ZalogujZarejestruj

Romowie przewodnik. Historia i kultura. Pod redakcją Agnieszki Caban i Grzegorza Kondrasiuka

Romowie przewodnik. Historia i kultura. Pod redakcją Agnieszki Caban i Grzegorza Kondrasiuka

Zawiera m.in.: O Cyganach/Romach słów kilka. Romowie w Polsce - ponad 500 lat tradycji. Migracje Romów rumuńskich. O romskich autorytetach. Najważniejsze tradycje i obyczaje Romów zamieszkujących Polskę. Wędrujące rzemiosła i profesje Cyganów/Romów. Dylematy romskiej edukacji.  Tradycja na scenie, czyli o tym, czego publiczność nie zobaczy. Papusza – Teresa Mirga. O odmienności losów cygańskich poetek.
 

  Liczba wyświetleń: 11273
  Liczba pobrań: 105
  Dodano: 2012-02-21
IMP_1041239 (66701)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

8.2
Naród i mniejszości narodowe
Uczeń wyjaśnia, uwzględniając wielonarodowe tradycje Polski, jaki wpływ na kształtowanie narodu mają wspólne dzieje, kultura, język i tradycja
8.3
Naród i mniejszości narodowe
Uczeń wymienia mniejszości narodowe i etniczne oraz grupy migrantów (w tym uchodźców) żyjące obecnie w Polsce i przedstawia przysługujące im prawa; na podstawie samodzielnie zebranych materiałów charakteryzuje jedną z tych grup (jej historię, kulturę, obecną sytuację)
I.1.2
Zakres podstawowy
Rozumienie specyfiki swego dziedzictwa narodowego lub etnicznego
Uczeń rozpoznaje wartości narodowe związane z własnym dziedzictwem kulturowym, np.: ojczyzna, mała ojczyzna, społeczność, naród, społeczeństwo, obywatelstwo
I.1.5
Zakres podstawowy
Rozumienie specyfiki swego dziedzictwa narodowego lub etnicznego
Uczeń rozumie relacje międzykulturowe w Polsce
I.1.6
Zakres podstawowy
Rozumienie specyfiki swego dziedzictwa narodowego lub etnicznego
Uczeń wykazuje korzyści wynikające z wzajemnego przenikania kultur
II.6.4
Zakres rozszerzony
Naród, ojczyzna i mniejszości narodowe
Uczeń charakteryzuje mniejszości narodowe, etniczne i grupy imigrantów żyjące w Polsce (liczebność, historia, kultura, religia itp.); wymienia prawa, które im przysługują
3.3
Analiza i interpretacja tekstów kultury
Uczeń odnosi elementy kultury (zachowania, zwyczaje, praktyki, przedmioty materialne, dzieła sztuki) do kategorii: czas, przestrzeń, ciało, grupa społeczna (rodzina, rówieśnicy, społeczność lokalna, naród)
8.4
Wspólnoty narodowe/etniczne i ojczyzna
Uczeń wymienia mieszkające w Polsce mniejszości narodowe i etniczne, grupę posługującą się językiem regionalnym oraz grupy migrantów (w tym uchodźców) i lokalizuje miejsca ich zwartego zamieszkiwania; przedstawia – za Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej – prawa przysługujące etnicznym grupom mniejszościowym

Informacje licencyjne

  • Właściciel praw do zasobu:
  • Logo autora