ZalogujZarejestruj

Scenariusz lekcji: „W samo południe”. Wybory 4 czerwca 1989 r.

Scenariusz lekcji: „W samo południe”. Wybory 4 czerwca 1989 r.

Materiał zawiera scenariusz lekcji wraz z materiałami pomocniczymi.

  Liczba wyświetleń: 38207
  Liczba pobrań: 826
  Dodano: 2014-05-30
ORE180 (107314)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

1.1
Podstawowe umiejętności życia w grupie
Uczeń omawia i stosuje zasady komunikowania się i współpracy w grupie (np. bierze udział w dyskusji, zebraniu, wspólnym działaniu)
1.2
Podstawowe umiejętności życia w grupie
Uczeń wymienia i stosuje podstawowe sposoby podejmowania wspólnych decyzji
2.1
Życie społeczne
Uczeń podaje przykłady zbiorowości, grup, społeczności i wspólnot; charakteryzuje rodzinę i grupę rówieśniczą jako małe grupy
2.2
Życie społeczne
Uczeń wyjaśnia na przykładach znaczenie podstawowych norm współżycia między ludźmi, w tym wzajemności, odpowiedzialności i zaufania
2.4
Życie społeczne
Uczeń rozpoznaje role społeczne, w których występuje, oraz związane z nimi oczekiwania
2.5
Życie społeczne
Uczeń wyjaśnia, jak tworzą się podziały w grupie i w społeczeństwie (np. na „swoich” i „obcych”), i podaje możliwe sposoby przeciwstawiania się przejawom nietolerancji
4.2
Być obywatelem
Uczeń podaje przykłady uprawnień i obowiązków wynikających z posiadania polskiego obywatelstwa
4.3
Być obywatelem
Uczeń przedstawia cechy dobrego obywatela; odwołując się do historycznych i współczesnych postaci, wykazuje znaczenie postaw i cnót obywatelskich
5.1
Udział obywateli w życiu publicznym
Uczeń przedstawia główne podmioty życia publicznego (obywatele, zrzeszenia obywatelskie, media, politycy i partie, władza, instytucje publiczne, biznes itp.) i pokazuje, jak współdziałają i konkurują one ze sobą w życiu publicznym
5.2
Udział obywateli w życiu publicznym
Uczeń uzasadnia potrzebę przestrzegania zasad etycznych w życiu publicznym i podaje przykłady skutków ich łamania
5.3
Udział obywateli w życiu publicznym
Uczeń przedstawia przykłady działania organizacji pozarządowych i społecznych (od lokalnych stowarzyszeń do związków zawodowych i partii politycznych) i uzasadnia ich znaczenie dla obywateli
5.4
Udział obywateli w życiu publicznym
Uczeń wyjaśnia, podając przykłady, jak obywatele mogą wpływać na decyzje władz na poziomie lokalnym, krajowym, europejskim i światowym
6.3
Środki masowego przekazu
Uczeń wyszukuje w mediach wiadomości na wskazany temat; wskazuje różnice między przekazami i odróżnia informacje od komentarzy; krytycznie analizuje przekaz reklamowy
6.4
Środki masowego przekazu
Uczeń uzasadnia, posługując się przykładami, znaczenie opinii publicznej we współczesnym świecie; odczytuje i interpretuje wyniki wybranego sondażu opinii publicznej
7.1
Wyborcy i wybory
Uczeń przedstawia argumenty przemawiające za udziałem w wyborach lokalnych, krajowych i europejskich
7.2
Wyborcy i wybory
Uczeń wymienia zasady demokratycznych wyborów i stosuje je w głosowaniu w szkole
7.3
Wyborcy i wybory
Uczeń wskazuje, czym powinien kierować się obywatel, podejmując decyzje wyborcze
7.4
Wyborcy i wybory
Uczeń krytycznie analizuje ulotki, hasła i spoty wyborcze
9.3
Patriotyzm dzisiaj
Uczeń wyjaśnia, odwołując się do wybranych przykładów, czym według niego jest patriotyzm; porównuje tę postawę z nacjonalizmem, szowinizmem i kosmopolityzmem
10.2
Państwo i władza demokratyczna
Uczeń wskazuje różnice w sytuacji obywatela w ustroju demokratycznym, autorytarnym i totalitarnym
10.6
Państwo i władza demokratyczna
Uczeń wyjaśnia, czym są prawa człowieka i uzasadnia ich znaczenie we współczesnej demokracji
10.7
Państwo i władza demokratyczna
Uczeń rozważa i ilustruje przykładami zalety i słabości demokracji
12.1
System wyborczy i partyjny
Uczeń wyjaśnia, jak przeprowadzane są w Polsce wybory prezydenckie i parlamentarne
12.2
System wyborczy i partyjny
Uczeń wskazuje, odwołując się do wybranych przykładów, różnice między systemem dwupartyjnym a systemem wielopartyjnym
I.6.6
Zakres podstawowy
Ochrona praw i wolności
Uczeń znajduje informacje o naruszaniu praw człowieka w wybranej dziedzinie (np. prawa kobiet, prawa dziecka, wolność wyznania, prawo do edukacji, prawa humanitarne) i projektuje działania, które mogą temu zaradzić
II.11.4
Zakres rozszerzony
Obywatel i obywatelstwo
Uczeń wyjaśnia, na czym polega nieposłuszeństwo obywatelskie i jakie niesie ze sobą dylematy; podaje jego historyczne i współczesne przykłady
II.12.4
Zakres rozszerzony
Społeczeństwo obywatelskie
Uczeń opisuje formy aktywności obywateli w ramach społeczności lokalnej, regionu, państwa oraz na poziomie globalnym; w miarę możliwości uczestniczy w wybranym działaniu
II.12.5
Zakres rozszerzony
Społeczeństwo obywatelskie
Uczeń uzasadnia znaczenie swobody zrzeszania się dla jakości życia publicznego
II.13.1
Zakres rozszerzony
Opinia publiczna
Uczeń wyjaśnia, jak kształtuje się opinia publiczna i jakie są sposoby jej wyrażania
II.13.2
Zakres rozszerzony
Opinia publiczna
Uczeń wskazuje przykłady wpływu opinii publicznej na decyzje polityczne
II.13.3
Zakres rozszerzony
Opinia publiczna
Uczeń odczytuje i interpretuje tabele i wykresy prezentujące wyniki badania opinii publicznej
II.13.4
Zakres rozszerzony
Opinia publiczna
Uczeń przeprowadza w najbliższym otoczeniu minisondaż opinii publicznej na wskazany temat, interpretuje jego wyniki
II.13.5
Zakres rozszerzony
Opinia publiczna
Uczeń analizuje wybraną kampanię społeczną z punktu widzenia jej celów, sposobów realizacji i skuteczności
II.14.1
Zakres rozszerzony
Środki masowego przekazu
Uczeń opisuje funkcje mediów w państwie demokratycznym i niedemokratycznym (na wybranych przykładach)
II.14.2
Zakres rozszerzony
Środki masowego przekazu
Uczeń uzasadnia znaczenie niezależności i pluralizmu mediów; ocenia skutki ich ograniczania
II.14.4
Zakres rozszerzony
Środki masowego przekazu
Uczeń wyjaśnia, na czym polega zasada wolności słowa, i wskazuje na przypadki jej nadużycia
II.14.7
Zakres rozszerzony
Środki masowego przekazu
Uczeń krytycznie analizuje przekazy medialne, oceniając ich wiarygodność i bezstronność oraz odróżniając informacje od komentarzy
II.14.8
Zakres rozszerzony
Środki masowego przekazu
Uczeń ocenia zasoby Internetu z punktu widzenia rzetelności i wiarygodności informacyjnej; świadomie i krytycznie odbiera zawarte w nich treści
II.15.1
Zakres rozszerzony
Demokracja – zasady i procedury
Uczeń opisuje wartości będące fundamentem współczesnej demokracji; podaje różne sposoby rozumienia wolności, równości i sprawiedliwości
II.15.2
Zakres rozszerzony
Demokracja – zasady i procedury
Uczeń rozważa, w jakim stopniu demokracja sprzyja pokojowemu rozwiązywaniu konfliktów
II.15.5
Zakres rozszerzony
Demokracja – zasady i procedury
Uczeń wyjaśnia, jak są przeprowadzane i jaką rolę odgrywają wybory we współczesnej demokracji
II.15.7
Zakres rozszerzony
Demokracja – zasady i procedury
Uczeń rozpoznaje przejawy łamania zasad i procedur demokratycznych w życiu publicznym – w państwie, społeczności lokalnej i życiu szkoły
II.18.1
Zakres rozszerzony
Instytucja państwa
Uczeń wyjaśnia na przykładach relacje między narodem a państwem
II.18.2
Zakres rozszerzony
Instytucja państwa
Uczeń charakteryzuje zjawisko legitymizacji władzy, odnosząc teorię Maxa Webera do historycznych i współczesnych przykładów
I.12.2
Zakres podstawowy
Rozkład systemu komunistycznego w Polsce – polska droga do suwerenności
Uczeń wyjaśnia przyczyny i skutki wydarzeń sierpniowych 1980 r. oraz ocenia rolę Solidarności w przemianach politycznych i ustrojowych
I.12.4
Zakres podstawowy
Rozkład systemu komunistycznego w Polsce – polska droga do suwerenności
Uczeń opisuje najważniejsze postanowienia „Okrągłego Stołu”
I.12.5
Zakres podstawowy
Rozkład systemu komunistycznego w Polsce – polska droga do suwerenności
Uczeń charakteryzuje przemiany polityczne, społeczno-gospodarcze i kulturowe po 1989 r.
II.V.16.1
Zakres rozszerzony
Wiek XX
Polska w latach 1980-1989
Uczeń wyjaśnia ideę Solidarności i jej wpływ na przemiany społeczno-polityczne w Polsce
II.V.16.2
Zakres rozszerzony
Wiek XX
Polska w latach 1980-1989
Uczeń charakteryzuje państwo i społeczeństwo w czasie stanu wojennego oraz ocenia społeczno-gospodarcze i polityczne skutki stanu wojennego
II.V.16.3
Zakres rozszerzony
Wiek XX
Polska w latach 1980-1989
Uczeń opisuje przyczyny i skutki obrad „Okrągłego Stołu”
II.V.17.1
Zakres rozszerzony
Wiek XX
Narodziny III Rzeczypospolitej
Uczeń wyjaśnia międzynarodowe i wewnętrzne uwarunkowania procesu odbudowy demokratycznego państwa po 1989 r.
7.E.7.1
Rządzący i rządzeni
Uczeń analizuje, na wybranych przykładach, działalność opozycji politycznej w PRL
9.E.9.1
Ojczysty Panteon i ojczyste spory
Uczeń charakteryzuje spory o kształt Polski w XX w., uwzględniając cezury 1918 r., 1944–1945, 1989 r., oraz prezentuje sylwetki czołowych uczestników tych wydarzeń
9.E.9.2
Ojczysty Panteon i ojczyste spory
Uczeń charakteryzuje postawy społeczne wobec totalitarnej władzy, uwzględniając różnorodne formy oporu, oraz koncepcje współpracy lub przystosowania
1.1
Społeczna natura człowieka
Uczeń uzasadnia, że człowiek jest istotą społeczną; wyjaśnia znaczenie potrzeb społecznych człowieka (kontaktu, przynależności, uznania)
1.1
Społeczna natura człowieka
Uczeń uzasadnia, że człowiek jest istotą społeczną; wyjaśnia znaczenie potrzeb społecznych człowieka (kontaktu, przynależności, uznania)
1.2
Społeczna natura człowieka
Uczeń przedstawia zasady komunikowania się; wyjaśnia zasady skutecznej autoprezentacji – kształtowania swojego wizerunku
1.3
Społeczna natura człowieka
Uczeń wymienia cechy grup społecznych; charakteryzuje grupę koleżeńską i grupę nastawioną na realizację określonego zadania; uzasadnia, że efektywna współpraca przynosi różne korzyści; przedstawia różne formy współpracy w grupie
1.3
Społeczna natura człowieka
Uczeń wymienia cechy grup społecznych; charakteryzuje grupę koleżeńską i grupę nastawioną na realizację określonego zadania; uzasadnia, że efektywna współpraca przynosi różne korzyści; przedstawia różne formy współpracy w grupie
1.4
Społeczna natura człowieka
Uczeń rozpoznaje sytuacje wymagające podjęcia decyzji indywidualnej i grupowej wyjaśnia i stosuje podstawowe sposoby podejmowania wspólnych decyzji
4.1
Prawa człowieka
Uczeń uzasadnia, że godność człowieka jest podstawą różnych systemów moralnych, wyjaśnia, że jest ona źródłem powszechnych, przyrodzonych, nienaruszalnych i niezbywalnych wolności i praw człowieka; analizuje sformułowania preambuły Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
4.7
Prawa człowieka
Uczeń przedstawia przykłady działań organizacji pozarządowych na rzecz ochrony praw człowieka; uzasadnia potrzebę przeciwstawiania się zjawiskom braku tolerancji wobec różnych mniejszości
8.3
Wspólnoty narodowe/etniczne i ojczyzna
Uczeń analizuje symbole Rzeczypospolitej Polskiej; wyjaśnia, czym powinna przejawiać się postawa patriotyczna młodego i dorosłego człowieka
8.5
Wspólnoty narodowe/etniczne i ojczyzna
Uczeń uzasadnia, że można pogodzić różne tożsamości społeczno-kulturowe (regionalną, narodową/ etniczną, państwową/ obywatelską, europejską); rozpoznaje przejawy ksenofobii, w tym rasizmu, szowinizmu i antysemityzmu, oraz uzasadnia potrzebę przeciwstawiania się tym zjawiskom
9
Udział obywateli w życiu publicznym – społeczeństwo obywatelskie
9.1
Udział obywateli w życiu publicznym – społeczeństwo obywatelskie
Uczeń podaje cnoty obywatelskie (odpowiedzialność, troska o dobro wspólne, aktywność, przedsiębiorczość, solidarność, roztropność, tolerancja, odwaga cywilna); wykazuje, odwołując się do działań wybitnych Polaków, znaczenie ich urzeczywistnienia dla pożytku publicznego
9.2
Udział obywateli w życiu publicznym – społeczeństwo obywatelskie
Uczeń przedstawia cele i formy działań organizacji pozarządowych aktywnych w społeczności lokalnej i regionie; wykazuje, że działalność tego typu prowadzi do realizacji różnorodnych potrzeb
9.4
Udział obywateli w życiu publicznym – społeczeństwo obywatelskie
Uczeń przedstawia formy wpływania obywateli na decyzje władz samorządowych, przykłady realizacji lokalnych inicjatyw mieszkańców finansowanych z budżetów obywatelskich oraz przedsięwzięć podejmowanych przez młodzieżowe rady gminy/miasta
9.5
Udział obywateli w życiu publicznym – społeczeństwo obywatelskie
Uczeń uzasadnia potrzebę przestrzegania zasad etycznych w życiu publicznym rozpoznaje przejawy ich łamania i podaje skutki takich działań
10.2
Środki masowego przekazu
Uczeń znajduje w mediach wiadomości na wskazany temat; odróżnia informacje o faktach od komentarzy i opinii; wyjaśnia, na czym powinna polegać rzetelność dziennikarzy
10.5
Środki masowego przekazu
Uczeń wykazuje znaczenie opinii publicznej; znajduje w internecie komunikaty z badań opinii publicznej oraz odczytuje i interpretuje proste wyniki takich badań
11.3
Demokracja w Rzeczypospolitej Polskiej
Uczeń wyjaśnia zasadę przedstawicielstwa (demokracji pośredniej); przedstawia zasady wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasady działania i najważniejsze kompetencje izb parlamentu
11.4
Demokracja w Rzeczypospolitej Polskiej
Uczeń wyjaśnia zasadę pluralizmu politycznego; wymienia partie polityczne, których przedstawiciele zasiadają w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej oraz w organach stanowiących samorządu terytorialnego; przedstawia cele działania partii politycznych oraz wykazuje, że konkurują one w życiu publicznym; znajduje informacje na temat działań wybranej partii (jej struktur regionalnych lub centralnych)

Informacje licencyjne

  • Autor :
  • Kamila Sachnowska BEP IPN
  • Właściciel praw do zasobu :
  • IPN jako całości materiału
  • Licencja wyłączna - Copyright