ZalogujZarejestruj
Przejdź do strony

Serwis poświęcony edukacji medialnej

Serwis poświęcony edukacji medialnej

Serwis dla rodziców, nauczycieli i wychowawców pomagający przygotować dzieci i młodzież do twórczego i krytycznego odbioru mediów.

Na portalu zostały oddane do dyspozycji użytkowników narzędzia pozwalające lepiej poznać media, nauczyć się z nich efektywnie korzystać i rozpoznać zagrożenia w nich się znajdujące.

  Liczba wyświetleń: 14570
  Liczba pobrań: 1
  Dodano: 2012-01-12
IMP_1040133 (68020)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

2.5
Człowiek wobec innych ludzi
Uczeń wyjaśnia, czym jest miłość; charakteryzuje różne rodzaje miłości
2.6
Człowiek wobec innych ludzi
Uczeń wyjaśnia, co to znaczy, że rodzina jest dobrem wspólnym:
2.6.1
Człowiek wobec innych ludzi
Uczeń wyjaśnia, co to znaczy, że rodzina jest dobrem wspólnym:
podaje przykłady działań będących realizacją dobra wspólnego rodziny
2.6.2
Człowiek wobec innych ludzi
Uczeń wyjaśnia, co to znaczy, że rodzina jest dobrem wspólnym:
wie, że współcześnie funkcjonują różne modele małżeństwa i rodziny
2.7
Człowiek wobec innych ludzi
Uczeń wyjaśnia, co to znaczy, że klasa jest dobrem wspólnym:
2.7.3
Człowiek wobec innych ludzi
Uczeń wyjaśnia, co to znaczy, że klasa jest dobrem wspólnym:
analizuje i formułuje ocenę moralną „ściągania”
2.9
Człowiek wobec innych ludzi
Uczeń wie, że ludzie reprezentujący różne kultury mogą wyznawać różne wartości i przekonania moralne; wyjaśnia, czym jest wielokulturowość
2.10
Człowiek wobec innych ludzi
Uczeń wyjaśnia, czym jest „Powszechna Deklaracja Praw Człowieka”; rozważa wybrane zapisy tego dokumentu
2.13
Człowiek wobec innych ludzi
Uczeń rozpoznaje i charakteryzuje różne przejawy przemocy; wyjaśnia pojęcie cyberprzemocy
3.3
Człowiek wobec siebie
Uczeń zna i rozwija swoje zalety, rozpoznaje i eliminuje swoje wady
3.4
Człowiek wobec siebie
Uczeń zna swoje podstawowe prawa i obowiązki (ucznia, dziecka) oraz wypełnia własne obowiązki
3.5
Człowiek wobec siebie
Uczeń wyjaśnia, dlaczego należy odnosić się z szacunkiem do własnego ciała
3.6
Człowiek wobec siebie
Uczeń wyjaśnia, dlaczego seksualność jest wartością; wie, że akty seksualne podlegają moralnej ocenie
3.7
Człowiek wobec siebie
Uczeń podaje przykłady działań, które są wyrazem troski o własne zdrowie i życie
3.8
Człowiek wobec siebie
Uczeń analizuje problem stosowania środków psychoaktywnych i formułuje ocenę moralną dotyczącą tego typu działań
3.10
Człowiek wobec siebie
Uczeń wyjaśnia ideę rozwoju moralnego i podaje przykłady działań egoistycznych, konformistycznych, altruistycznych
3.13
Człowiek wobec siebie
Uczeń objaśnia, czym jest sens życia, uczciwość, roztropność, umiarkowanie, męstwo, honor; prywatność, asertywność, prawdomówność
4.2
Człowiek a świat ludzkich wytworów
Uczeń dba o przedmioty będące jego prywatną własnością, własnością innych oraz będące własnością publiczną
4.3
Człowiek a świat ludzkich wytworów
Uczeń potrafi podzielić się z innymi tym, co jest jego własnością
4.4
Człowiek a świat ludzkich wytworów
Uczeń dostrzega i wyjaśnia związek między uczeniem się a wykonywaną pracą wyjaśnia znaczenie pracy zarobkowej
4.5
Człowiek a świat ludzkich wytworów
Uczeń podejmuje namysł nad problemem własności intelektualnej; wyjaśnia czym jest plagiat oraz formułuje ocenę moralną dotyczącą plagiatu
4.6
Człowiek a świat ludzkich wytworów
Uczeń podaje przykłady właściwego i niewłaściwego wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjnych
4.7
Człowiek a świat ludzkich wytworów
Uczeń jest świadomy, że postęp cywilizacyjny dokonuje się dzięki wiedzy; wyjaśnia, dlaczego wiedza jest dobrem (wartością)
4.8
Człowiek a świat ludzkich wytworów
Uczeń objaśnia, czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu
5.1
Człowiek wobec przyrody
Uczeń wyjaśnia, co to znaczy, że przyroda jest dobrem (wartością)
5.2
Człowiek wobec przyrody
Uczeń dostrzega wartość miejsc, w których żyje
5.3
Człowiek wobec przyrody
Uczeń jest świadomy, że przyroda jest dobrem, które należy chronić i uzasadnia potrzebę ochrony przyrody
5.4
Człowiek wobec przyrody
Uczeń podaje przykłady właściwego korzystania z dobrodziejstw przyrody
5.5
Człowiek wobec przyrody
Uczeń wie, jak można chronić przyrodę, i angażuje się w działania na rzecz ochrony przyrody
5.6
Człowiek wobec przyrody
Uczeń wyjaśnia ideę odpowiedzialności za przyszłe pokolenia oraz rekonstruuje argumentację z odpowiedzialności za przyszłe pokolenia
5.7
Człowiek wobec przyrody
Uczeń wyjaśnia, dlaczego nie należy traktować zwierząt w okrutny sposób
5.8
Człowiek wobec przyrody
Uczeń podaje przykłady właściwego traktowania zwierząt
4.1
Edukacja zdrowotna. Zdrowie w wymiarze indywidualnym oraz zbiorowym
Uczeń wyjaśnia zależności między zdrowiem fizycznym, psychicznym, emocjonalnym, a społecznym; wyjaśnia wpływ stresu na zdrowie
4.4
Edukacja zdrowotna. Zdrowie w wymiarze indywidualnym oraz zbiorowym
Uczeń dobiera i demonstruje umiejętności komunikacji interpersonalnej istotne dla zdrowia i bezpieczeństwa (odmowa, zachowania asertywne, negocjowanie)
4.5
Edukacja zdrowotna. Zdrowie w wymiarze indywidualnym oraz zbiorowym
Uczeń wymienia rzetelne źródła informacji o zdrowiu, chorobach, świadczeniach i usługach zdrowotnych
4.6
Edukacja zdrowotna. Zdrowie w wymiarze indywidualnym oraz zbiorowym
Uczeń ocenia własne zachowania związane ze zdrowiem, ustala indywidualny plan działania na rzecz własnego zdrowia
4.7
Edukacja zdrowotna. Zdrowie w wymiarze indywidualnym oraz zbiorowym
Uczeń ustala, co sam może zrobić, aby tworzyć warunki środowiskowe i społeczne, które są korzystne dla zdrowia (ochrona środowiska przyrodniczego, wsparcie społeczne, komunikacja interpersonalna, współpraca osób, instytucji i organizacji na rzecz zdrowia itp.)

Informacje licencyjne