ZalogujZarejestruj

Na co wydać królewskie złoto?

Zobacz scenariusz
Zasób jest częścią zestawu

Każdy zestaw edukacyjny zawiera scenariusz lekcji, w którym wykorzystywane są powiązane zasoby.

Na co wydać królewskie złoto?

Ćwiczenie interaktywne pozwalające na kształtowanie zdolności przewidywania konsekwencji własnych działań.

  Liczba wyświetleń: 7988
  Liczba pobrań: 150
  Dodano: 2015-02-19
ESP2122_02 (110435)

Zasoby z zestawu

Królewska decyzja
3684
2015-02-19
Królewska decyzja
Karta pracy powiązana z zadaniem interaktywnym, w czterech wersjach o tym samym poziomie trudności. Karta przeznaczona jest do pracy w zespołach – każdy wariant jest przeznaczony dla innej drużyny. Zadaniem uczniów jest gruntowne przemyślenie...
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja informatyczna
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Etyka, Język polski, Technika
 Przemień zamiar w pożądany skutek!
5383
2015-02-19
Przemień zamiar w pożądany skutek!
Karta pracy zawierająca schemat do odwzorowania na dużym arkuszu papieru.
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja informatyczna
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Etyka, Język polski, Technika
W poszukiwaniu przyczyn i skutków (część II)
4795
2015-02-19
W poszukiwaniu przyczyn i skutków (część II)
Scenariusz zajęć kontynuujących temat „W poszukiwaniu przyczyn i skutków” (część I). Uczniowie doskonalą umiejętność wnioskowania – rozpoznawania związków przyczynowo-skutkowych oraz przewidywania konsekwencji własnych dzia...
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja informatyczna
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Etyka, Język polski, Technika

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

1
Poznawanie siebie, dostrzeganie cech indywidualnych własnych i najbliższych osób
2
Wyjaśnianie prawdziwego znaczenia własnych zachowań oraz ich przyczyn i konsekwencji
I.1.6
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Czytanie i słuchanie
Uczeń odróżnia zawarte w tekście informacje ważne od informacji drugorzędnych
I.1.7
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Czytanie i słuchanie
Uczeń wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio (ukryte)
1.1
Elementy etyki ogólnej
Uczeń zna, rozumie i stosuje pojęcia niezbędne do opisu przeżyć i działań moralnych:
1.1.1
Elementy etyki ogólnej
Uczeń zna, rozumie i stosuje pojęcia niezbędne do opisu przeżyć i działań moralnych:
posługuje się pojęciami niezbędnymi do charakterystyki działania w aspekcie jego moralnej oceny: decyzja, czyn, sprawczość, konflikt, problem, podmiot działania (autor, sprawca), adresat działania, intencja działania, motyw działania, treść działania, skutek (konsekwencja), okoliczności działania
1.1.2
Elementy etyki ogólnej
Uczeń zna, rozumie i stosuje pojęcia niezbędne do opisu przeżyć i działań moralnych:
rozpoznaje i nazywa wybrane emocje oraz uczucia: radość, smutek, strach, wstręt, zdziwienie, gniew, akceptacja, duma, miłość, nienawiść, przyjemność, przykrość, poczucie szczęścia, poczucie wstydu, poczucie winy, zazdrość
1.1.3
Elementy etyki ogólnej
Uczeń zna, rozumie i stosuje pojęcia niezbędne do opisu przeżyć i działań moralnych:
posługuje się nazwami emocji i uczuć do opisywania przeżyć własnych oraz przeżyć innych osób w kontekście różnych doświadczeń moralnych; wykorzystuje te pojęcia do charakteryzowania przeżyć, działań i postaw bohaterów powieści, opowiadań, filmów, spektakli teatralnych, gier komputerowych
1.1.3
Elementy etyki ogólnej
Uczeń zna, rozumie i stosuje pojęcia niezbędne do opisu przeżyć i działań moralnych:
posługuje się nazwami emocji i uczuć do opisywania przeżyć własnych oraz przeżyć innych osób w kontekście różnych doświadczeń moralnych; wykorzystuje te pojęcia do charakteryzowania przeżyć, działań i postaw bohaterów powieści, opowiadań, filmów, spektakli teatralnych, gier komputerowych
1.1.6
Elementy etyki ogólnej
Uczeń zna, rozumie i stosuje pojęcia niezbędne do opisu przeżyć i działań moralnych:
wykorzystuje pojęcia dyskursu etycznego do analizowania przeżyć, działań i postaw bohaterów powieści, opowiadań, filmów, spektakli teatralnych, gier komputerowych
1.1.6
Elementy etyki ogólnej
Uczeń zna, rozumie i stosuje pojęcia niezbędne do opisu przeżyć i działań moralnych:
wykorzystuje pojęcia dyskursu etycznego do analizowania przeżyć, działań i postaw bohaterów powieści, opowiadań, filmów, spektakli teatralnych, gier komputerowych
1.2
Elementy etyki ogólnej
Uczeń wyjaśnia różnicę między dobrem (złem) moralnym a dobrem (złem) pozamoralnym
1.3
Elementy etyki ogólnej
Uczeń odróżnia wypowiedzi o faktach od wypowiedzi o wartościach i powinnościach
1.4
Elementy etyki ogólnej
Uczeń analizuje klasyczne pytanie etyczne: „Jak należy (dobrze) żyć?”
1.4
Elementy etyki ogólnej
Uczeń analizuje klasyczne pytanie etyczne: „Jak należy (dobrze) żyć?”
2.2
Człowiek wobec innych ludzi
Uczeń uzasadnia, dlaczego należy okazywać szacunek innym osobom
2.12
Człowiek wobec innych ludzi
Uczeń wie, że konflikty są jednym z elementów życia społecznego, potrafi rozwiązywać konflikty (np. w szkole, w domu) nie uciekając się do przemocy
2.20
Człowiek wobec innych ludzi
Uczeń objaśnia, czym jest szacunek, przyjaźń, życzliwość, altruizm, troska, bezinteresowność, wolontariat, koleżeństwo, wdzięczność, współczucie, empatia, zaufanie, nietykalność osobista, tolerancja, dobro wspólne, naród, pluralizm, współdziałanie, sprawiedliwość, praworządność, solidarność, patriotyzm, bohaterstwo, wolność polityczna
3
Człowiek wobec siebie
3.1
Człowiek wobec siebie
Uczeń wyjaśnia, co to znaczy być osobą; objaśnia pojęcie godności człowieka
3.2
Człowiek wobec siebie
Uczeń wie, że ze względu na swoją wartość – osobową godność – jest równie wartościowym człowiekiem jak inni ludzie
3.3
Człowiek wobec siebie
Uczeń zna i rozwija swoje zalety, rozpoznaje i eliminuje swoje wady
3.9
Człowiek wobec siebie
Uczeń wyjaśnia czym jest sumienie i jaką pełni rolę w życiu człowieka
3.10
Człowiek wobec siebie
Uczeń wyjaśnia ideę rozwoju moralnego i podaje przykłady działań egoistycznych, konformistycznych, altruistycznych
3.11
Człowiek wobec siebie
Uczeń wyjaśnia, na czym polega autonomia człowieka, podaje przykłady działań i postaw autonomicznych i nieautonomicznych
3.12
Człowiek wobec siebie
Uczeń wyjaśnia, na czym polega interioryzacja wartości i norm moralnych
3.13
Człowiek wobec siebie
Uczeń objaśnia, czym jest sens życia, uczciwość, roztropność, umiarkowanie, męstwo, honor; prywatność, asertywność, prawdomówność
7.3
Wybrane problemy moralne (do wyboru)
Uczeń precyzyjnie formułuje problem moralny i wyraża go w stosownym pytaniu
1.1
Kultura pracy
Uczeń przestrzega regulaminu pracowni technicznej
1.2.2
Kształcenie literackie i kulturowe
Odbiór tekstów kultury
Uczeń wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio
1.2.5
Kształcenie literackie i kulturowe
Odbiór tekstów kultury
Uczeń odróżnia zawarte w tekście informacje ważne od drugorzędnych
2.2.5
Kształcenie językowe
Zróżnicowanie języka
Uczeń rozpoznaje w wypowiedziach związki frazeologiczne, dostrzega ich bogactwo, rozumie ich znaczenie oraz poprawnie stosuje w wypowiedziach
3.1.4
Tworzenie wypowiedzi
Elementy retoryki
Uczeń dokonuje selekcji informacji
4.7
Samokształcenie
Uczeń rozwija umiejętność krytycznej oceny pozyskanych informacji
4.7
Samokształcenie
Uczeń rozwija umiejętność krytycznej oceny pozyskanych informacji