ZalogujZarejestruj

Friends – ćwiczenia w mówieniu

Friends – ćwiczenia w mówieniu

Scenariusz lekcji języka angielskiego, która może być pomocna w integracji grupy. Uczniowie ćwiczą słownictwo przydatne w sytuacjach nawiązywania nowych znajomości, opowiadają o wieku, miejscu zamieszkania, zainteresowaniach oraz hobby swoim i innych ludzi.

  Liczba wyświetleń: 6769
  Liczba pobrań: 270
  Dodano: 2010-11-15
IMP_88798 (54862)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

I.1.1
Język obcy nowożytny Poziom III.0 - dla początkujących
Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów
Człowiek (np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, uczucia i emocje, zainteresowania)
I.1.2
Język obcy nowożytny Poziom III.0 - dla początkujących
Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów
Dom (np. miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia)
I.1.3
Język obcy nowożytny Poziom III.0 - dla początkujących
Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów
Szkoła (np. przedmioty nauczania, życie szkoły)
I.1.4
Język obcy nowożytny Poziom III.0 - dla początkujących
Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów
Praca (np. popularne zawody i związane z nimi czynności, miejsce pracy)
I.1.5
Język obcy nowożytny Poziom III.0 - dla początkujących
Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów
Życie rodzinne i towarzyskie (np. członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego)
I.1.8
Język obcy nowożytny Poziom III.0 - dla początkujących
Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów
Podróżowanie i turystyka (np. środki transportu, orientacja w terenie, informacja turystyczna, zwiedzanie)
I.1.10
Język obcy nowożytny Poziom III.0 - dla początkujących
Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów
Sport (np. popularne dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, imprezy sportowe)
I.4.1
Język obcy nowożytny Poziom III.0 - dla początkujących
Uczeń tworzy bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne
Uczeń opisuje ludzi, przedmioty, miejsca i czynności
I.4.5
Język obcy nowożytny Poziom III.0 - dla początkujących
Uczeń tworzy bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne
Uczeń wyraża swoje opinie i uczucia
I.6.1
Język obcy nowożytny Poziom III.0 - dla początkujących
Uczeń reaguje ustnie w prosty i zrozumiały sposób, w typowych sytuacjach
Uczeń nawiązuje kontakty towarzyskie (np. przedstawia siebie i inne osoby, wita się i żegna, udziela podstawowych informacji na swój temat i pyta o dane rozmówcy i innych osób)
I.6.3
Język obcy nowożytny Poziom III.0 - dla początkujących
Uczeń reaguje ustnie w prosty i zrozumiały sposób, w typowych sytuacjach
Uczeń uzyskuje i przekazuje proste informacje i wyjaśnienia
I.6.6
Język obcy nowożytny Poziom III.0 - dla początkujących
Uczeń reaguje ustnie w prosty i zrozumiały sposób, w typowych sytuacjach
Uczeń wyraża swoje emocje (np. radość, niezadowolenie, zdziwienie)
I.8.1
Język obcy nowożytny Poziom III.0 - dla początkujących
Uczeń przetwarza tekst ustnie lub pisemnie
Uczeń przekazuje informacje zawarte w materiałach wizualnych (np. mapach, symbolach, piktogramach)
I.12
Język obcy nowożytny Poziom III.0 - dla początkujących
Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa i zwroty) i strategie kompensacyjne (np. opis, zastąpienie innym wyrazem) w przypadku, gdy nie zna lub nie pamięta jakiegoś wyrazu
I.1.1
Poziom IV.0 - dla początkujących
Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów
Człowiek (np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia i emocje, zainteresowania, problemy etyczne)
I.1.2
Poziom IV.0 - dla początkujących
Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów
Dom (np. miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia, wynajmowanie mieszkania)
I.1.3
Poziom IV.0 - dla początkujących
Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów
Szkoła (np. przedmioty nauczania, oceny i wymagania, życie szkoły, kształcenie pozaszkolne)
I.1.4
Poziom IV.0 - dla początkujących
Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów
Praca (np. zawody i związane z nimi czynności, warunki pracy i zatrudnienia, praca dorywcza)
I.4.4
Poziom IV.0 - dla początkujących
Uczeń tworzy bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne
Uczeń opisuje swoje upodobania i uczucia
I.4.5
Poziom IV.0 - dla początkujących
Uczeń tworzy bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne
Uczeń przedstawia opinie swoje i innych osób
I.8.1
Poziom IV.0 - dla początkujących
Uczeń przetwarza tekst ustnie lub pisemnie
Uczeń przekazuje w języku obcym informacje zawarte w materiałach wizualnych (np. mapach, symbolach, piktogramach) i tekstach obcojęzycznych
I.12
Poziom IV.0 - dla początkujących
Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa i zwroty) oraz proste strategie kompensacyjne (np. zastąpienie innym wyrazem, opis) w przypadku, gdy nie zna lub nie pamięta jakiegoś wyrazu.
1.1
Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:
człowiek (np. dane personalne, okresy życia, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, rzeczy osobiste, uczucia i emocje, umiejętności i zainteresowania)
1.2
Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:
miejsce zamieszkania (np. dom i jego okolica, pomieszczenia i wyposażenie domu, prace domowe)
1.3
Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:
edukacja (np. szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty nauczania, uczenie się, przybory szkolne, oceny szkolne, życie szkoły, zajęcia pozalekcyjne)
1.4
Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:
praca (np. popularne zawody i związane z nimi czynności i obowiązki, miejsce pracy, wybór zawodu)
1.5
Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:
życie prywatne (np. rodzina, znajomi i przyjaciele, czynności życia codziennego, określanie czasu, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia, konflikty i problemy)
1.8
Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:
podróżowanie i turystyka (np. środki transportu i korzystanie z nich, orientacja w terenie, baza noclegowa, wycieczki, zwiedzanie)
1.10
Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:
sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, obiekty sportowe, imprezy sportowe, uprawianie sportu)
4.1
Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne:
opisuje ludzi, zwierzęta, przedmioty, miejsca i zjawiska
4.6
Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne:
wyraża i uzasadnia swoje opinie, przedstawia opinie innych osób
4.7
Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne:
wyraża uczucia i emocje
6.1
Uczeń reaguje ustnie w typowych sytuacjach
przedstawia siebie i inne osoby
6.2
Uczeń reaguje ustnie w typowych sytuacjach
nawiązuje kontakty towarzyskie; rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę podtrzymuje rozmowę w przypadku trudności w jej przebiegu (np. prosi o wyjaśnienie, powtórzenie, sprecyzowanie; upewnia się, że rozmówca zrozumiał jego wypowiedź)
6.3
Uczeń reaguje ustnie w typowych sytuacjach
uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia
6.13
Uczeń reaguje ustnie w typowych sytuacjach
wyraża uczucia i emocje (np. radość, smutek, niezadowolenie, zdziwienie, nadzieję, obawę)
8.1
Uczeń przetwarza prosty tekst ustnie lub pisemnie:
przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje zawarte w materiałach wizualnych (np. wykresach, mapach, symbolach, piktogramach) lub audiowizualnych (np. filmach, reklamach)

Informacje licencyjne

  • Autor :
  • Małgorzata Adamek