ZalogujZarejestruj

Where’s the baggage reclaim?

Where’s the baggage reclaim?

Quiz interaktywny (dryl) ćwiczący użycie pytania ”Where’s the baggage reclaim?” poprzez wielokrotne powtarzanie struktury pytania. Uczeń słyszy pytanie, a następnie widząc obrazki wskazuje drogę, po upływie czasu wyświetla się prawidłowa odpowiedź na pytanie.

  Liczba wyświetleń: 6941
  Liczba pobrań: 5
  Dodano: 2017-02-16
Q_3_JA_4_37 (112756)

Zasoby z zestawu

Na lotnisku - powtarzaj za lektorem! (2)
7491
2017-02-16
Na lotnisku - powtarzaj za lektorem! (2)
Quiz interaktywny - uczeń słyszy nagranie i po sygnale dźwiękowym powtarza, co usłyszał, starając się zachować poprawną wymowę i intonację.
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja informatyczna, Język obcy nowożytny
Na dworcu kolejowym (2)
3842
2017-02-16
Na dworcu kolejowym (2)
Dwa quizy interaktywne: "quiz wielokrotny wybór" - uczeń słucha nagrania i odpowiada na pięć pytań zaznaczając jedną z trzech odpowiedzi; "quiz przeciągnij i upuść" - uczeń słucha nagrania i uzupełnia luki w tekście. ...
Edukacja wczesnoszkolna
Język obcy nowożytny, Edukacja polonistyczna
Where’s gate 21?
3634
2017-02-16
Where’s gate 21?
Quiz interaktywny (dryl) ćwiczący użycie pytania ”Where’s gate 21?” poprzez wielokrotne powtarzanie struktury pytania. Uczeń słyszy pytanie, a następnie widząc obrazki wskazuje drogę, po upływie czasu wyświetla się prawidłowa odpowiedź n...
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja informatyczna, Język obcy nowożytny
Poznaj pisownię nazw związanych z dworcem kolejowym.
6655
2017-02-16
Poznaj pisownię nazw związanych z dworcem kolejowym.
Quiz interaktywny (przeciągnij i upuść) - uczeń klika na obrazek i słyszy, co obrazek przedstawia. Uczeń ma za zadanie przeciągnąć rozsypane litery, tak aby poprawnie ułożyć usłyszane wyrażenie.
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja informatyczna, Język obcy nowożytny
Na lotnisku (2)
6037
2017-02-16
Na lotnisku (2)
Dwa quizy interaktywne: "quiz przeciągnij i upuść" - uczeń słucha nagrania i ustala kolejność obrazków; "quiz przeciągnij i upuść" - uczeń słucha dialogu, po czym ma za zadanie uzupełnić brakujące słowa.
Edukacja wczesnoszkolna
Język obcy nowożytny, Edukacja polonistyczna
Na dworcu kolejowym - powtarzaj za lektorem! (2)
5629
2017-02-16
Na dworcu kolejowym - powtarzaj za lektorem! (2)
Quiz interaktywny - uczeń słyszy nagranie i po sygnale dźwiękowym powtarza, co usłyszał, starając się zachować poprawną wymowę i intonację.
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja informatyczna, Język obcy nowożytny
Where’s the ticket office?
3395
2017-02-16
Where’s the ticket office?
Quiz interaktywny (dryl) ćwiczący użycie pytania ”Where’s the ticket office?” poprzez wielokrotne powtarzanie struktury pytania. Uczeń słyszy pytanie, a następnie widząc obrazki wskazuje drogę do kasy biletowej, po upływie czasu wyświetl...
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja informatyczna, Język obcy nowożytny
Słowniczek - dworzec kolejowy!
3497
2017-02-16
Słowniczek - dworzec kolejowy!
Quiz interaktywny (słowniczek) - po kliknięciu na obrazek uczeń słyszy i powtarza nazwy przedmiotów i miejsc związanych z dworcem kolejowym, dzięki czemu poznaje nowe słówka i uczy się ich poprawnej wymowy.
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja informatyczna, Język obcy nowożytny
Znajdź pary i powtórz słownictwo
2704
2017-02-16
Znajdź pary i powtórz słownictwo "Na stacji i na lotnisku".
Dwa quizy interaktywne (Memory) utrwalające słówka do tematu "Na stacji i na lotnisku". Uczeń odkrywa karty i stara się zapamiętać ich położenie. Po znalezieniu pary uczeń słyszy po angielsku odpowiednie słówko, a karty tworzące pa...
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja informatyczna, Język obcy nowożytny
Na dworcu kolejowym.
9608
2017-02-16
Na dworcu kolejowym.
Trzy quizy interaktywne związane z dworcem kolejowym: "quiz interaktywny połącz liniami" - uczeń łączy obrazki ze słówkami; "quiz wykreślanka" - uczeń ma za zadanie odnaleźć wśród rozsypanych liter nazwy przedmiotó...
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja informatyczna, Język obcy nowożytny

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

3.a
Uczeń rozumie wypowiedzi ze słuchu
rozróżnia znaczenie wyrazów o podobnym brzmieniu
1
Uczeń wie, że ludzie posługują się różnymi językami i aby się z nimi porozumieć, trzeba nauczyć się ich języka
3.b
Uczeń rozumie wypowiedzi ze słuchu
rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i potrafi się nimi posługiwać
3.c
Uczeń rozumie wypowiedzi ze słuchu
rozumie ogólny sens krótkich opowiadań i baśni przedstawianych także za pomocą obrazów, gestów
4
Uczeń czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania
5
Uczeń zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, recytuje wiersze, rymowanki i śpiewa piosenki, nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, bierze udział w miniprzedstawieniach teatralnych;
7
Uczeń potrafi korzystać ze słowników obrazkowych, książeczek, środków multimedialnych
1.b
Uczeń zna środowisko techniczne na tyle, że:
rozpoznaje rodzaje maszyn i urządzeń: transportowych (samochody, statki, samoloty), wytwórczych (narzędzia, przyrządy), informatycznych (komputer, laptop, telefon komórkowy); orientuje się w rodzajach budowli (budynki mieszkalne, biurowe, przemysłowe, mosty, tunele, wieże) i urządzeń elektrycznych (latarka, prądnica rowerowa)
3.b
Uczeń wyszukuje informacje i korzysta z nich:
dostrzega elementy aktywne na stronie internetowej, nawiguje po stronach w określonym zakresie
3.c
Uczeń wyszukuje informacje i korzysta z nich:
odtwarza animacje i prezentacje multimedialne
2
Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka
2.2
Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka
Uczeń rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek i wierszyków, szczególnie gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami
4.1
Wypowiedzi ustne
Uczeń powtarza wyrazy i proste zdania
4.1
Wypowiedzi ustne
Uczeń powtarza wyrazy i proste zdania
4.2
Wypowiedzi ustne
Uczeń tworzy bardzo proste i krótkie wypowiedzi według wzoru, np. nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, nazywa czynności
4.3
Wypowiedzi ustne
Uczeń recytuje wiersze, rymowanki, odgrywa dialogi, śpiewa piosenki – samodzielnie lub w grupie np. w realizacji małych form teatralnych
4.4
Wypowiedzi ustne
Uczeń używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy
4.4
Wypowiedzi ustne
Uczeń używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy
6.3
Reagowanie
Uczeń zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów
6.4
Reagowanie
Uczeń stosuje podstawowe zwroty grzecznościowe (np. wita się i żegna, dziękuje, prosi, przeprasza)
8
Uczeń wie, że ludzie posługują się różnymi językami i aby się z nimi porozumieć, warto nauczyć się ich języka i posiada podstawowe informacje o krajach, w których ludzie posługują się danym językiem obcym
9
Uczeń potrafi określić, czego się nauczył, i wie, w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem (np. przez oglądanie bajek w języku obcym nowożytnym, korzystanie ze słowników obrazkowych i gier edukacyjnych)
11
Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym (np. ze słowników obrazkowych, książeczek), również za pomocą technologii informacyjno- -komunikacyjnych
3.3
Osiągnięcia w zakresie posługiwania się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi
Uczeń korzysta z udostępnionych mu stron i zasobów internetowych