ZalogujZarejestruj

Twoje stresory

Zobacz scenariusz
Zasób jest częścią zestawu

Każdy zestaw edukacyjny zawiera scenariusz lekcji, w którym wykorzystywane są powiązane zasoby.

Twoje stresory

Karta pracy pozwalająca na wskazanie negatywnych bodźców wywołujących stres.

  Liczba wyświetleń: 10604
  Liczba pobrań: 508
  Dodano: 2015-05-12
ESP3151_03 (110751)

Zasoby z zestawu

Ćwiczenie odczuwania ciężaru ciała
8136
2015-05-12
Ćwiczenie odczuwania ciężaru ciała
Słuchowisko stanowiące bazę do przeprowadzania prezentacji techniki relaksacyjnej pozwalającej na radzenie sobie ze stresem. Czyta Elżbieta Golińska.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski, Wychowanie fizyczne, Wiedza o społeczeństwie
Skutki stresu
7620
2015-05-12
Skutki stresu
Karta pracy zawiera zadanie polegające na określeniu zaburzeń psychosomatycznych będących wynikiem nadmiernego stresu. 
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski, Wychowanie fizyczne, Wiedza o społeczeństwie
Jak oswoić stres?
11460
2015-05-12
Jak oswoić stres?
Scenariusz zajęć toczących się wokół tematu zapobiegania negatywnym skutkom stresu. Uczniowie diagnozują najczęstsze stresory i możliwe zaburzenia psychosomatyczne wynikające z nadmiernych napięć emocjonalnych, wskazują skuteczne metody walki ze st...
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski, Wychowanie fizyczne, Wiedza o społeczeństwie

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

1.1
Podstawowe umiejętności życia w grupie
Uczeń omawia i stosuje zasady komunikowania się i współpracy w grupie (np. bierze udział w dyskusji, zebraniu, wspólnym działaniu)
1.2
Podstawowe umiejętności życia w grupie
Uczeń wymienia i stosuje podstawowe sposoby podejmowania wspólnych decyzji
I.1.1
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Czytanie i słuchanie
Uczeń odbiera komunikaty pisane, mówione, w tym nadawane za pomocą środków audiowizualnych – rozróżnia informacje przekazane werbalnie oraz zawarte w dźwięku i obrazie
III.1.5
Tworzenie wypowiedzi
Mówienie i pisanie
Uczeń uczestniczy w dyskusji, uzasadnia własne zdanie, przyjmuje poglądy innych lub polemizuje z nimi
III.2.11
Tworzenie wypowiedzi
Świadomość językowa
Uczeń operuje słownictwem z określonych kręgów tematycznych (na tym etapie rozwijanym i koncentrującym się przede wszystkim wokół tematów: rozwój psychiczny, moralny i fizyczny człowieka; społeczeństwo i kultura; region i Polska)
7.4
Edukacja zdrowotna
Uczeń omawia konstruktywne sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami
7.5
Edukacja zdrowotna
Uczeń omawia sposoby redukowania nadmiernego stresu i radzenia sobie z nim w sposób konstruktywny
7.6
Edukacja zdrowotna
Uczeń omawia znaczenie dla zdrowia dobrych relacji z innymi ludźmi, w tym z rodzicami oraz rówieśnikami tej samej i odmiennej płci
7.7
Edukacja zdrowotna
Uczeń wyjaśnia, w jaki sposób może dawać i otrzymywać różnego rodzaju wsparcie społeczne
1.2
Społeczna natura człowieka
Uczeń przedstawia zasady komunikowania się; wyjaśnia zasady skutecznej autoprezentacji – kształtowania swojego wizerunku
1.3
Społeczna natura człowieka
Uczeń wymienia cechy grup społecznych; charakteryzuje grupę koleżeńską i grupę nastawioną na realizację określonego zadania; uzasadnia, że efektywna współpraca przynosi różne korzyści; przedstawia różne formy współpracy w grupie
1.4
Społeczna natura człowieka
Uczeń rozpoznaje sytuacje wymagające podjęcia decyzji indywidualnej i grupowej wyjaśnia i stosuje podstawowe sposoby podejmowania wspólnych decyzji
2.3
Kształcenie językowe
Komunikacja językowa i kultura języka
6.2.2
Kształcenie językowe VII-VIII
Zróżnicowanie języka
Uczeń rozpoznaje nazwy osobowe i miejscowe, rodzaje nazw miejscowych, używa poprawnych form gramatycznych imion, nazwisk, nazw miejscowych i nazw mieszkańców
6.2.5
Kształcenie językowe VII-VIII
Zróżnicowanie języka
Uczeń wyróżnia środowiskowe i regionalne odmiany języka
7.1.7
Tworzenie wypowiedzi VII-VIII
Elementy retoryki
Uczeń zgadza się z cudzymi poglądami lub polemizuje z nimi, rzeczowo uzasadniając własne zdanie
8.3
Samokształcenie VII-VIII
Uczeń uczestniczy w życiu kulturalnym w swoim regionie
8.4
Samokształcenie VII-VIII
Uczeń uczestniczy w projektach edukacyjnych (np. tworzy różnorodne prezentacje, projekty wystaw, realizuje krótkie filmy z wykorzystaniem technologii multimedialnych)
8.5
Samokształcenie VII-VIII
Uczeń pogłębia swoją wiedzę przedmiotową i uczestniczy w wykładach publicznych, konkursach itp.
12.1.2
(klasa VII-VIII) Edukacja zdrowotna
W zakresie wiedzy:
Uczeń omawia sposoby redukowania nadmiernego stresu i radzenia sobie z nim w sposób konstruktywny