ZalogujZarejestruj

History – ćwiczenia w mówieniu i słuchaniu

History – ćwiczenia w mówieniu i słuchaniu

Scenariusz lekcji języka angielskiego, w trakcie której wykorzystywane są gry dydaktyczne. Zajęcia doskonalą sprawność mówienia i słuchania o wydarzeniach historycznych. Uczniowie opisują wydarzenia historyczne, podają ich daty, dopasowują informacje do zdjęć.

  Liczba wyświetleń: 3590
  Liczba pobrań: 30
  Dodano: 2010-11-15
IMP_88993 (55039)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

I.1.14
Język obcy nowożytny Poziom III.0 - dla początkujących
Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów
Elementy wiedzy o krajach obszaru nauczanego języka oraz o kraju ojczystym, z uwzględnieniem kontekstu międzykulturowego oraz tematyki integracji europejskiej
I.2.2
Język obcy nowożytny Poziom III.0 - dla początkujących
Uczeń rozumie ze słuchu bardzo proste, krótkie wypowiedzi (np. instrukcje, komunikaty, rozmowy) artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka
Uczeń określa główną myśl tekstu
I.2.3
Język obcy nowożytny Poziom III.0 - dla początkujących
Uczeń rozumie ze słuchu bardzo proste, krótkie wypowiedzi (np. instrukcje, komunikaty, rozmowy) artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka
Uczeń znajduje w tekście określone informacje
I.4.1
Język obcy nowożytny Poziom III.0 - dla początkujących
Uczeń tworzy bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne
Uczeń opisuje ludzi, przedmioty, miejsca i czynności
I.4.3
Język obcy nowożytny Poziom III.0 - dla początkujących
Uczeń tworzy bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne
Uczeń przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości
I.4.5
Język obcy nowożytny Poziom III.0 - dla początkujących
Uczeń tworzy bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne
Uczeń wyraża swoje opinie i uczucia
I.8.2
Język obcy nowożytny Poziom III.0 - dla początkujących
Uczeń przetwarza tekst ustnie lub pisemnie
Uczeń przekazuje w języku polskim główne myśli lub wybrane informacje z prostego tekstu w języku obcym
I.12
Język obcy nowożytny Poziom III.0 - dla początkujących
Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa i zwroty) i strategie kompensacyjne (np. opis, zastąpienie innym wyrazem) w przypadku, gdy nie zna lub nie pamięta jakiegoś wyrazu
I.1.15
Poziom IV.0 - dla początkujących
Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów
Elementy wiedzy o krajach obszaru nauczanego języka oraz o kraju ojczystym, z uwzględnieniem kontekstu międzykulturowego oraz tematyki integracji europejskiej, w tym znajomość problemów pojawiających się na styku różnych kultur i społeczności
I.12
Poziom IV.0 - dla początkujących
Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa i zwroty) oraz proste strategie kompensacyjne (np. zastąpienie innym wyrazem, opis) w przypadku, gdy nie zna lub nie pamięta jakiegoś wyrazu.
2.2
Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne (np. rozmowy, wiadomości, komunikaty, ogłoszenia, instrukcje) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka:
określa główną myśl wypowiedzi lub fragmentu wypowiedzi
2.5
Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne (np. rozmowy, wiadomości, komunikaty, ogłoszenia, instrukcje) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka:
znajduje w wypowiedzi określone informacje
4.1
Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne:
opisuje ludzi, zwierzęta, przedmioty, miejsca i zjawiska
4.2
Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne:
opowiada o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości i teraźniejszości
4.3
Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne:
przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości
4.6
Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne:
wyraża i uzasadnia swoje opinie, przedstawia opinie innych osób
4.7
Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne:
wyraża uczucia i emocje
8.2
Uczeń przetwarza prosty tekst ustnie lub pisemnie:
przekazuje w języku obcym nowożytnym lub polskim informacje sformułowane w tym języku obcym

Informacje licencyjne

  • Autor :
  • Małgorzata Adamek