ZalogujZarejestruj

Bliski Wschód - prezentacja

Zobacz scenariusz
Zasób jest częścią zestawu

Każdy zestaw edukacyjny zawiera scenariusz lekcji, w którym wykorzystywane są powiązane zasoby.


    Bliski Wschód - prezentacja
Prezentacja przedstawiająca światowe zasoby ropy naftowej oraz poziom rozwoju gospodarczego regionu Bliskiego Wschodu.
  Liczba wyświetleń: 24727
  Liczba pobrań: 4607
  Dodano: 2013-11-23
QWE11102 (105492)

Zasoby z zestawu


    Bliski Wschód - ćwiczenie
8215
2013-11-23
Bliski Wschód - ćwiczenie
Ćwiczenie sprawdzające wiedzę z zakresu głównych konfliktów zbrojnych na Bliskim Wschodzie.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia

    Cechy kulturowe Bliskiego Wschodu
9941
2013-11-23
Cechy kulturowe Bliskiego Wschodu
Określenie położenia geograficznego i podziału politycznego na Bliskim Wschodzie. Wskazanie głównych obszarów występowania i wielkości zasobów światowych ropy naftowej na Bliskim Wschodzie. Wskazanie cech kulturowych, wielkości zasobów ropy nafto...
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

10.7
Wybrane regiony świata. Relacje: człowiek – przyroda - gospodarka
Uczeń charakteryzuje region Bliskiego Wschodu pod kątem cech kulturowych, zasobów ropy naftowej, kierunków i poziomu rozwoju gospodarczego; wskazuje miejsca konfliktów zbrojnych
2.6
Krajobrazy Polski: wysokogórski (Tatry), wyżynny (Wyżyna Krakowsko- -Częstochowska), nizinny (Nizina Mazowiecka), pojezierny (Pojezierze Mazurskie), nadmorski (Pobrzeże Słowińskie), wielkomiejski (Warszawa), miejsko-przemysłowy (Wyżyna Śląska), rolniczy (Wyżyna Lubelska)
Uczeń opisuje najważniejsze obiekty dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Polski oraz wskazuje je na mapie
2.7
Krajobrazy Polski: wysokogórski (Tatry), wyżynny (Wyżyna Krakowsko- -Częstochowska), nizinny (Nizina Mazowiecka), pojezierny (Pojezierze Mazurskie), nadmorski (Pobrzeże Słowińskie), wielkomiejski (Warszawa), miejsko-przemysłowy (Wyżyna Śląska), rolniczy (Wyżyna Lubelska)
Uczeń przedstawia pozytywne i negatywne zmiany w krajobrazach powstałe w wyniku działalności człowieka
14.9
Wybrane problemy i regiony geograficzne Azji: Azja jako kontynent kontrastów geograficznych; pacyficzny „pierścień ognia”; klimat monsunowy w Azji Południowo- -Wschodniej; Japonia – gospodarka na tle warunków przyrodniczych i społeczno- -kulturowych; Chiny – rozmieszczenie ludności, problemy demograficzne oraz znaczenie w gospodarce światowej; Indie krajem wielkich możliwości rozwojowych oraz kontrastów społecznych i gospodarczych; Bliski Wschód – kultura regionu, ropa naftowa, obszar konfliktów zbrojnych
Uczeń charakteryzuje region Bliskiego Wschodu pod względem cech kulturowych oraz zasobów ropy naftowej i poziomu rozwoju gospodarczego
14.10
Wybrane problemy i regiony geograficzne Azji: Azja jako kontynent kontrastów geograficznych; pacyficzny „pierścień ognia”; klimat monsunowy w Azji Południowo- -Wschodniej; Japonia – gospodarka na tle warunków przyrodniczych i społeczno- -kulturowych; Chiny – rozmieszczenie ludności, problemy demograficzne oraz znaczenie w gospodarce światowej; Indie krajem wielkich możliwości rozwojowych oraz kontrastów społecznych i gospodarczych; Bliski Wschód – kultura regionu, ropa naftowa, obszar konfliktów zbrojnych
Uczeń wskazuje na mapie miejsca konfliktów zbrojnych na Bliskim Wschodzie, identyfikuje ich główne przyczyny i skutki

Informacje licencyjne

 • Licencja Creative Commons