A A A
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 
Regulamin

Regulamin portalu Scholaris (www.scholaris.pl)

 

Postanowienia ogólne

§ 1.

1.        Regulamin niniejszy (dalej jako „Regulamin”) określa zasady przyjmowania do publikacji oraz publikowania w ramach portalu www.scholaris.pl (dalej jako „Portal"), prowadzonego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zasobów edukacyjnych lub metodycznych służących wspieraniu procesu edukacji  oraz zasady korzystania z tych zasobów przez Użytkowników Portalu.  

2.        Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Portalu. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Portalu do przestrzegania postanowień Regulaminu.

3.        Regulaminowi podlegają wszystkie usługi świadczone w Portalu.

4.        Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się
z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Portalu Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

5.        W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe dla Prowadzącego Portal sądy polskie.

 

Definicje

§ 2.

Ilekroć w Regulaminie jest  mowa o:

1)      Instytucji Współpracującej – należy przez to rozumieć instytucję oddającą swoje Zasoby do publikacji na Portalu, zgodnie z Regulaminem oraz z porozumieniem podpisanym z Prowadzącym Portal, a w szczególności:

a) fundacje,

b) stowarzyszenia,

c) towarzystwa naukowe,

d) uczelnie publiczne i niepubliczne,

e) wydawnictwa,

f) muzea,

g) instytucje kultury,

h) inne instytucje działające w obszarze oświaty;

2)            Prowadzącym Portal – należy  przez to rozumieć Ośrodek Rozwoju Edukacji
w Warszawie;

3)            Redakcji Portalu - należy  przez to rozumieć zespół pracowników Portalu odpowiedzialnych za jego funkcjonowanie i zawarte na nim treści i Zasoby;

4)            Szkołach i placówkach -  należy  przez to  rozumieć szkoły i placówki, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

5)            Ustawie - należy  przez to  rozumieć ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 roku, Nr 90, poz. 631 z późn. zm.);

6)            Ustawie o  ochronie danych osobowych - należy  przez to  rozumieć ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926
z późn. zm.);

7)            Użytkowniku – należy  przez to  rozumieć każdego, kto korzysta z Zasobów publikowanych w ramach Portalu;

8)            Zasobach – należy przez to rozumieć materiały edukacyjne lub metodyczne służące wspieraniu procesu edukacji;

9)            Zgłoszeniu naruszenia -  należy  przez to  rozumieć zgłoszenie naruszenia praw autorskich dotyczące Zasobów umieszczonych na Portalu.

 

Dane osobowe

§ 3.

1.    W przypadku korzystania z Portalu Użytkownik może podać swoje dane osobowe - podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do świadczenia usług w Portalu. Przetwarzanie przez Prowadzącego Portal danych osobowych Użytkowników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2.    W momencie założenia indywidualnego konta dostępowego Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych przez niego danych osobowych przez Prowadzącego Portal, w celu korzystania z Zasobów w ramach Portalu, na podstawie i zgodnie z Regulaminem.

3.    Postanowienia ust. 1 i 2 dotyczą także osób niebędących Użytkownikami dokonujących zgłoszeń, o których mowa w § 5.

4.    Administratorem danych osobowych, przetwarzanych na podstawie Regulaminu, jest Ośrodek Rozwoju Edukacji, z siedzibą w Warszawie (00-478) Aleje Ujazdowskie 28.

5.    Prowadzący Portal przetwarzać będzie dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu
i w zakresie niezbędnym do korzystania z Portalu. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innym celu niż wskazany w zdaniu poprzednim odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.

6.    Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy się zwrócić pisemnie do Prowadzącego Portal na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Al. Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa lub wysłać wiadomość drogą e-mailową na adres: redakcja.scholaris@ore.edu.pl.

 

Reklamacje

§ 4.

1.      Wszelkie reklamacje, skargi i zgłoszenia naruszeń dotyczące świadczenia przez Prowadzącego Portal usług na podstawie Regulaminu, Instytucje Współpracujące oraz Użytkownicy zgłaszają do Redakcji Portalu. Za datę zgłoszenia uważa się datę wpływu pisma lub wiadomości e-mail zawierającego reklamację, skargę lub zgłoszenie naruszenia.

2.      Reklamację, skargę lub zgłoszenie naruszenia składane na piśmie należy złożyć  na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Redakcja Portalu Scholaris, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa zaś zgłoszenia e-mailowe na adres redakcja.scholaris@ore.edu.pl lub za pomocą skrzynki kontaktowej na Portalu.

3.      Uprawnienia w zakresie składania reklamacji, skarg i zgłoszeń naruszeń dotyczących świadczenia przez Prowadzącego Portal usług przysługują także Użytkownikom nieposiadającym indywidualnego konta dostępowego.

4.      Prawidłowo złożona reklamacja skarga lub zgłoszenie naruszeń powinna zawierać co najmniej następujące dane:

1)   dane zgłaszającego (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail,
a w przypadku osób prawnych nazwę, adres pocztowy oraz imię i nazwisko oraz adres e-mail osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu w związku  ze złożoną reklamacją, skargą lub zgłoszeniem naruszenia), a w przypadku Użytkownika posiadającego indywidualne konto dostępowe lub Instytucji Współpracującej także jego nazwę/login;

2)   opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, skargi lub zgłoszenia naruszenia.

5.      Reklamacje, skargi lub zgłoszenia naruszeń, które nie spełniają wymogów, o których mowa w ust. 3 nie podlegają rozpatrzeniu.

6.      Redakcja rozpatruje reklamację, skargę lub zgłoszenie w terminie nie dłuższym niż 21 dni
od dnia jej złożenia. O wyniku postępowania Redakcja Portalu niezwłocznie zawiadamia składającego reklamację, skargę lub zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez składającego adres e-mail.

 

Warunki techniczne korzystania z Portalu

§ 5.

1.    Warunki techniczne niezbędne do korzystania z Portalu są następujące:

1)      Użytkownik powinien posiadać sprzęt komputerowy z internetową przeglądarką WWW podłączony do sieci INTERNET. Internetowa przeglądarka WWW powinna obsługiwać pliki "cookies", technologie JavaScript oraz Flash. Prowadzący Portal zaleca korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek internetowych.

2)      Instytucja Współpracująca może umieszczać na Portalu pliki o rozszerzeniach
i standardach: SCORM, PDF, HTML (w postaci archiwum ZIP), JPG, FLV oraz dowolne pliki innego rodzaju, których nie będzie można uruchomić a jedynie pobrać.

2.    Portal pozyskuje informacje o dacie logowania, adresie IP, nazwie i domenie Użytkownika, rodzaju i wersji przeglądarki oraz dane dotyczące hosta. Informacje te są gromadzone jedynie w celach statystycznych.

3.    Prowadzący Portal informuje, iż podczas korzystania z Portalu w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies" (dalej: pliki "cookies"). Instalacja plików "cookies" jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w Portalu. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego użytkowania Portalu i dotyczą w szczególności informacji dotyczących sesji logowania Użytkowników posiadających indywidualne konta dostępowe oraz służą monitorowaniu aktywności odwiedzających Portal. Zawartość plików "cookies" nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików "cookies" nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

 

Zasady publikacji Zasobów edukacyjnych w ramach Portalu

§ 6.

1.      Publikacja Zasobów następuje na wniosek Instytucji Współpracującej.

2.      Publikacja Zasobów następuje w oparciu o  postanowienia porozumienia,  zawartego przez Instytucję Współpracującą z Prowadzącym Portal, dotyczące publikowania Zasobów, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu. Zawarcie porozumienia,
o którym mowa w zdaniu poprzedzającym oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

§ 7.

1.      Publikowane na Portalu mogą być jedynie Zasoby spełniające łącznie poniższe warunki:

1)   zawierają treści edukacyjne lub metodyczne wspierające proces edukacji;

2)   odpowiadają obowiązującej w chwili publikacji podstawie programowej kształcenia ogólnego lub dotyczą zagadnień istotnych z punktu widzenia edukacji;

3)   nie stanowią wyłącznie materiałów promocyjnych, nie dotyczą odpłatnych usług Instytucji Współpracujących, nie stanowią również jakichkolwiek innych materiałów reklamowych;

4)   korzystanie z materiałów nie jest uzależnione od uprzedniego zapoznania się
z żadnym innym materiałem reklamowym lub promocyjnym;

5)   są kompletne, to znaczy stanowią merytoryczną i użytkową całość oraz nie zawierają w swojej treści bezpośrednich odniesień do materiałów udostępnianych poza Portalem na zasadach komercyjnych. 

2.      Zasoby mogą zawierać logo Instytucji Współpracującej, która odpowiada za ich opublikowanie oraz oznaczenie ich autora.

3.      Zasoby nie mogą zawierać treści sprzecznych z prawem, naruszających prawa i dobra osób trzecich, zawierających wulgaryzmy, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propagujących przemoc, jak również treści erotycznych
i pornograficznych oraz innych uznanych powszechnie za naganne moralnie i społecznie niewłaściwe.

§ 8.

1.      Prowadzący Portal udostępnia narzędzie do tworzenia i publikacji Zasobów  Instytucji Współpracującej.

2.      Instytucja Współpracująca składa wniosek o publikację Zasobów oraz dokonuje opisu ich kategorii za pomocą narzędzia do publikacji Zasobów udostępnionego w ramach Portalu. Publikacja Zasobów następuje po dokonaniu akceptacji przez Redakcję Portalu.

3.      Prowadzący Portal, działając przez Redakcję Portalu, zastrzega sobie wyłączne prawo do podjęcia decyzji o publikacji Zasobów oraz do oceny spójności i zgodności Zasobów
z warunkami określonymi w Regulaminie. Redakcja Portalu ma prawo do natychmiastowego przerwania publikacji i udostępniania Zasobów bez podania przyczyny, w szczególności, gdy powstaje uzasadnione podejrzenie, że publikowane Zasoby naruszają postanowienia niniejszego regulaminu lub prawa osób trzecich.

4.      Instytucja Współpracująca zostanie poinformowana o decyzji Redakcji Portalu niezwłocznie po jej podjęciu drogą elektroniczną na elektroniczny adres pocztowy wskazany w porozumieniu, o którym mowa w § 6 ust. 2.

5.      Redakcja Portalu ma prawo do zmiany opisu kategorii Zasobów, określonego przez Instytucję Współpracującą.

6.      Instytucja Współpracująca zostanie poinformowana o decyzji Redakcji Portalu w sprawie zmiany opisu kategorii Zasobów niezwłocznie po jej podjęciu, drogą elektroniczną na elektroniczny adres pocztowy wskazany w porozumieniu, o którym mowa w ust. 2.

7.      Redakcja Portalu ma obowiązek wycofania udostępnionych na Portalu Zasobów na żądanie Instytucji Współpracującej, która Zasoby te opublikowała, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia, w którym otrzymała żądanie wycofania Zasobów.

8.       Po otrzymaniu od Instytucji Współpracującej żądania wycofania Zasobów, o którym mowa w ust. 7 Redakcja Portalu ma prawo poinformowania Użytkowników o terminie lub fakcie wycofania Zasobów z publikacji.

9.      Wycofanie przez Instytucję Współpracującą wszystkich publikowanych na Portalu Zasobów nie oznacza rozwiązania porozumienia, o którym mowa w § 6 ust. 2.   

§ 9.

1.      Za publikację Zasobów w ramach Portalu Instytucji Współpracującej nie przysługuje jakiekolwiek świadczenie pieniężne lub ekwiwalentne.

2.      Materiały publikowane na portalu mogą zawierać komponenty tekstowe, graficzne (zdjęcia, znaki graficzne, schematy, itp.) oraz audiowizualne.  Materiały udostępnione przez Portal mogą być też linkiem do bezpłatnych stron internetowych zawierających  Zasoby  spełniające warunki określone treścią § 7.

3.      Prowadzący Portal tworzy w ramach Portalu wyodrębnioną zakładkę "Instytucje Współpracujące", zawierającą katalog Instytucji Współpracujących publikujących Zasoby w ramach Portalu.

4.      Prowadzący Portal udostępnia Instytucjom Współpracującym możliwość  publikowania
w katalogu, o  którym mowa w ust. 3 następujących  informacji:

1)      oznaczenie oraz logo Instytucji Współpracującej;

2)      oznaczenie adresu jej głównej strony www;

3)      informacji o historii instytucji i celach jej działalności;

4)      informacji o autorze lub autorach publikowanych Zasobów.

5.      Informacje, o których mowa w ust. 4 pkt 1-3 mogą liczyć łącznie nie więcej niż 2000 znaków. Informacje, o których mowa w ust. 4 pkt. 4  mogą liczyć nie więcej niż 400 znaków o każdym z autorów. Na opublikowanie informacji, o których mowa w ust. 4 pkt 4 autorzy, których informacje te dotyczą winni wyrazić zgodę, którą zapewnia Instytucja Współpracująca.

6.      Instytucja Współpracująca zgłasza Redakcji Portalu treść informacji, o których mowa
w ust. 4. Redakcja Portalu podejmuje decyzje o ich publikacji.

7.      Redakcja Portalu ma prawo odmówić publikacji powyższych informacji jeżeli wykraczają one poza zakres określony w ust. 4 lub/i 5, zawierają treści promocyjne lub reklamowe, naruszają prawo powszechnie obowiązujące, inne prawa i dobra osób trzecich, zawierają wulgaryzmy, wzywają do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagują przemoc, jak również zawierają treści powszechnie uznane za naganne moralnie i społecznie niewłaściwe.

8.      Prowadzący Portal nie ponosi odpowiedzialności za opublikowane przez Instytucje Współpracujące treści, o których mowa w ust. 4.

§ 10.

Prowadzący Portal może przekazać publikowane Zasoby na żądanie sądu, prokuratury, policji lub innych uprawnionych  organów  na potrzeby  prowadzonych przez nie postępowań.

 

Zasady korzystania z Zasobów

§ 11.

Korzystanie z Zasobów publikowanych na Portalu jest bezpłatne.

§ 12.

1.      Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Zasobów publikowanych w ramach Portalu zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, licencjami udzielonymi przez podmiot, któremu przysługują prawa autorskie oraz Regulaminem.

2.      Użytkownik nie może podejmować działań mających na celu zakłócenie poprawnej pracy Portalu. Stwierdzenie naruszenia zakazu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym uprawniać będzie administratora Portalu do usunięcia indywidualnego konta dostępowego Użytkownika.

3.      Użytkownik w każdej chwili może zakończyć korzystanie z Portalu. Usunięte dane będą dostępne jedynie w celach archiwalnych i statystycznych. Postanowienia § 3 w zakresie złożenia oświadczenia o rezygnacji korzystania z Portalu stosuje się odpowiednio.

§ 13.

1.      W wypadku gdy Zasoby publikowane w ramach Portalu stanowią utwór w rozumieniu Ustawy, autorskie prawa majątkowe do niego przysługują Prowadzącemu Portal lub podmiotom, które na podstawie umów porozumienia zawartego z Prowadzącym Portal opublikowały powyższe Zasoby w ramach Portalu.

2.      Prawem autorskim chroniona jest również szata graficzna Portalu oraz wybór i układ prezentowanych treści.

3.      Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich do wszystkich utworów publikowanych na Portalu.

4.      Użytkownikowi przysługuje prawo do nieodpłatnego korzystania z Zasobów publikowanych na Portalu stanowiących utwór w granicach dozwolonego użytku określonego przepisami Ustawy. Prawo do nieodpłatnego korzystania z Zasobów publikowanych na Portalu stanowiących  utwór przysługuje w szczególności szkołom
i placówkom, w szczególności w zakresie określonym w art. 27 i 28 Ustawy.

5.      Użytkownikowi, prowadzącemu zajęcia dydaktyczne w szkołach i placówkach oraz Użytkownikowi uczestniczącemu w tych zajęciach, przysługuje bezpłatne, bezwarunkowe i nieograniczone w czasie prawo do korzystania z Zasobów publikowanych na Portalu stanowiących utwór w rozumieniu Ustawy, w celu prowadzenia własnych badań oraz realizowania celów dydaktycznych lub edukacyjnych, w tym w szczególności prawo do:

1)      publicznego odtwarzania, czytania, przeglądania całości lub części Zasobu oraz innego, zgodnego z jego charakterem i przeznaczeniem rodzaju  publicznego korzystania z Zasobu;

2)      udostępniania w wewnętrznej sieci komputerowej szkoły lub placówki całości lub części Zasobu;

3)      drukowania, kopiowania i zwielokrotniania fragmentu lub całości utworu w ilości koniecznej do realizacji zadań dydaktycznych celów edukacyjnych;

4)      rozpowszechniania kopii całości lub części Zasobu na zajęciach dydaktycznych lub
w innych okolicznościach, w trakcie wykonywania zadań dydaktycznych lub
w celach edukacyjnych.

6.        Użytkownikowi może przysługiwać prawo do korzystania z Zasobów stanowiących utwór w rozumieniu Ustawy, opublikowanych na Portalu w zakresie innym niż określony w ust 5, w przypadku gdy wynika to z licencji udzielonej przez podmiot, któremu przysługują prawa autorskie. Zasoby, o których mowa w zdaniu poprzedzającym udostępniane na Portalu są wyraźnie oznaczone.

§ 14.

1.    Użytkownik może korzystać z Portalu i zgromadzonych na nim Zasobów w zakresie: 

1)      określonym w § 13 oraz dozwolonego użytku osobistego lub publicznego zgodnie
z przepisami Ustawy;

2)      używania aplikacji służącej do opracowywania materiałów dydaktycznych wraz
z instrukcją obsługi tego narzędzia;

2.    Użytkownik jest uprawniony do:

1)      założenia indywidualnego konta dostępowego w ramach  Portalu;

2)      wysyłania do administratora Portalu informacji o błędach w zamieszczonych na Portalu Zasobach lub nieprawidłowościach w działaniu Portalu, pod warunkiem udostępnienia zwrotnego  adresu e-mail;

3)      udziału w anonimowych ankietach i sondach;

4)      zgłaszania braku działania odnośników lub naruszenia Regulaminu;

5)      składania reklamacji, skarg lub zgłaszania naruszeń.

§ 15.

1.      Założenie indywidualnego konta dostępowego Użytkownika następuje poprzez wypełnienie znajdującego  się na Portalu, odpowiedniego formularza zawierającego następujące dane: login, hasło, adres e-mail oraz nazwę użytkownika.

2.      Użytkownikowi, który założy indywidualne konto dostępowe, zostaje wysłana na podany adres e-mail wiadomość z linkiem do strony aktywującej konto. Dopiero po aktywacji konta staje się ono w pełni funkcjonalne.

3.      W przypadku utraty loginu lub/i hasła, Użytkownik może skorzystać z narzędzia umożliwiającego zmianę hasła. W procesie zmiany hasła wykorzystywany jest adres
e-mail podany przez Użytkownika.

4.      Hasła dostępowe wprowadzane przez Użytkownika są przechowywane na serwerze
w postaci zaszyfrowanej.

5.      Administrator Portalu ma dostęp do kont użytkowników.

§ 16.

Po zalogowaniu się do indywidualnego konta dostępowego Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Zasobów publikowanych na Portalu  w zakresie określonym w Regulaminie, a ponadto może korzystać z zakładki „Ulubione”, w ramach której może przechowywać odnośniki do wybranych przez siebie zasobów edukacyjnych. Odnośniki te może grupować według przez siebie zdefiniowanych kategorii.

 

Odpowiedzialność

§ 17.

1.      Prowadzący  Portal nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie katalogu „Ulubione” Użytkowników oraz za szkody wynikłe z tego powodu.

2.      Prowadzący  Portal nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu
i oprogramowania Użytkownika wynikające z wykorzystania Portalu i jego Zasobów.

3.      Prowadzący Portal nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Zasobów Portalu na szkodę Użytkownika przez nieuprawnione osoby trzecie.

4.      Prowadzący  Portal zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług, nie ponosi jednak odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych.Prowadzący Portal nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich, w tym Użytkowników, za treść publikowanych Zasobów oraz zawartość stron internetowych, do których odwołania (linki) są zamieszczone w publikowanych Zasobach. Prowadzący Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie błędy oraz nieprawdziwe lub mylące informacje w nich zawarte. Prowadzący  Portal  nie ponosi również odpowiedzialności za zmianę treści stron internetowych, do których znajdują się odwołania (linki) na Portalu.

 

Postanowienia końcowe

§18.

1.      Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na Portalu.

2.      Prowadzący Portal ma prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmieniony Regulamin staje się wiążący w terminie 14 dni od dnia opublikowania go na Portalu.

3.      Korzystanie przez Użytkownika z Portalu po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza akceptację jego postanowień. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Portalu lub usunąć indywidualne konto dostępowe.