ZalogujZarejestruj

Zdobywanie informacji turystycznych o mieście

Zobacz scenariusz
Zasób jest częścią zestawu

Każdy zestaw edukacyjny zawiera scenariusz lekcji, w którym wykorzystywane są powiązane zasoby.


    Zdobywanie informacji turystycznych o mieście
Film przedstawiający jak zdobywać informacje turystyczne przy pomocy serwisu internetowego Tripadvisor.com.
  Liczba wyświetleń: 9327
  Liczba pobrań: 99
  Dodano: 2013-11-23
QWE10602 (105906)

Zasoby z zestawu


    Europa wita - prezentacja
18831
2013-11-23
Europa wita - prezentacja
Prezentacja przedstawiająca zagadnienia związane z turystyką europejską.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia

    Turystyka w Europie
8643
2013-11-23
Turystyka w Europie
Omówienie czynników przyrodniczych i pozaprzyrodniczych sprzyjających rozwojowi turystyki w Europie. Wskazanie pozytywnych i negatywnych skutków rozwoju turystyki w Europie. Opracowanie trasy wycieczki podając atrakcje turystyczne.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

9.10
Europa. Relacje przyroda – człowiek – gospodarka
Uczeń prezentuje opracowaną na podstawie map, przewodników, Internetu trasę wycieczki po Europie lub jej części
2.6
Krajobrazy Polski: wysokogórski (Tatry), wyżynny (Wyżyna Krakowsko- -Częstochowska), nizinny (Nizina Mazowiecka), pojezierny (Pojezierze Mazurskie), nadmorski (Pobrzeże Słowińskie), wielkomiejski (Warszawa), miejsko-przemysłowy (Wyżyna Śląska), rolniczy (Wyżyna Lubelska)
Uczeń opisuje najważniejsze obiekty dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Polski oraz wskazuje je na mapie
3
Lądy i oceany na Ziemi: rozmieszczenie lądów i oceanów, pierwsze wyprawy geograficzne
7.13
Geografia Europy: położenie i granice kontynentu; podział polityczny Europy; główne cechy środowiska przyrodniczego Europy; zjawiska występujące na granicach płyt litosfery; zróżnicowanie ludności oraz starzenie się społeczeństw; największe europejskie metropolie; zróżnicowanie źródeł energii w krajach europejskich, rolnictwo, przemysł i usługi w wybranych krajach europejskich; turystyka w Europie Południowej
Uczeń wykazuje związki między rozwojem turystyki w Europie Południowej a warunkami przyrodniczymi oraz dziedzictwem kultury śródziemnomorskiej
8
Sąsiedzi Polski: przemiany przemysłu w Niemczech; dziedzictwo kulturowe Litwy i Białorusi; środowisko przyrodnicze i atrakcje turystyczne Czech i Słowacji; problemy polityczne, społeczne i gospodarcze Ukrainy; zróżnicowanie przyrodnicze i społeczno- -gospodarcze Rosji; relacje Polski z sąsiadami
8.6
Sąsiedzi Polski: przemiany przemysłu w Niemczech; dziedzictwo kulturowe Litwy i Białorusi; środowisko przyrodnicze i atrakcje turystyczne Czech i Słowacji; problemy polityczne, społeczne i gospodarcze Ukrainy; zróżnicowanie przyrodnicze i społeczno- -gospodarcze Rosji; relacje Polski z sąsiadami
Uczeń charakteryzuje relacje Polski z krajami sąsiadującymi
8.7
Sąsiedzi Polski: przemiany przemysłu w Niemczech; dziedzictwo kulturowe Litwy i Białorusi; środowisko przyrodnicze i atrakcje turystyczne Czech i Słowacji; problemy polityczne, społeczne i gospodarcze Ukrainy; zróżnicowanie przyrodnicze i społeczno- -gospodarcze Rosji; relacje Polski z sąsiadami
Uczeń rozumie potrzebę kształtowania dobrych relacji Polski z jej sąsiadami

Informacje licencyjne

 • Licencja Creative Commons