ZalogujZarejestruj

Słowniczek - lotnisko!

Słowniczek - lotnisko!

Quiz interaktywny (słowniczek) - po kliknięciu na obrazek uczeń słyszy i powtarza nazwy przedmiotów i miejsc związanych z lotniskiem, dzięki czemu poznaje nowe słówka i uczy się ich poprawnej wymowy.

  Liczba wyświetleń: 9201
  Liczba pobrań: 14
  Dodano: 2017-02-16
Q_3_JA_4_02 (112759)

Zasoby z zestawu

Znajdź pary i powtórz słownictwo
2704
2017-02-16
Znajdź pary i powtórz słownictwo "Na stacji i na lotnisku".
Dwa quizy interaktywne (Memory) utrwalające słówka do tematu "Na stacji i na lotnisku". Uczeń odkrywa karty i stara się zapamiętać ich położenie. Po znalezieniu pary uczeń słyszy po angielsku odpowiednie słówko, a karty tworzące pa...
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja informatyczna, Język obcy nowożytny
Jak szybko piszesz? (1)
6748
2017-02-16
Jak szybko piszesz? (1)
Quiz interaktywny - uczeń ćwiczy pod presją czasu pisownię wyrazów w języku angielskim związanych z pobytem na lotnisku, w metrze i na dworcu: train, train station, platform, ticket office, single ticket, return ticket, Airport, departures, arrival...
Edukacja wczesnoszkolna
Język obcy nowożytny
Jak szybko piszesz? (2)
3375
2017-02-16
Jak szybko piszesz? (2)
Quiz interaktywny - uczeń ćwiczy pod presją czasu pisownię wyrazów w języku angielskim związanych z pobytem na lotnisku, w metrze i na dworcu: train, train station, platform, ticket office, single ticket, return ticket, Airport, departures, arrival...
Edukacja wczesnoszkolna
Język obcy nowożytny
Where’s the ticket office?
3397
2017-02-16
Where’s the ticket office?
Quiz interaktywny (dryl) ćwiczący użycie pytania ”Where’s the ticket office?” poprzez wielokrotne powtarzanie struktury pytania. Uczeń słyszy pytanie, a następnie widząc obrazki wskazuje drogę do kasy biletowej, po upływie czasu wyświetl...
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja informatyczna, Język obcy nowożytny
Na dworcu kolejowym (2)
3844
2017-02-16
Na dworcu kolejowym (2)
Dwa quizy interaktywne: "quiz wielokrotny wybór" - uczeń słucha nagrania i odpowiada na pięć pytań zaznaczając jedną z trzech odpowiedzi; "quiz przeciągnij i upuść" - uczeń słucha nagrania i uzupełnia luki w tekście. ...
Edukacja wczesnoszkolna
Język obcy nowożytny, Edukacja polonistyczna
Where’s gate 21?
3635
2017-02-16
Where’s gate 21?
Quiz interaktywny (dryl) ćwiczący użycie pytania ”Where’s gate 21?” poprzez wielokrotne powtarzanie struktury pytania. Uczeń słyszy pytanie, a następnie widząc obrazki wskazuje drogę, po upływie czasu wyświetla się prawidłowa odpowiedź n...
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja informatyczna, Język obcy nowożytny
Słowniczek - dworzec kolejowy!
3499
2017-02-16
Słowniczek - dworzec kolejowy!
Quiz interaktywny (słowniczek) - po kliknięciu na obrazek uczeń słyszy i powtarza nazwy przedmiotów i miejsc związanych z dworcem kolejowym, dzięki czemu poznaje nowe słówka i uczy się ich poprawnej wymowy.
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja informatyczna, Język obcy nowożytny
Na lotnisku.
5020
2017-02-16
Na lotnisku.
Trzy quizy interaktywne związane z lotniskiem: "quiz interaktywny połącz liniami" - uczeń łączy obrazki ze słówkami; "quiz wykreślanka" - uczeń ma za zadanie odnaleźć wśród rozsypanych liter nazwy związane z lotniskiem; &...
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja informatyczna, Język obcy nowożytny
Na lotnisku - powtarzaj za lektorem! (1)
5733
2017-02-16
Na lotnisku - powtarzaj za lektorem! (1)
Quiz interaktywny - uczeń słyszy nagranie i po sygnale dźwiękowym powtarza, co usłyszał, starając się zachować poprawną wymowę i intonację.
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja informatyczna, Język obcy nowożytny
Na lotnisku (1)
3774
2017-02-16
Na lotnisku (1)
Dwa quizy interaktywne: "quiz wielokrotny wybór" - uczeń słucha nagrania i odpowiada na pięć pytań zaznaczając jedną z trzech odpowiedzi; "quiz przeciągnij i upuść" - uczeń słucha nagrania i uzupełnia luki w tekście. ...
Edukacja wczesnoszkolna
Język obcy nowożytny, Edukacja polonistyczna

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

3.a
Uczeń rozumie wypowiedzi ze słuchu
rozróżnia znaczenie wyrazów o podobnym brzmieniu
1
Uczeń wie, że ludzie posługują się różnymi językami i aby się z nimi porozumieć, trzeba nauczyć się ich języka
3.b
Uczeń rozumie wypowiedzi ze słuchu
rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i potrafi się nimi posługiwać
3.c
Uczeń rozumie wypowiedzi ze słuchu
rozumie ogólny sens krótkich opowiadań i baśni przedstawianych także za pomocą obrazów, gestów
4
Uczeń czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania
5
Uczeń zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, recytuje wiersze, rymowanki i śpiewa piosenki, nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, bierze udział w miniprzedstawieniach teatralnych;
7
Uczeń potrafi korzystać ze słowników obrazkowych, książeczek, środków multimedialnych
1.b
Uczeń zna środowisko techniczne na tyle, że:
rozpoznaje rodzaje maszyn i urządzeń: transportowych (samochody, statki, samoloty), wytwórczych (narzędzia, przyrządy), informatycznych (komputer, laptop, telefon komórkowy); orientuje się w rodzajach budowli (budynki mieszkalne, biurowe, przemysłowe, mosty, tunele, wieże) i urządzeń elektrycznych (latarka, prądnica rowerowa)
3.b
Uczeń wyszukuje informacje i korzysta z nich:
dostrzega elementy aktywne na stronie internetowej, nawiguje po stronach w określonym zakresie
2
Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka
2.2
Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka
Uczeń rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek i wierszyków, szczególnie gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami
4.1
Wypowiedzi ustne
Uczeń powtarza wyrazy i proste zdania
4.1
Wypowiedzi ustne
Uczeń powtarza wyrazy i proste zdania
4.2
Wypowiedzi ustne
Uczeń tworzy bardzo proste i krótkie wypowiedzi według wzoru, np. nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, nazywa czynności
4.3
Wypowiedzi ustne
Uczeń recytuje wiersze, rymowanki, odgrywa dialogi, śpiewa piosenki – samodzielnie lub w grupie np. w realizacji małych form teatralnych
4.4
Wypowiedzi ustne
Uczeń używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy
4.4
Wypowiedzi ustne
Uczeń używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy
6.3
Reagowanie
Uczeń zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów
6.4
Reagowanie
Uczeń stosuje podstawowe zwroty grzecznościowe (np. wita się i żegna, dziękuje, prosi, przeprasza)
8
Uczeń wie, że ludzie posługują się różnymi językami i aby się z nimi porozumieć, warto nauczyć się ich języka i posiada podstawowe informacje o krajach, w których ludzie posługują się danym językiem obcym
9
Uczeń potrafi określić, czego się nauczył, i wie, w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem (np. przez oglądanie bajek w języku obcym nowożytnym, korzystanie ze słowników obrazkowych i gier edukacyjnych)
11
Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym (np. ze słowników obrazkowych, książeczek), również za pomocą technologii informacyjno- -komunikacyjnych
3.3
Osiągnięcia w zakresie posługiwania się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi
Uczeń korzysta z udostępnionych mu stron i zasobów internetowych