ZalogujZarejestruj

Naklejki Kasi

Zobacz scenariusz
Zasób jest częścią zestawu

Każdy zestaw edukacyjny zawiera scenariusz lekcji, w którym wykorzystywane są powiązane zasoby.

Naklejki Kasi

  Karta pracy zawierająca zadanie matematyczne, wykorzystujące umiejętność logicznego myślenia i analizowania informacji zawartych w poleceniu.  

 

  Liczba wyświetleń: 7625
  Liczba pobrań: 246
  Dodano: 2015-02-19
ESP1071_04 (110528)

Zasoby z zestawu

Jak to z biedronką bywa... - rozważania o magicznych słowach
8068
2015-02-19
Jak to z biedronką bywa... - rozważania o magicznych słowach
Scenariusz zajęć poświęconych tematowi stosowania zwrotów grzecznościowych, wyrażających szacunek do innych osób. W czasie zajęć uczniowie rozwijają umiejętność efektywnej pracy z tekstem, przygotowują inscenizację wiersza oraz wykonują ćwic...
Edukacja wczesnoszkolna
Etyka, Edukacja polonistyczna, Edukacja społeczna
Wykreślanka z owadami
7845
2015-02-19
Wykreślanka z owadami
Karta pracy rozwijająca myślenie analityczne i symboliczne.
Edukacja wczesnoszkolna
Etyka, Edukacja polonistyczna, Edukacja społeczna
Żuk
8220
2015-02-19
Żuk
Nagranie dźwiękowe recytacji wiersza Jana Brzechwy „Żuk”. Czyta Elżbieta Golińska.
Edukacja wczesnoszkolna
Etyka, Edukacja polonistyczna, Edukacja społeczna

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

1.a
Uczeń korzysta z informacji
uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji
4.a
Uczeń wypowiada się w małych formach teatralnych
uczestniczy w zabawie teatralnej, ilustruje mimiką, gestem, ruchem zachowania bohatera literackiego lub wymyślonego
2.a
Uczeń analizuje i interpretuje teksty kultury
przejawia wrażliwość estetyczną, rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt z dziełami literackimi
2.b
Uczeń analizuje i interpretuje teksty kultury
w tekście literackim zaznacza wybrane fragmenty, określa czas i miejsce akcji, wskazuje głównych bohaterów
4
Uczeń współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych; przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz świecie dorosłych; wie, jak należy zachowywać się w stosunku do dorosłych i rówieśników (formy grzecznościowe); rozumie potrzebę utrzymywania dobrych relacji z sąsiadami w miejscu zamieszkania; jest chętny do pomocy, respektuje prawo innych do pracy i wypoczynku
7
przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (grzecznie zwraca się do innych, współpracuje w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych (grzecznie zwraca się do innych, ustępuje osobom starszym miejsca w autobusie, podaje upuszczony przedmiot itp.)
1.1
Osiągnięcia w zakresie słuchania
Uczeń słucha z uwagą wypowiedzi nauczyciela, innych osób z otoczenia, w różnych sytuacjach życiowych, wymagających komunikacji i wzajemnego zrozumienia okazuje szacunek wypowiadającej się osobie
1.2
Osiągnięcia w zakresie słuchania
Uczeń wykonuje zadanie według usłyszanej instrukcji; zadaje pytania w sytuacji braku rozumienia lub braku pewności zrozumienia słuchanej wypowiedzi
1.3
Osiągnięcia w zakresie słuchania
Uczeń słucha z uwagą lektur i innych tekstów czytanych przez nauczyciela, uczniów i inne osoby
2.2
Osiągnięcia w zakresie mówienia
Uczeń formułuje pytania dotyczące sytuacji zadaniowych, wypowiedzi ustnych nauczyciela, uczniów lub innych osób z otoczenia
2.6
Osiągnięcia w zakresie mówienia
Uczeń recytuje wiersze oraz wygłasza z pamięci krótkie teksty prozatorskie
3.3
Osiągnięcia w zakresie czytania
Uczeń wyodrębnia postacie i zdarzenia w utworach literackich, ustala kolejność zdarzeń, ich wzajemną zależność, odróżnia zdarzenia istotne od mniej istotnych, postacie główne i drugorzędne; wskazuje cechy i ocenia bohaterów, uzasadnia swą ocenę, wskazuje wydarzenie zmieniające postępowanie bohatera, określa nastrój w utworze; odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych
3.3
Osiągnięcia w zakresie czytania
Uczeń wyodrębnia postacie i zdarzenia w utworach literackich, ustala kolejność zdarzeń, ich wzajemną zależność, odróżnia zdarzenia istotne od mniej istotnych, postacie główne i drugorzędne; wskazuje cechy i ocenia bohaterów, uzasadnia swą ocenę, wskazuje wydarzenie zmieniające postępowanie bohatera, określa nastrój w utworze; odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych
5.7
Osiągnięcia w zakresie kształcenia językowego
Uczeń odróżnia i nazywa utwory wierszowane od pisanych prozą, określa, który tekst jest notatką, zagadką, listem, życzeniem, podziękowaniem, ogłoszeniem, opowiadaniem, opisem, listem
6.2
Osiągnięcia w zakresie samokształcenia
Uczeń korzysta z różnych źródeł informacji, np. atlasów, czasopism dla dzieci, słowników i encyklopedii czy zasobów internetu i rozwija swoje zainteresowania
6.3
Osiągnięcia w zakresie samokształcenia
Uczeń wykorzystuje nabyte umiejętności do rozwiązywania problemów i eksploracji świata, dbając o własny rozwój i tworząc indywidualne strategie uczenia się
6.3
Osiągnięcia w zakresie samokształcenia
Uczeń wykorzystuje nabyte umiejętności do rozwiązywania problemów i eksploracji świata, dbając o własny rozwój i tworząc indywidualne strategie uczenia się
1.3
Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska społecznego
Uczeń przyjmuje konsekwencje swojego uczestnictwa w grupie i własnego w niej postępowania w odniesieniu do przyjętych norm i zasad
1.10
Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska społecznego
Uczeń wykorzystuje pracę zespołową w procesie uczenia się, w tym przyjmując rolę lidera zespołu i komunikuje się za pomocą nowych technologii
2.2
Osiągnięcia w zakresie stosowania poznanych zasad
Uczeń uwzględnia coraz częściej godność i dobro innych osób, podejmując decyzję o działaniu
2.3
Osiągnięcia w zakresie stosowania poznanych zasad
Uczeń wyraża szacunek wobec osób, wspólnot osób oraz ich symboli w sytuacjach codziennych i uroczystych, przejawiając właściwe zachowanie
2.6
Osiągnięcia w zakresie stosowania poznanych zasad
Uczeń przestrzega zasad obowiązujących we wspólnocie osób, której jest członkiem