia i poprawnie formułuje zdanie pojedyncze i zdanie złożone
5.6
Osiągnięcia w zakresie kształcenia językowego
Uczeń łączy wyrazy w wypowiedzenia i poprawnie formułuje zdanie pojedyncze i zdanie złożone
5.7
Osiągnięcia w zakresie kształcenia językowego
Uczeń odróżnia i nazywa utwory wierszowane od pisanych prozą, określa, który tekst jest notatką, zagadką, listem, życzeniem, podziękowaniem, ogłoszeniem, opowiadaniem, opisem, listem
5.7
Osiągnięcia w zakresie kształcenia językowego
Uczeń odróżnia i nazywa utwory wierszowane od pisanych prozą, określa, który tekst jest notatką, zagadką, listem, życzeniem, podziękowaniem, ogłoszeniem, opowiadaniem, opisem, listem
5.7
Osiągnięcia w zakresie kształcenia językowego
Uczeń odróżnia i nazywa utwory wierszowane od pisanych prozą, określa, który tekst jest notatką, zagadką, listem, życzeniem, podziękowaniem, ogłoszeniem, opowiadaniem, opisem, listem
6.1
Osiągnięcia w zakresie samokształcenia
Uczeń podejmuje próby zapisu nowych, samodzielnie poznanych wyrazów i sprawdza poprawność ich zapisu, korzystając ze słownika ortograficznego
6.2
Osiągnięcia w zakresie samokształcenia
Uczeń korzysta z różnych źródeł informacji, np. atlasów, czasopism dla dzieci, słowników i encyklopedii czy zasobów internetu i rozwija swoje zainteresowania
6.2
Osiągnięcia w zakresie samokształcenia
Uczeń korzysta z różnych źródeł informacji, np. atlasów, czasopism dla dzieci, słowników i encyklopedii czy zasobów internetu i rozwija swoje zainteresowania
6.2
Osiągnięcia w zakresie samokształcenia
Uczeń korzysta z różnych źródeł informacji, np. atlasów, czasopism dla dzieci, słowników i encyklopedii czy zasobów internetu i rozwija swoje zainteresowania
6.3
Osiągnięcia w zakresie samokształcenia
Uczeń wykorzystuje nabyte umiejętności do rozwiązywania problemów i eksploracji świata, dbając o własny rozwój i tworząc indywidualne strategie uczenia się
6.3
Osiągnięcia w zakresie samokształcenia
Uczeń wykorzystuje nabyte umiejętności do rozwiązywania problemów i eksploracji świata, dbając o własny rozwój i tworząc indywidualne strategie uczenia się
6.3
Osiągnięcia w zakresie samokształcenia
Uczeń wykorzystuje nabyte umiejętności do rozwiązywania problemów i eksploracji świata, dbając o własny rozwój i tworząc indywidualne strategie uczenia się
6.3
Osiągnięcia w zakresie samokształcenia
Uczeń wykorzystuje nabyte umiejętności do rozwiązywania problemów i eksploracji świata, dbając o własny rozwój i tworząc indywidualne strategie uczenia się
1.1
Osiągnięcia w zakresie rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów
Uczeń układa w logicznym porządku: obrazki, teksty, polecenia (instrukcje) składające się m.in. na codzienne czynności
1.2
Osiągnięcia w zakresie rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów
Uczeń tworzy polecenie lub sekwencje poleceń dla określonego planu działania prowadzące do osiągnięcia celu
1.3
Osiągnięcia w zakresie rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów
Uczeń rozwiązuje zadania, zagadki i łamigłówki prowadzące do odkrywania algorytmów
2
Osiągnięcia w zakresie programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych
3
Osiągnięcia w zakresie posługiwania się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi
3
Osiągnięcia w zakresie posługiwania się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi
3.1
Osiągnięcia w zakresie posługiwania się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi
Uczeń posługuje się komputerem lub innym urządzeniem cyfrowym oraz urządzeniami zewnętrznymi przy wykonywaniu zadania
3.1
Osiągnięcia w zakresie posługiwania się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi
Uczeń posługuje się komputerem lub innym urządzeniem cyfrowym oraz urządzeniami zewnętrznymi przy wykonywaniu zadania
3.2
Osiągnięcia w zakresie posługiwania się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi
Uczeń kojarzy działanie komputera lub innego urządzenia cyfrowego z efektami pracy z oprogramowaniem
1.2
Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska społecznego
Uczeń wyjaśnia, iż wszyscy ludzie posiadają prawa i obowiązki, wymienia własne prawa i obowiązki, przestrzega ich i stosuje je w codziennym życiu
1.3
Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska społecznego
Uczeń przyjmuje konsekwencje swojego uczestnictwa w grupie i własnego w niej postępowania w odniesieniu do przyjętych norm i zasad
1.4
Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska społecznego
Uczeń ocenia swoje postępowanie i innych osób, odnosząc się do poznanych wartości, takich jak: godność, honor, sprawiedliwość, obowiązkowość, odpowiedzialność, przyjaźń, życzliwość, umiar, powściągliwość, pomoc, zadośćuczynienie, przepraszanie, uznanie, uczciwość, wdzięczność oraz inne, respektowane przez środowisko szkolne
1.4
Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska społecznego
Uczeń ocenia swoje postępowanie i innych osób, odnosząc się do poznanych wartości, takich jak: godność, honor, sprawiedliwość, obowiązkowość, odpowiedzialność, przyjaźń, życzliwość, umiar, powściągliwość, pomoc, zadośćuczynienie, przepraszanie, uznanie, uczciwość, wdzięczność oraz inne, respektowane przez środowisko szkolne
1.5
Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska społecznego
Uczeń przedstawia siebie i grupę, do której należy, zapisuje swój adres, adres szkoły, zawód i miejsce pracy rodziców; posługuje się danymi osobistymi wyłącznie w sytuacjach bezpiecznych dla siebie i reprezentowanych osób; jest powściągliwy w używaniu takich danych w sytuacjach nowych i wirtualnych
1.5
Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska społecznego
Uczeń przedstawia siebie i grupę, do której należy, zapisuje swój adres, adres szkoły, zawód i miejsce pracy rodziców; posługuje się danymi osobistymi wyłącznie w sytuacjach bezpiecznych dla siebie i reprezentowanych osób; jest powściągliwy w używaniu takich danych w sytuacjach nowych i wirtualnych
1.7
Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska społecznego
Uczeń opowiada ciekawostki historyczne dotyczące regionu, kraju, wyróżniając w nich postaci fikcyjne i realne
1.8
Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska społecznego
Uczeń stosuje pojęcia: porozumienie, umowa; uczestniczy w wyborach samorządu uczniowskiego w klasie, w szkole; wymienia przykłady powstałych w efekcie porozumień i umów grup społecznych, np. stowarzyszenia pomocy chorym i niepełnosprawnym dzieciom, organizacje ekologiczne, a także stowarzyszenia dużych grup społecznych, jak miasta i państwa czy Unia Europejska
1.9
Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska społecznego
Uczeń szanuje zwyczaje i tradycje różnych grup społecznych i narodów, przedstawia i porównuje zwyczaje ludzi, np. dotyczące świąt w różnych regionach Polski, a także w różnych krajach
1.10
Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska społecznego
Uczeń wykorzystuje pracę zespołową w procesie uczenia się, w tym przyjmując rolę lidera zespołu i komunikuje się za pomocą nowych technologii
2.2
Osiągnięcia w zakresie orientacji w czasie historycznym
Uczeń rozpoznaje: godło, barwy, hymn narodowy, mundur wojskowy, wybrane stroje ludowe, np. związane z regionem Polski, w którym mieszka
2.5
Osiągnięcia w zakresie orientacji w czasie historycznym
Uczeń wyjaśnia znaczenie wybranych zwyczajów i tradycji polskich
2.7
Osiągnięcia w zakresie orientacji w czasie historycznym
Uczeń opowiada historię własnej rodziny, przedstawia wybrane postacie i prezentuje informacje o wielkich Polakach: królowa Jadwiga, król Stefan Batory, astronom Mikołaj Kopernik, noblistka Maria Skłodowska-Curie, alpinistka Wanda Rutkiewicz, papież Jan Paweł II, nauczycielka – cichociemna gen. Elżbieta Zawacka „Zo”
1.3
Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska przyrodniczego
Uczeń rozpoznaje wybrane zwierzęta i rośliny, których w naturalnych warunkach nie spotyka się w polskim środowisku przyrodniczym
1.5
Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska przyrodniczego
Uczeń prowadzi proste hodowle roślin, przedstawia zasady opieki nad zwierzętami, domowymi, hodowlanymi i innymi
1.5
Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska przyrodniczego
Uczeń prowadzi proste hodowle roślin, przedstawia zasady opieki nad zwierzętami, domowymi, hodowlanymi i innymi
1.6
Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska przyrodniczego
Uczeń planuje, wykonuje proste obserwacje, doświadczenia i eksperymenty dotyczące obiektów i zjawisk przyrodniczych, tworzy notatki z obserwacji, wyjaśnia istotę obserwowanych zjawisk według procesu przyczynowo-skutkowego i czasowego
1.7
Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska przyrodniczego
Uczeń chroni przyrodę, wskazuje wybrane miejsca ochrony przyrody oraz parki narodowe, pomniki przyrody w najbliższym otoczeniu – miejscowości, regionie
1.8
Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska przyrodniczego
Uczeń segreguje odpady i ma świadomość przyczyn i skutków takiego postępowania
2.1
Osiągnięcia w zakresie funkcji życiowych człowieka, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i odpoczynku
Uczeń przedstawia charakterystykę wybranych zajęć i zawodów ludzi znanych z miejsca zamieszkania oraz zawodów użyteczności publicznej: nauczyciel, żołnierz, policjant, strażak, lekarz, pielęgniarz czy leśnik, a ponadto rozumie istotę pracy w służbach mundurowych i medycznych
2.2
Osiągnięcia w zakresie funkcji życiowych człowieka, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i odpoczynku
Uczeń posługuje się numerami telefonów alarmowych, formułuje komunikat – wezwanie o pomoc: Policji, Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej
2.2
Osiągnięcia w zakresie funkcji życiowych człowieka, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i odpoczynku
Uczeń posługuje się numerami telefonów alarmowych, formułuje komunikat – wezwanie o pomoc: Policji, Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej
2.3
Osiągnięcia w zakresie funkcji życiowych człowieka, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i odpoczynku
Uczeń posługuje się danymi osobowymi w kontakcie ze służbami mundurowymi i medycznymi, w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia
2.4
Osiągnięcia w zakresie funkcji życiowych człowieka, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i odpoczynku
Uczeń dba o higienę oraz estetykę własną i otoczenia
2.5
Osiągnięcia w zakresie funkcji życiowych człowieka, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i odpoczynku
Uczeń reaguje stosownym zachowaniem w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia jego lub innej osoby
2.5
Osiągnięcia w zakresie funkcji życiowych człowieka, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i odpoczynku
Uczeń reaguje stosownym zachowaniem w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia jego lub innej osoby
2.6
Osiągnięcia w zakresie funkcji życiowych człowieka, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i odpoczynku
Uczeń wymienia wartości odżywcze produktów żywnościowych; ma świadomość znaczenia odpowiedniej diety dla utrzymania zdrowia, ogranicza spożywanie posiłków o niskich wartościach odżywczych i niezdrowych, zachowuje umiar w spożywaniu produktów słodzonych, zna konsekwencje zjadania ich w nadmiarze
2.7
Osiągnięcia w zakresie funkcji życiowych człowieka, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i odpoczynku
Uczeń przygotowuje posiłki służące utrzymaniu zdrowia
2.8
Osiągnięcia w zakresie funkcji życiowych człowieka, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i odpoczynku
Uczeń ubiera się odpowiednio do stanu pogody, poszukuje informacji na temat pogody, wykorzystując np. internet
2.9
Osiągnięcia w zakresie funkcji życiowych człowieka, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i odpoczynku
Uczeń rozróżnia podstawowe znaki drogowe, stosuje przepisy bezpieczeństwa w ruchu drogowym i miejscach publicznych; przestrzega zasad zachowania się w środkach publicznego transportu zbiorowego
2.10
Osiągnięcia w zakresie funkcji życiowych człowieka, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i odpoczynku
Uczeń stosuje się do zasad bezpieczeństwa w szkole, odnajduje drogę ewakuacyjną, rozpoznaje znaki i symbole informujące o różnych rodzajach niebezpieczeństw oraz zachowuje się zgodnie z informacją w nich zawartą; stosuje zasady bezpiecznej zabawy w różnych warunkach i porach roku
2.11
Osiągnięcia w zakresie funkcji życiowych człowieka, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i odpoczynku
Uczeń ma świadomość istnienia zagrożeń ze środowiska naturalnego, np. nagła zmiana pogody, huragan, ulewne deszcze, burza, susza oraz ich następstwa: powódź, pożar, piorun; określa odpowiednie sposoby zachowania się człowieka w takich sytuacjach
2.11
Osiągnięcia w zakresie funkcji życiowych człowieka, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i odpoczynku
Uczeń ma świadomość istnienia zagrożeń ze środowiska naturalnego, np. nagła zmiana pogody, huragan, ulewne deszcze, burza, susza oraz ich następstwa: powódź, pożar, piorun; określa odpowiednie sposoby zachowania się człowieka w takich sytuacjach
3.2
Osiągnięcia w zakresie rozumienia przestrzeni geograficznej
Uczeń wskazuje na mapie fizycznej Polski jej granice, główne miasta, rzeki, nazwy krain geograficznych
3.7
Osiągnięcia w zakresie rozumienia przestrzeni geograficznej
Uczeń przedstawia położenie Ziemi w Układzie Słonecznym
2.1
Osiągnięcia w zakresie działalności ekspresji twórczej
Uczeń rysuje kredką, kredą, ołówkiem, patykiem (płaskim i okrągłym), piórem, węglem, mazakiem
2.2
Osiągnięcia w zakresie działalności ekspresji twórczej
Uczeń maluje farbami, tuszami przy użyciu pędzli (płaskich, okrągłych), palców, stempli
2.3
Osiągnięcia w zakresie działalności ekspresji twórczej
Uczeń wydziera, wycina, składa, przylepia, wykorzystując gazetę, papier kolorowy, makulaturę, karton, ścinki tekstylne itp.
2.4
Osiągnięcia w zakresie działalności ekspresji twórczej
Uczeń modeluje (lepi i konstruuje) z gliny, modeliny, plasteliny, mas papierowych i innych, zarówno z materiałów naturalnych i przemysłowych
2.6
Osiągnięcia w zakresie działalności ekspresji twórczej
Uczeń wykonuje prace, modele, rekwizyty, impresje plastyczne potrzebne do aktywności artystycznej i naukowej
2.8
Osiągnięcia w zakresie działalności ekspresji twórczej
Uczeń ilustruje sceny i sytuacje (realne i fantastyczne) inspirowane wyobraźnią, baśnią, opowiadaniem i muzyką; korzysta z narzędzi multimedialnych
2.9
Osiągnięcia w zakresie działalności ekspresji twórczej
Uczeń tworzy przy użyciu prostej aplikacji komputerowej, np. plakaty, ulotki i inne wytwory
2.9
Osiągnięcia w zakresie działalności ekspresji twórczej
Uczeń tworzy przy użyciu prostej aplikacji komputerowej, np. plakaty, ulotki i inne wytwory
3.1
Osiągnięcia w zakresie recepcji sztuk plastycznych
Uczeń nazywa dziedziny sztuk plastycznych, np. malarstwo, rzeźbę, w tym dziedziny sztuki użytkowej, np. meblarstwo, tkactwo, ceramikę, hafciarstwo, architekturę, grafikę komputerową
3.2
Osiągnięcia w zakresie recepcji sztuk plastycznych
Uczeń rozpoznaje i nazywa podstawowe gatunki dzieł malarskich i graficznych: pejzaż, portret, scena rodzajowa; nazywa wybrane przykłady dzieł znanych artystów: malarzy, rzeźbiarzy, architektów z regionu swego pochodzenia lub innych
3.3
Osiągnięcia w zakresie recepcji sztuk plastycznych
Uczeń wyjaśnia pojęcia: oryginał czy kopia obrazu lub rzeźby; miniatura obrazu lub rzeźby; reprodukcja itp.; wskazuje miejsca prezentacji sztuk plastycznych
1.2
Mapa Polski: mapa ogólnogeograficzna, krajobrazowa, turystyczna (drukowana i cyfrowa), skala mapy, znaki na mapie, treść mapy
Uczeń rozpoznaje na mapie składniki krajobrazu Polski
2.2
Krajobrazy Polski: wysokogórski (Tatry), wyżynny (Wyżyna Krakowsko- -Częstochowska), nizinny (Nizina Mazowiecka), pojezierny (Pojezierze Mazurskie), nadmorski (Pobrzeże Słowińskie), wielkomiejski (Warszawa), miejsko-przemysłowy (Wyżyna Śląska), rolniczy (Wyżyna Lubelska)
Uczeń przedstawia główne cechy krajobrazów Polski oraz wykazuje ich zróżnicowanie
Wystąpił błąd systemu. Spróbuj ponownie.