ZalogujZarejestruj
Przejdź do strony

Strona Polskiego Czerwonego Krzyża

Strona Polskiego Czerwonego Krzyża

Strona Polskiego Czerwonego Krzyża stowarzyszenia, którego podstawową misją jest zapobieganie cierpieniom ludzkim i łagodzenie ich skutków oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji dotyczącej narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych lub politycznych.

Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca to ruch humanitarny o zasięgu ogólnoświatowym, jeden z najstarszych w historii ludzkości. 

  Liczba wyświetleń: 15852
  Liczba pobrań: 1
  Dodano: 2011-08-22
IMP_1031089 (66366)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

1.1.4
Elementy etyki ogólnej
Uczeń zna, rozumie i stosuje pojęcia niezbędne do opisu przeżyć i działań moralnych:
zna i objaśnia podstawowe pojęcia związane z oceną moralną: dobro, zło, wartość, kryterium, zasada (norma, reguła), postawa, cnota, wada, obowiązek, sankcja, sumienie, wzór, autorytet, odpowiedzialność, prawo naturalne, prawo stanowione, godność, prawa człowieka, natura ludzka, prawda, szczęście
1.4
Elementy etyki ogólnej
Uczeń analizuje klasyczne pytanie etyczne: „Jak należy (dobrze) żyć?”
1.6
Elementy etyki ogólnej
Uczeń wyjaśnia różnice między wartością autoteliczną a instrumentalną oraz podaje przykłady wartości tego rodzaju
1.7
Elementy etyki ogólnej
Uczeń wyjaśnia różnice między etyką a moralnością oraz moralnością a obyczajowością, prawem i religią
1.9
Elementy etyki ogólnej
Uczeń wie, że racjonalna ocena moralna wymaga uświadomienia sobie kryterium, w świetle którego dokonuje się oceny moralnej; stosuje wybrane kryteria moralne do formułowania ocen moralnych
2.5
Człowiek wobec innych ludzi
Uczeń wyjaśnia, czym jest miłość; charakteryzuje różne rodzaje miłości
2.7.3
Człowiek wobec innych ludzi
Uczeń wyjaśnia, co to znaczy, że klasa jest dobrem wspólnym:
analizuje i formułuje ocenę moralną „ściągania”
2.8
Człowiek wobec innych ludzi
Uczeń wyjaśnia, co to znaczy, że ojczyzna jest dobrem wspólnym:
2.8.1
Człowiek wobec innych ludzi
Uczeń wyjaśnia, co to znaczy, że ojczyzna jest dobrem wspólnym:
podaje przykłady działań będących realizacją dobra wspólnego ojczyzny
2.8.2
Człowiek wobec innych ludzi
Uczeń wyjaśnia, co to znaczy, że ojczyzna jest dobrem wspólnym:
wyjaśnia różnicę między patriotyzmem a szowinizmem
2.8.3
Człowiek wobec innych ludzi
Uczeń wyjaśnia, co to znaczy, że ojczyzna jest dobrem wspólnym:
zna i omawia faktyczne (historyczne) przykłady postaw patriotycznych
2.8.4
Człowiek wobec innych ludzi
Uczeń wyjaśnia, co to znaczy, że ojczyzna jest dobrem wspólnym:
podaje przykłady instytucji demokratycznych; wyjaśnia, dlaczego demokracja jest modelowym ustrojem politycznym
2.9
Człowiek wobec innych ludzi
Uczeń wie, że ludzie reprezentujący różne kultury mogą wyznawać różne wartości i przekonania moralne; wyjaśnia, czym jest wielokulturowość
2.10
Człowiek wobec innych ludzi
Uczeń wyjaśnia, czym jest „Powszechna Deklaracja Praw Człowieka”; rozważa wybrane zapisy tego dokumentu
2.12
Człowiek wobec innych ludzi
Uczeń wie, że konflikty są jednym z elementów życia społecznego, potrafi rozwiązywać konflikty (np. w szkole, w domu) nie uciekając się do przemocy
2.13
Człowiek wobec innych ludzi
Uczeń rozpoznaje i charakteryzuje różne przejawy przemocy; wyjaśnia pojęcie cyberprzemocy
2.14
Człowiek wobec innych ludzi
Uczeń zna i wyjaśnia formułę zasady niekrzywdzenia oraz posługuje się tą zasadą do rozważania wybranych problemów moralnych
2.15
Człowiek wobec innych ludzi
Uczeń zna i wyjaśnia formułę zasady miłości osoby (bliźniego) oraz posługuje się tą zasadą do rozstrzygania wybranych problemów moralnych
2.17
Człowiek wobec innych ludzi
Uczeń wyjaśnia, na czym polega zasada fair play
2.18
Człowiek wobec innych ludzi
Uczeń zna i wyjaśnia formułę zasady solidarności oraz podaje przykłady działań solidarnych
2.20
Człowiek wobec innych ludzi
Uczeń objaśnia, czym jest szacunek, przyjaźń, życzliwość, altruizm, troska, bezinteresowność, wolontariat, koleżeństwo, wdzięczność, współczucie, empatia, zaufanie, nietykalność osobista, tolerancja, dobro wspólne, naród, pluralizm, współdziałanie, sprawiedliwość, praworządność, solidarność, patriotyzm, bohaterstwo, wolność polityczna
3.3
Człowiek wobec siebie
Uczeń zna i rozwija swoje zalety, rozpoznaje i eliminuje swoje wady
3.5
Człowiek wobec siebie
Uczeń wyjaśnia, dlaczego należy odnosić się z szacunkiem do własnego ciała
3.6
Człowiek wobec siebie
Uczeń wyjaśnia, dlaczego seksualność jest wartością; wie, że akty seksualne podlegają moralnej ocenie
3.7
Człowiek wobec siebie
Uczeń podaje przykłady działań, które są wyrazem troski o własne zdrowie i życie
3.8
Człowiek wobec siebie
Uczeń analizuje problem stosowania środków psychoaktywnych i formułuje ocenę moralną dotyczącą tego typu działań
3.12
Człowiek wobec siebie
Uczeń wyjaśnia, na czym polega interioryzacja wartości i norm moralnych
3.13
Człowiek wobec siebie
Uczeń objaśnia, czym jest sens życia, uczciwość, roztropność, umiarkowanie, męstwo, honor; prywatność, asertywność, prawdomówność
4
Człowiek a świat ludzkich wytworów
4.1
Człowiek a świat ludzkich wytworów
Uczeń podaje przykłady ludzkich wytworów materialnych i niematerialnych oraz rozważa ich znaczenie w kontekście pytania o dobre życie
4.2
Człowiek a świat ludzkich wytworów
Uczeń dba o przedmioty będące jego prywatną własnością, własnością innych oraz będące własnością publiczną
4.6
Człowiek a świat ludzkich wytworów
Uczeń podaje przykłady właściwego i niewłaściwego wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjnych
4.8
Człowiek a świat ludzkich wytworów
Uczeń objaśnia, czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu
5
Człowiek wobec przyrody
5.1
Człowiek wobec przyrody
Uczeń wyjaśnia, co to znaczy, że przyroda jest dobrem (wartością)
5.2
Człowiek wobec przyrody
Uczeń dostrzega wartość miejsc, w których żyje
5.4
Człowiek wobec przyrody
Uczeń podaje przykłady właściwego korzystania z dobrodziejstw przyrody
5.5
Człowiek wobec przyrody
Uczeń wie, jak można chronić przyrodę, i angażuje się w działania na rzecz ochrony przyrody
5.6
Człowiek wobec przyrody
Uczeń wyjaśnia ideę odpowiedzialności za przyszłe pokolenia oraz rekonstruuje argumentację z odpowiedzialności za przyszłe pokolenia
5.7
Człowiek wobec przyrody
Uczeń wyjaśnia, dlaczego nie należy traktować zwierząt w okrutny sposób
5.8
Człowiek wobec przyrody
Uczeń podaje przykłady właściwego traktowania zwierząt
6
Człowiek wobec Boga (Sacrum)
6.1
Człowiek wobec Boga (Sacrum)
Uczeń wie, że są ludzie wierzący w istnienie Boga i ludzie niewierzący w istnienie Boga
6.2
Człowiek wobec Boga (Sacrum)
Uczeń wie, że dla ludzi wierzących Bóg jest najwyższym dobrem (wartością) i źródłem prawa moralnego
6.3
Człowiek wobec Boga (Sacrum)
Uczeń wyjaśnia, czym są wartości chrześcijańskie, objaśnia ich uniwersalne znaczenie (roszczenie do uniwersalności)
6.4
Człowiek wobec Boga (Sacrum)
Uczeń wie, czym jest moralność świecka (laicka)
6.5
Człowiek wobec Boga (Sacrum)
Uczeń uzasadnia, dlaczego należy okazywać szacunek zarówno ludziom wierzącym, jak i niewierzącym
6.6
Człowiek wobec Boga (Sacrum)
Uczeń charakteryzuje komponenty moralne wielkich religii: judaizmu, hinduizmu, buddyzmu, chrześcijaństwa, islamu
6.7
Człowiek wobec Boga (Sacrum)
Uczeń nie dyskryminuje innych ludzi, ze względu na ich przekonania dotyczące sfery Sacrum
7
Wybrane problemy moralne (do wyboru)
7.1
Wybrane problemy moralne (do wyboru)
Uczeń identyfikuje i klasyfikuje wybrane problemy moralne ze względu na wyróżniony typ relacji: człowiek wobec innych ludzi, człowiek wobec siebie samego, człowiek wobec ludzkich wytworów, człowiek wobec przyrody, człowiek wobec Boga
7.2
Wybrane problemy moralne (do wyboru)
Uczeń odwołując się do własnych doświadczeń lub doświadczeń innych osób (w tym także postaci literackich, filmowych, przedstawionych w sztuce) charakteryzuje przeżycia wybranych osób (postaci) uwikłanych w omawiany problem moralny
7.3
Wybrane problemy moralne (do wyboru)
Uczeń precyzyjnie formułuje problem moralny i wyraża go w stosownym pytaniu
7.4
Wybrane problemy moralne (do wyboru)
Uczeń analizuje wybrane problemy moralne wykorzystując kluczowe pojęcia dyskursu etycznego
7.5
Wybrane problemy moralne (do wyboru)
Uczeń angażuje się w dyskusję na temat wybranych problemów moralnych
8
Elementy historii etyki (do wyboru)
8.1
Elementy historii etyki (do wyboru)
Uczeń wyjaśnia, dlaczego Sokrates jest uznawany za ojca etyki
8.2
Elementy historii etyki (do wyboru)
Uczeń przedstawia Arystotelesowskie rozumienie szczęścia (eudajmonii) i cnoty etycznej; rekonstruuje Arystotelesowskie rozumienie przyjaźni
8.3
Elementy historii etyki (do wyboru)
Uczeń wyjaśnia pogląd etyczny nazywany hedonizmem; zna argumentację zwolenników i przeciwników hedonizmu
8.4
Elementy historii etyki (do wyboru)
Uczeń charakteryzuje stoicki ideał mędrca; wyjaśnia, na czym polega idea życia zgodnego z naturą
8.5
Elementy historii etyki (do wyboru)
Uczeń zna i rozumie pojęcie prawa naturalnego, wyjaśnia pojęcie sumienia charakteryzuje cnoty kardynalne: roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie, męstwo
8.6
Elementy historii etyki (do wyboru)
Uczeń odwołując się do poglądów Immanuela Kanta, wyjaśnia pojęcie obowiązku; zna przynajmniej jedną formułę imperatywu kategorycznego oraz stosuje tę formułę do rozstrzygania wybranych problemów moralnych
8.7
Elementy historii etyki (do wyboru)
Uczeń zna treść zasady użyteczności sformułowanej przez J. S. Milla i stosuje tę zasadę do rozstrzygania wybranych problemów moralnych
8.9
Elementy historii etyki (do wyboru)
Uczeń przedstawia hierarchię wartości w ujęciu M. Schelera i wyjaśnia jego rozumienie działania moralnie dobrego
8.10
Elementy historii etyki (do wyboru)
Uczeń odwołując się do poglądów etycznych Tadeusza Kotarbińskiego, wyjaśnia ideę etyki niezależnej; objaśnia pojęcia: spolegliwy opiekun, oczywistość serca
8.11
Elementy historii etyki (do wyboru)
Uczeń odwołując się do poglądów etycznych Karola Wojtyły, rekonstruuje personalistyczne rozumienie miłości; zna treść normy personalistycznej i stosuje tę normę do rozstrzygania wybranych problemów moralnych
4.1
Edukacja zdrowotna. Zdrowie w wymiarze indywidualnym oraz zbiorowym
Uczeń wyjaśnia zależności między zdrowiem fizycznym, psychicznym, emocjonalnym, a społecznym; wyjaśnia wpływ stresu na zdrowie
4.4
Edukacja zdrowotna. Zdrowie w wymiarze indywidualnym oraz zbiorowym
Uczeń dobiera i demonstruje umiejętności komunikacji interpersonalnej istotne dla zdrowia i bezpieczeństwa (odmowa, zachowania asertywne, negocjowanie)
4.5
Edukacja zdrowotna. Zdrowie w wymiarze indywidualnym oraz zbiorowym
Uczeń wymienia rzetelne źródła informacji o zdrowiu, chorobach, świadczeniach i usługach zdrowotnych
4.6
Edukacja zdrowotna. Zdrowie w wymiarze indywidualnym oraz zbiorowym
Uczeń ocenia własne zachowania związane ze zdrowiem, ustala indywidualny plan działania na rzecz własnego zdrowia
4.7
Edukacja zdrowotna. Zdrowie w wymiarze indywidualnym oraz zbiorowym
Uczeń ustala, co sam może zrobić, aby tworzyć warunki środowiskowe i społeczne, które są korzystne dla zdrowia (ochrona środowiska przyrodniczego, wsparcie społeczne, komunikacja interpersonalna, współpraca osób, instytucji i organizacji na rzecz zdrowia itp.)

Informacje licencyjne

  • Właściciel praw do zasobu :
  • Polski Czerwony Krzyż