ZalogujZarejestruj

Program nauczania zajęć technicznych - II etap edukacyjny

Program nauczania zajęć technicznych - II etap edukacyjny

Prezentowany program nauczania zakłada ścisłe powiązanie wiedzy z umiejętnościami praktycznymi. Zakłada przede wszystkim analizowanie środowiska technicznego w celu uczestnictwa ucznia w procesie zdobywania informacji. Następnym krokiem staje się samodzielne planowanie przez ucznia i wykonywanie przez niego praktycznych działań/zadań technicznych. Program realizuje zagadnienia zapisane w podstawie programowej uzupełnione informacjami z przedmiotów przyrodniczych oraz dodatkowymi treściami z wiedzy ogólnej. Do przekazywania treści przedmiotowych proponuje się różnorodne sposoby przeprowadzania zajęć, zwłaszcza tzw. metody i techniki aktywizujące.

Program nauczania został nagrodzony w III edycji konkursu, ogłoszonego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji na modelowe programy nauczania zgodne z nową podstawą programową kształcenia ogólnego. Program wykorzystuje środki multimedialne oraz materiały edukacyjne dostępne na portalu Scholaris.

  Liczba wyświetleń: 23942
  Liczba pobrań: 534
  Dodano: 2013-07-31
ORE00031 (101402)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

1.1
Opisywanie techniki w bliższym i dalszym otoczeniu
Uczeń opisuje urządzenia techniczne ze swojego otoczenia, wyróżnia ich funkcje
1.2
Opisywanie techniki w bliższym i dalszym otoczeniu
Uczeń podaje zalety i wady stosowanych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych
2.1
Opracowywanie koncepcji rozwiązań problemów technicznych
Uczeń rozpoznaje materiały konstrukcyjne: papier, materiały drzewne, metale, tworzywa sztuczne; bada i porównuje podstawowe ich właściwości: twardość i wytrzymałość; określa możliwości wykorzystania różnych materiałów w technice w zależności od właściwości
2.2
Opracowywanie koncepcji rozwiązań problemów technicznych
Uczeń zapisuje rozwiązania techniczne w formie graficznej, wykonuje odręczne szkice techniczne i proste rysunki rzutowe (prostokątne i aksonometryczne), analizuje rysunki techniczne stosowane w katalogach i instrukcjach obsługi
2.3
Opracowywanie koncepcji rozwiązań problemów technicznych
Uczeń konstruuje modele urządzeń technicznych, posługując się gotowymi zestawami do montażu elektronicznego i mechanicznego
3.1
Planowanie i realizacja praktycznych działań technicznych
Uczeń wypisuje kolejność działań (operacji technologicznych); szacuje czas ich trwania; organizuje miejsce pracy
3.2
Planowanie i realizacja praktycznych działań technicznych
Uczeń posługuje się podstawowymi narzędziami stosowanymi do obróbki ręcznej (piłowania, cięcia, szlifowania, wiercenia) różnych materiałów i montażu
4.1
Sprawne i bezpieczne posługiwanie się sprzętem technicznym
Uczeń potrafi obsługiwać i regulować urządzenia techniczne znajdujące się w domu, szkole i przestrzeni publicznej, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa; czyta ze zrozumieniem instrukcje obsługi urządzeń
4.2
Sprawne i bezpieczne posługiwanie się sprzętem technicznym
Uczeń bezpiecznie uczestniczy w ruchu drogowym jako pieszy, pasażer i rowerzysta
5.1
Wskazywanie rozwiązań problemów rozwoju środowiska technicznego
Uczeń opisuje zasady segregowania i możliwości przetwarzania odpadów z różnych materiałów: papieru, drewna, tworzyw sztucznych, metali i szkła
5.2
Wskazywanie rozwiązań problemów rozwoju środowiska technicznego
Uczeń opracowuje projekty racjonalnego gospodarowania surowcami wtórnymi w najbliższym środowisku: w domu, na osiedlu, w miejscowości
2
Wychowanie komunikacyjne
2
Wychowanie komunikacyjne
2.1
Wychowanie komunikacyjne
Uczeń bezpiecznie uczestniczy w ruchu drogowym, jako pieszy, pasażer i rowerzysta
2.2
Wychowanie komunikacyjne
Uczeń interpretuje znaki drogowe dotyczące pieszego i rowerzysty
2.2
Wychowanie komunikacyjne
Uczeń interpretuje znaki drogowe dotyczące pieszego i rowerzysty
2.3
Wychowanie komunikacyjne
Uczeń konserwuje i reguluje rower oraz przygotowuje go do jazdy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa
2.3
Wychowanie komunikacyjne
Uczeń konserwuje i reguluje rower oraz przygotowuje go do jazdy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa
3.1
Inżynieria materiałowa
Uczeń rozpoznaje materiały konstrukcyjne (papier, drewno i materiały drewnopochodne, metale, tworzywa sztuczne, materiały włókiennicze, materiały kompozytowe, materiały elektrotechniczne) oraz elementy elektroniczne (rezystory, diody, tranzystory, kondensatory, cewki itp.)
3.2
Inżynieria materiałowa
Uczeń określa właściwości materiałów konstrukcyjnych i elementów elektronicznych
3.2
Inżynieria materiałowa
Uczeń określa właściwości materiałów konstrukcyjnych i elementów elektronicznych
3.2
Inżynieria materiałowa
Uczeń określa właściwości materiałów konstrukcyjnych i elementów elektronicznych
3.3
Inżynieria materiałowa
Uczeń charakteryzuje materiały konstrukcyjne i elementy elektroniczne
3.4
Inżynieria materiałowa
Uczeń stosuje odpowiednie metody konserwacji materiałów konstrukcyjnych
3.4
Inżynieria materiałowa
Uczeń stosuje odpowiednie metody konserwacji materiałów konstrukcyjnych
3.5
Inżynieria materiałowa
Uczeń dokonuje wyboru materiału w zależności od charakteru pracy
3.5
Inżynieria materiałowa
Uczeń dokonuje wyboru materiału w zależności od charakteru pracy
3.6
Inżynieria materiałowa
Uczeń dobiera zamienniki materiałowe, uwzględniając ich właściwości
3.8
Inżynieria materiałowa
Uczeń rozróżnia i stosuje zasady segregowania i przetwarzania odpadów z różnych materiałów oraz elementów elektronicznych
3.8
Inżynieria materiałowa
Uczeń rozróżnia i stosuje zasady segregowania i przetwarzania odpadów z różnych materiałów oraz elementów elektronicznych
4.1
Dokumentacja techniczna
Uczeń rozróżnia rysunki techniczne (maszynowe, budowlane, elektryczne, krawieckie)
4.1
Dokumentacja techniczna
Uczeń rozróżnia rysunki techniczne (maszynowe, budowlane, elektryczne, krawieckie)
4.2
Dokumentacja techniczna
Uczeń wykonuje proste rysunki w postaci szkiców
4.2
Dokumentacja techniczna
Uczeń wykonuje proste rysunki w postaci szkiców
4.3
Dokumentacja techniczna
Uczeń przygotowuje dokumentację rysunkową (stosuje rzuty prostokątne i aksonometryczne)
4.3
Dokumentacja techniczna
Uczeń przygotowuje dokumentację rysunkową (stosuje rzuty prostokątne i aksonometryczne)
4.4
Dokumentacja techniczna
Uczeń czyta rysunki wykonawcze i złożeniowe
4.4
Dokumentacja techniczna
Uczeń czyta rysunki wykonawcze i złożeniowe
4.4
Dokumentacja techniczna
Uczeń czyta rysunki wykonawcze i złożeniowe
4.5
Dokumentacja techniczna
Uczeń analizuje rysunki zawarte w instrukcjach obsługi i katalogach
4.6
Dokumentacja techniczna
Uczeń odczytuje i interpretuje informacje zamieszczone w instrukcjach obsługi urządzeń, na tabliczce znamionowej, opakowaniach żywności, metkach odzieżowych, elementach elektronicznych itp.
4.7
Dokumentacja techniczna
Uczeń projektuje i konstruuje modele urządzeń technicznych, w tym elektryczno- -elektronicznych
4.7
Dokumentacja techniczna
Uczeń projektuje i konstruuje modele urządzeń technicznych, w tym elektryczno- -elektronicznych
5
Mechatronika
5.1
Mechatronika
Uczeń wyjaśnia na przykładach prostych urządzeń zasady współdziałania elementów mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych
5.1
Mechatronika
Uczeń wyjaśnia na przykładach prostych urządzeń zasady współdziałania elementów mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych
5.2
Mechatronika
Uczeń odpowiedzialnie i bezpiecznie posługuje się sprzętem mechanicznym, elektrycznym i elektronicznym znajdującym się w domu, w tym urządzeniami oraz technologią służącą do inteligentnego zarządzania gospodarstwem domowym
5.2
Mechatronika
Uczeń odpowiedzialnie i bezpiecznie posługuje się sprzętem mechanicznym, elektrycznym i elektronicznym znajdującym się w domu, w tym urządzeniami oraz technologią służącą do inteligentnego zarządzania gospodarstwem domowym
5.3
Mechatronika
Uczeń konstruuje, m.in. z gotowych elementów, zabawki, roboty, modele mechaniczno- -elektroniczne, w tym programowalne
5.3
Mechatronika
Uczeń konstruuje, m.in. z gotowych elementów, zabawki, roboty, modele mechaniczno- -elektroniczne, w tym programowalne
6
Technologia wytwarzania
6
Technologia wytwarzania
6
Technologia wytwarzania
6
Technologia wytwarzania
6.1
Technologia wytwarzania
Uczeń rozróżnia rodzaje obróbki różnych materiałów
6.1
Technologia wytwarzania
Uczeń rozróżnia rodzaje obróbki różnych materiałów
6.1
Technologia wytwarzania
Uczeń rozróżnia rodzaje obróbki różnych materiałów
6.1
Technologia wytwarzania
Uczeń rozróżnia rodzaje obróbki różnych materiałów
6.2
Technologia wytwarzania
Uczeń rozróżnia rodzaje obróbki różnych materiałów
6.2
Technologia wytwarzania
Uczeń rozróżnia rodzaje obróbki różnych materiałów
6.2
Technologia wytwarzania
Uczeń rozróżnia rodzaje obróbki różnych materiałów
6.2
Technologia wytwarzania
Uczeń rozróżnia rodzaje obróbki różnych materiałów
6.3
Technologia wytwarzania
Uczeń dobiera i dostosowuje narzędzia wykorzystywane do określonej obróbki
6.3
Technologia wytwarzania
Uczeń dobiera i dostosowuje narzędzia wykorzystywane do określonej obróbki
6.3
Technologia wytwarzania
Uczeń dobiera i dostosowuje narzędzia wykorzystywane do określonej obróbki
6.3
Technologia wytwarzania
Uczeń dobiera i dostosowuje narzędzia wykorzystywane do określonej obróbki
6.4
Technologia wytwarzania
Uczeń bezpiecznie posługuje się narzędziami, przyborami i urządzeniami
6.4
Technologia wytwarzania
Uczeń bezpiecznie posługuje się narzędziami, przyborami i urządzeniami
6.4
Technologia wytwarzania
Uczeń bezpiecznie posługuje się narzędziami, przyborami i urządzeniami
6.4
Technologia wytwarzania
Uczeń bezpiecznie posługuje się narzędziami, przyborami i urządzeniami
6.5
Technologia wytwarzania
Uczeń opracowuje harmonogram działań przy różnych formach organizacyjnych pracy
6.5
Technologia wytwarzania
Uczeń opracowuje harmonogram działań przy różnych formach organizacyjnych pracy
6.5
Technologia wytwarzania
Uczeń opracowuje harmonogram działań przy różnych formach organizacyjnych pracy
6.5
Technologia wytwarzania
Uczeń opracowuje harmonogram działań przy różnych formach organizacyjnych pracy
6.6
Technologia wytwarzania
Uczeń reguluje urządzenia techniczne
6.6
Technologia wytwarzania
Uczeń reguluje urządzenia techniczne
6.6
Technologia wytwarzania
Uczeń reguluje urządzenia techniczne
6.6
Technologia wytwarzania
Uczeń reguluje urządzenia techniczne
6.7
Technologia wytwarzania
Uczeń dokonuje pomiarów za pomocą odpowiedniego sprzętu pomiarowego
6.7
Technologia wytwarzania
Uczeń dokonuje pomiarów za pomocą odpowiedniego sprzętu pomiarowego
6.7
Technologia wytwarzania
Uczeń dokonuje pomiarów za pomocą odpowiedniego sprzętu pomiarowego
6.7
Technologia wytwarzania
Uczeń dokonuje pomiarów za pomocą odpowiedniego sprzętu pomiarowego
6.8
Technologia wytwarzania
Uczeń dokonuje montażu poszczególnych części w całość
6.8
Technologia wytwarzania
Uczeń dokonuje montażu poszczególnych części w całość
6.8
Technologia wytwarzania
Uczeń dokonuje montażu poszczególnych części w całość
6.8
Technologia wytwarzania
Uczeń dokonuje montażu poszczególnych części w całość
6.9
Technologia wytwarzania
Uczeń stosuje różne rodzaje połączeń (rozłączne i nierozłączne, pośrednie i bezpośrednie, spoczynkowe i ruchowe)
6.9
Technologia wytwarzania
Uczeń stosuje różne rodzaje połączeń (rozłączne i nierozłączne, pośrednie i bezpośrednie, spoczynkowe i ruchowe)
6.9
Technologia wytwarzania
Uczeń stosuje różne rodzaje połączeń (rozłączne i nierozłączne, pośrednie i bezpośrednie, spoczynkowe i ruchowe)
6.9
Technologia wytwarzania
Uczeń stosuje różne rodzaje połączeń (rozłączne i nierozłączne, pośrednie i bezpośrednie, spoczynkowe i ruchowe)

Informacje licencyjne