ZalogujZarejestruj

Instrukcje do projektów edukacyjnych klasa II

Instrukcje do projektów edukacyjnych klasa II

Instrukcje do projektów dla uczniów klasy II stanowiący część materiałów obudowy dydaktycznej Innowacyjnego programu nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu Staś i Zosia

  Liczba wyświetleń: 28084
  Liczba pobrań: 345
  Dodano: 2016-08-31
INNE4 (111986)

Zasoby z zestawu

Chcę wiedzieć więcej - Przyroda i ekologia - klasa II
27000
2016-08-31
Chcę wiedzieć więcej - Przyroda i ekologia - klasa II
Ćwiczenia dla uczniów klasy II wykazujących uzdolnienia przyrodnicze stanowiące element całego innowacyjnego programu edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu edukacyjnego pt. "Staś i Zosia w szkole". "Program Staś i Zosia w szk...
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja informatyczna, Edukacja matematyczna, Edukacja plastyczna, Edukacja polonistyczna, Edukacja przyrodnicza, Edukacja społeczna, Edukacja techniczna
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
Elementarz - skrypt dla klasy II
27476
2016-08-31
Elementarz - skrypt dla klasy II
Skrypt dla uczniów klasy II stanowiący część materiałów obudowy dydaktycznej Innowacyjnego programu nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu Staś i Zosia
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja informatyczna, Edukacja matematyczna, Edukacja plastyczna, Edukacja polonistyczna, Edukacja przyrodnicza, Edukacja społeczna, Edukacja techniczna
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
Staś i Zosia w cyfrowym świecie - klasa II - dodatek
28654
2016-08-31
Staś i Zosia w cyfrowym świecie - klasa II - dodatek
Zeszyty ćwiczeń - zajęcia komputerowe dla uczniów klasy II stanowiący część materiałów obudowy dydaktycznej Innowacyjnego programu nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu Staś i Zosia
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja informatyczna, Edukacja matematyczna, Edukacja plastyczna, Edukacja polonistyczna, Edukacja przyrodnicza, Edukacja społeczna, Edukacja techniczna
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
Słuchowiska edukacyjne dla klasy II
30199
2016-08-31
Słuchowiska edukacyjne dla klasy II
Słuchowiska edukacyjne dla uczniów klasy II stanowiące element całego innowacyjnego programu edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu edukacyjnego pt. "Staś i Zosia w szkole". "Program Staś i Zosia w szkole" to skuteczna, p...
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja informatyczna, Edukacja matematyczna, Edukacja plastyczna, Edukacja polonistyczna, Edukacja przyrodnicza, Edukacja społeczna, Edukacja techniczna
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
Zeszyt ćwiczeń - przyroda
28340
2016-08-31
Zeszyt ćwiczeń - przyroda
Zeszyty ćwiczeń dla uczniów klasy II stanowiący część materiałów obudowy dydaktycznej Innowacyjnego programu nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu Staś i Zosia
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja informatyczna, Edukacja matematyczna, Edukacja plastyczna, Edukacja polonistyczna, Edukacja przyrodnicza, Edukacja społeczna, Edukacja techniczna
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
Staś i Zosia w świecie liczb - klasa II - dodatek
27306
2016-08-31
Staś i Zosia w świecie liczb - klasa II - dodatek
Zeszyty ćwiczeń dla uczniów klasy II stanowiący część materiałów obudowy dydaktycznej Innowacyjnego programu nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu Staś i Zosia
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja informatyczna, Edukacja matematyczna, Edukacja plastyczna, Edukacja polonistyczna, Edukacja przyrodnicza, Edukacja społeczna, Edukacja techniczna
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
Staś i Zosia mieszkańcy Ziemi - klasa II - dodatek
27591
2016-08-31
Staś i Zosia mieszkańcy Ziemi - klasa II - dodatek
Zeszyty ćwiczeń do przyrody dla uczniów klasy II stanowiący część materiałów obudowy dydaktycznej Innowacyjnego programu nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu Staś i Zosia
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja informatyczna, Edukacja matematyczna, Edukacja plastyczna, Edukacja polonistyczna, Edukacja przyrodnicza, Edukacja społeczna, Edukacja techniczna
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
Zeszyt ćwiczeń - matematyka
30382
2016-08-31
Zeszyt ćwiczeń - matematyka
nnn
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja informatyczna, Edukacja matematyczna, Edukacja plastyczna, Edukacja polonistyczna, Edukacja przyrodnicza, Edukacja społeczna, Edukacja techniczna
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
Chcę wiedzieć więcej - Matematyka - Klasa II
26994
2016-08-31
Chcę wiedzieć więcej - Matematyka - Klasa II
Ćwiczenia dla uczniów klasy II  wykazujących zdolności matematyczne stanowiące element całego innowacyjnego programu edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu edukacyjnego pt. "Staś i Zosia w szkole". "Program Staś...
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja informatyczna, Edukacja matematyczna, Edukacja plastyczna, Edukacja polonistyczna, Edukacja przyrodnicza, Edukacja społeczna, Edukacja techniczna
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

3.a
Uczeń w zakresie recepcji sztuki
rozróżnia takie dziedziny działalności twórczej człowieka jak: architektura, sztuki plastyczne oraz inne określone dyscypliny sztuki (fotografika, film) i przekazy medialne (telewizja, Internet), a także rzemiosło artystyczne i sztukę ludową
1.a
Uczeń w zakresie percepcji sztuki
określa swoją przynależność kulturową poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i z tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym; uczestniczy w życiu kulturalnym tych środowisk, wie o istnieniu placówek kultury działających na ich rzecz
2.a
Uczeń w zakresie ekspresji przez sztukę
ilustruje sceny i sytuacje (realne i fantastyczne) inspirowane wyobraźnią, baśnią, opowiadaniem, muzyką, korzysta z narzędzi multimedialnych
3.b
Uczeń w zakresie recepcji sztuki
rozpoznaje wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych należące do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury; opisuje ich cechy charakterystyczne (posługując się elementarnymi terminami właściwymi dla tych dziedzin działalności twórczej)
2.b
Uczeń w zakresie ekspresji przez sztukę
podejmuje działalność twórczą, posługując się takimi środkami wyrazu plastycznego jak: kształt, barwa, faktura w kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni (stosując określone materiały, narzędzia i techniki plastyczne)
1.b
Uczeń w zakresie percepcji sztuki
korzysta z przekazów medialnych; stosuje ich wytwory w swojej działalności twórczej (zgodnie z elementarną wiedzą o prawach autora)
2.c
Uczeń w zakresie ekspresji przez sztukę
realizuje proste projekty w zakresie form użytkowych, w tym służące kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia oraz upowszechnianiu kultury w środowisku szkolnym (stosując określone narzędzia i wytwory przekazów medialnych)
INNE
Inne
1.a
Uczeń korzysta z informacji
uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji
2.a
Uczeń analizuje i interpretuje teksty kultury
przejawia wrażliwość estetyczną, rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt z dziełami literackimi
4.a
Uczeń wypowiada się w małych formach teatralnych
uczestniczy w zabawie teatralnej, ilustruje mimiką, gestem, ruchem zachowania bohatera literackiego lub wymyślonego
3.a
Uczeń tworzy wypowiedzi
w formie ustnej i pisemnej: kilkuzdaniową wypowiedź, krótkie opowiadanie, krótki opis, list prywatny, życzenia, zaproszenie
4.b
Uczeń wypowiada się w małych formach teatralnych
rozumie umowne znaczenie rekwizytu i umie posłużyć się nim w odgrywanej scence
1.b
Uczeń korzysta z informacji
rozumie sens kodowania oraz dekodowania informacji; odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne, zna wszystkie litery alfabetu; czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci i wyciąga z nich wnioski
2.b
Uczeń analizuje i interpretuje teksty kultury
w tekście literackim zaznacza wybrane fragmenty, określa czas i miejsce akcji, wskazuje głównych bohaterów
3.b
Uczeń tworzy wypowiedzi
dobiera właściwe formy komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych
1.c
Uczeń korzysta z informacji
wyszukuje w tekście potrzebne informacje i w miarę możliwości korzysta ze słowników i encyklopedii przeznaczonych dla dzieci
2.c
Uczeń analizuje i interpretuje teksty kultury
czyta teksty i recytuje wiersze, z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji
3.c
Uczeń tworzy wypowiedzi
uczestniczy w rozmowach, także inspirowanych literaturą: zadaje pytania, udziela odpowiedzi, prezentuje własne zdanie i formułuje wnioski; poszerza zakres słownictwa i struktur składniowych
2.d
Uczeń analizuje i interpretuje teksty kultury
ma potrzebę kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci, czyta wybrane przez siebie i wskazane przez nauczyciela książki, wypowiada się na ich temat
3.d
Uczeń tworzy wypowiedzi
dba o kulturę wypowiadania się; poprawnie artykułuje głoski, akcentuje wyrazy, stosuje pauzy i właściwą intonację w zdaniu oznajmującym, pytającym i rozkazującym; stosuje formuły grzecznościowe
1.d
Uczeń korzysta z informacji
zna formy użytkowe: życzenia, zaproszenie, zawiadomienie, list, notatka do kroniki; potrafi z nich korzystać
3.e
Uczeń tworzy wypowiedzi
rozumie pojęcia: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie; dostrzega różnicę między literą i głoską; dzieli wyrazy na sylaby; oddziela wyrazy w zdaniu, zdania w tekście
3.f
Uczeń tworzy wypowiedzi
pisze czytelnie i estetycznie (przestrzega zasad kaligrafii), dba o poprawność gramatyczną, ortograficzną oraz interpunkcyjną
3.g
Uczeń tworzy wypowiedzi
przepisuje teksty, pisze z pamięci i ze słuchu
INNE
Inne
1
Uczeń posługuje się komputerem w podstawowym zakresie
2
Uczeń posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi, rozwijając swoje zainteresowania; korzysta z opcji w programach
1
Uczeń klasyfikuje obiekty i tworzy proste serie; dostrzega i kontynuuje regularności
2
Uczeń liczy (w przód i w tył) od danej liczby po 1, dziesiątkami od danej liczby w zakresie 100 i setkami od danej liczby w zakresie 1000
3
Uczeń zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000; rozumie dziesiątkowy system pozycyjny
6
Uczeń mnoży i dzieli liczby w zakresie tabliczki mnożenia (bez algorytmów działań pisemnych); podaje z pamięci iloczyny; sprawdza wyniki dzielenia za pomocą mnożenia
7
Uczeń rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka (bez przenoszenia na drugą stronę)
8
Uczeń rozwiązuje proste zadania tekstowe (w tym zadania na porównywanie różnicowe, ale bez porównywania ilorazowego)
9
Uczeń wykonuje łatwe obliczenia pieniężne (cena, ilość, wartość) i radzi sobie w sytuacjach codziennych wymagających takich umiejętności; zna będące w obiegu monety i banknoty; zna wartość nabywczą pieniędzy; rozumie, czym jest dług
10
Uczeń mierzy i zapisuje wynik pomiaru długości, szerokości i wysokości przedmiotów oraz odległości; posługuje się jednostkami: milimetr, centymetr, metr; wykonuje łatwe obliczenia dotyczące tych miar (bez wyrażeń dwumianowanych i zamiany jednostek w obliczeniach formalnych); używa pojęcia kilometr w sytuacjach życiowych, np. jechaliśmy autobusem 27 kilometrów (bez zamiany na metry)
11
Uczeń waży przedmioty, różnicuje przedmioty cięższe, lżejsze; używa określeń: kilogram, pół kilograma, dekagram, gram; wykonuje łatwe obliczenia, używając tych miar (bez wyrażeń dwumianowanych i zamiany jednostek w obliczeniach formalnych)
12
Uczeń odmierza płyny różnymi miarkami; używa określeń: litr, pół litra, ćwierć litra
13
Uczeń odczytuje temperaturę (bez konieczności posługiwania się liczbami ujemnymi, np. 5 stopni mrozu, 3 stopnie poniżej zera)
14
Uczeń odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII
15
Uczeń podaje i zapisuje daty; zna kolejność dni tygodnia i miesięcy; porządkuje chronologicznie daty; wykonuje obliczenia kalendarzowe w sytuacjach życiowych; odczytuje wskazania zegarów w systemach: 12- i 24-godzinnym, wyświetlających cyfry i ze wskazówkami; posługuje się pojęciami: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta; wykonuje proste obliczenia zegarowe
16
Uczeń rozpoznaje i nazywa koła, prostokąty (w tym kwadraty) i trójkąty (również położone w różny sposób oraz w sytuacji, gdy figury zachodzą na siebie); rysuje odcinki o podanej długości; oblicza obwody trójkątów i prostokątów (bez wyrażeń dwumianowanych i zamiany jednostek w obliczeniach formalnych)
17
Uczeń wyprowadza kierunki od siebie i innych osób; określa położenie obiektów względem obranego obiektu, używając określeń: góra, dół, przód, tył, w prawo, w lewo oraz ich kombinacji
18
Uczeń dostrzega symetrię (np. w rysunku motyla); rysuje drugą połowę symetrycznej figury
19
Uczeń zauważa, że jedna figura jest powiększeniem lub pomniejszeniem drugiej; rysuje figury w powiększeniu i w pomniejszeniu
INNE
Inne
1.a
Uczeń zna środowisko techniczne na tyle, że:
orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku („jak to zrobiono?”): mebli, samochodów, sprzętu gospodarstwa domowego
2.a
Uczeń realizuje „drogę” powstawania przedmiotów od pomysłu do wytworu:
przedstawia pomysły rozwiązań technicznych: planuje kolejne czynności, dobiera odpowiednie materiały (papier, drewno, metal, tworzywo sztuczne, materiały włókiennicze) oraz narzędzia
3.a
Uczeń dba o bezpieczeństwo własne i innych:
utrzymuje ład i porządek wokół siebie, w miejscu pracy; sprząta po sobie i pomaga innym w utrzymaniu porządku
3.b
Uczeń dba o bezpieczeństwo własne i innych:
właściwie używa narzędzi i urządzeń technicznych
2.b
Uczeń realizuje „drogę” powstawania przedmiotów od pomysłu do wytworu:
rozumie potrzebę organizowania działania technicznego: pracy indywidualnej i zespołowej
1.b
Uczeń zna środowisko techniczne na tyle, że:
rozpoznaje rodzaje maszyn i urządzeń: transportowych (samochody, statki, samoloty), wytwórczych (narzędzia, przyrządy), informatycznych (komputer, laptop, telefon komórkowy); orientuje się w rodzajach budowli (budynki mieszkalne, biurowe, przemysłowe, mosty, tunele, wieże) i urządzeń elektrycznych (latarka, prądnica rowerowa)
1.c
Uczeń zna środowisko techniczne na tyle, że:
określa wartość urządzeń technicznych z punktu widzenia cech użytkowych (łatwa lub trudna obsługa), ekonomicznych (tanie lub drogie w zakupie i użytkowaniu), estetycznych (np. ładne lub brzydkie)
3.c
Uczeń dba o bezpieczeństwo własne i innych:
wie, jak należy bezpiecznie poruszać się po drogach (w tym na rowerze) i korzystać ze środków komunikacji; wie, jak trzeba zachować się w sytuacji wypadku
2.c
Uczeń realizuje „drogę” powstawania przedmiotów od pomysłu do wytworu:
posiada umiejętności: odmierzania potrzebnej ilości materiału; cięcia papieru, tektury itp.; montażu modeli papierowych i z tworzyw sztucznych, korzystając z prostych instrukcji i schematów rysunkowych, np. buduje latawce, makiety domów, mostów, modele samochodów, samolotów i statków; w miarę możliwości, montażu obwodów elektrycznych, szeregowych i równoległych z wykorzystaniem gotowych zestawów
INNE
Inne
1
Uczeń odróżnia, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi
2
Uczeń odróżnia dobro od zła, stara się być sprawiedliwym i prawdomównym; nie krzywdzi innych, pomaga słabszym i potrzebującym
3
Uczeń zna podstawowe relacje między najbliższymi; podejmuje obowiązki domowe i rzetelnie je wypełnia; identyfikuje się ze swoją rodziną i jej tradycjami; ma rozeznanie, że pieniądze otrzymuje się za pracę; rozumie, co to jest sytuacja ekonomiczna rodziny, i wie, że trzeba do niej dostosować swe oczekiwania
4
Uczeń współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych; przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz świecie dorosłych; wie, jak należy zachowywać się w stosunku do dorosłych i rówieśników (formy grzecznościowe); rozumie potrzebę utrzymywania dobrych relacji z sąsiadami w miejscu zamieszkania; jest chętny do pomocy, respektuje prawo innych do pracy i wypoczynku
5
Uczeń jest tolerancyjny wobec osób innej narodowości, tradycji kulturowej itp.; wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa
6
Uczeń zna prawa ucznia i jego obowiązki (w tym zasady bycia dobrym kolegą), respektuje je; uczestniczy w szkolnych wydarzeniach
7
Uczeń zna najbliższą okolicę, jej ważniejsze obiekty, tradycje; potrafi wymienić status administracyjny swojej miejscowości (wieś, miasto); wie, w jakim regionie mieszka; uczestniczy w wydarzeniach organizowanych przez lokalną społeczność
8
Uczeń wie, jakiej jest narodowości; wie, że mieszka w Polsce, a Polska znajduje się w Europie; zna symbole narodowe (barwy, godło, hymn narodowy) i najważniejsze wydarzenia historyczne; orientuje się w tym, że są ludzie szczególnie zasłużeni dla miejscowości, w której mieszka, dla Polski i świata; rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej
9
Uczeń wie, jak ważna jest praca w życiu człowieka; wie, jaki zawód wykonują jego najbliżsi i znajomi; wie, czym zajmuje się np. kolejarz, aptekarz, policjant, weterynarz
10
Uczeń wie, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy, a gdzie nie można i dlaczego
11
Uczeń zna zagrożenia ze strony ludzi; potrafi powiadomić dorosłych o wypadku, zagrożeniu, niebezpieczeństwie; zna numery telefonów: pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji oraz ogólnopolski numer alarmowy 112
INNE
Inne
7.a
Uczeń zna wpływ przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin:
wpływ światła słonecznego na cykliczność życia na Ziemi
1
Uczeń obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze, analizuje je i wiąże przyczynę ze skutkiem
7.b
Uczeń zna wpływ przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin:
znaczenie powietrza i wody dla życia człowieka, roślin i zwierząt
2
Uczeń opisuje życie w wybranych ekosystemach: w lesie, ogrodzie, parku, na łące i w zbiornikach wodnych; wie, jakie warunki są konieczne do rozwoju roślin i zwierząt w gospodarstwie domowym, w szkolnych uprawach i hodowlach itp.; wie, jaki pożytek przynoszą zwierzęta środowisku, i podaje proste przykłady
3
Uczeń nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski: nadmorskiego, nizinnego, górskiego
7.c
Uczeń zna wpływ przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin:
znaczenie wybranych skał i minerałów dla człowieka (np. węgla i gliny)
4
Uczeń nazywa oraz wyróżnia zwierzęta i rośliny typowe dla wybranych regionów Polski; rozpoznaje i nazywa niektóre zwierzęta egzotyczne
5
Uczeń wyjaśnia zależność zjawisk przyrody od pór roku; wie, jak zachować się odpowiednio do warunków atmosferycznych
6
Uczeń podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku; wie, że należy segregować śmieci, rozumie sens stosowania opakowań ekologicznych; wie, że należy oszczędzać wodę; wie, jakie zniszczenia w przyrodzie powoduje człowiek (wypalanie łąk, zaśmiecanie lasów, nadmierny hałas, kłusownictwo); chroni przyrodę: nie śmieci, szanuje rośliny, zachowuje ciszę, pomaga zwierzętom
8
Uczeń nazywa podstawowe części ciała i organy wewnętrzne zwierząt i ludzi (np. serce, płuca, żołądek)
9
Uczeń zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się; rozumie konieczność kontrolowania stanu zdrowia i stosuje się do zaleceń lekarza i lekarza dentysty
10
Uczeń dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych (w miarę swoich możliwości); orientuje się w zagrożeniach ze strony roślin i zwierząt, a także w zagrożeniach typu burza, huragan, śnieżyca, lawina, powódź itp.; wie, jak trzeba zachować się w takich sytuacjach
INNE
Inne
1.1
Osiągnięcia w zakresie organizacji pracy
Uczeń planuje i realizuje własne projekty/prace; realizując te projekty/prace współdziała w grupie
1.1
Osiągnięcia w zakresie organizacji pracy
Uczeń planuje i realizuje własne projekty/prace; realizując te projekty/prace współdziała w grupie
1.2
Osiągnięcia w zakresie organizacji pracy
Uczeń wyjaśnia znaczenie oraz konieczność zachowania ładu, porządku i dobrej organizacji miejsca pracy ze względów bezpieczeństwa
1.4
Osiągnięcia w zakresie organizacji pracy
Uczeń organizuje pracę, wykorzystuje urządzenia techniczne i technologie; zwraca uwagę na zdrowie i zachowanie bezpieczeństwa, z uwzględnieniem selekcji informacji, wykonywania czynności użytecznych lub potrzebnych
1.4
Osiągnięcia w zakresie organizacji pracy
Uczeń organizuje pracę, wykorzystuje urządzenia techniczne i technologie; zwraca uwagę na zdrowie i zachowanie bezpieczeństwa, z uwzględnieniem selekcji informacji, wykonywania czynności użytecznych lub potrzebnych
2.1
Osiągnięcia w zakresie znajomości informacji technicznej, materiałów i technologii wytwarzania
Uczeń odczytuje podstawowe informacje techniczne i stosuje w działaniu sposoby użytkowania: materiału, narzędzi, urządzenia zgodnie z instrukcją, w tym multimedialną
2.1
Osiągnięcia w zakresie znajomości informacji technicznej, materiałów i technologii wytwarzania
Uczeń odczytuje podstawowe informacje techniczne i stosuje w działaniu sposoby użytkowania: materiału, narzędzi, urządzenia zgodnie z instrukcją, w tym multimedialną
2.2
Osiągnięcia w zakresie znajomości informacji technicznej, materiałów i technologii wytwarzania
Uczeń wykonuje przedmioty użytkowe, w tym dekoracyjne i modele techniczne:
2.2
Osiągnięcia w zakresie znajomości informacji technicznej, materiałów i technologii wytwarzania
Uczeń wykonuje przedmioty użytkowe, w tym dekoracyjne i modele techniczne:
2.3
Osiągnięcia w zakresie znajomości informacji technicznej, materiałów i technologii wytwarzania
Uczeń stosuje poznaną technologię przy wykonywaniu przedmiotów użytkowych lub montowaniu wybranych modeli urządzeń technicznych
2.4
Osiągnięcia w zakresie znajomości informacji technicznej, materiałów i technologii wytwarzania
Uczeń wykonuje przedmiot/model/pracę według własnego planu i opracowanego sposobu działania
3.1
Osiągnięcia w zakresie stosowania narzędzi i obsługi urządzeń technicznych
Uczeń wyjaśnia działanie i funkcję narzędzi i urządzeń wykorzystywanych w gospodarstwie domowym i w szkole
3.2
Osiągnięcia w zakresie stosowania narzędzi i obsługi urządzeń technicznych
Uczeń posługuje się bezpiecznie prostymi narzędziami pomiarowymi, urządzeniami z gospodarstwa domowego, a także urządzeniami dostępnymi w szkole
1.1
Osiągnięcia w zakresie rozumienia stosunków przestrzennych i cech wielkościowych
Uczeń określa i prezentuje wzajemne położenie przedmiotów na płaszczyźnie i w przestrzeni; określa i prezentuje kierunek ruchu przedmiotów oraz osób określa położenie przedmiotu na prawo/na lewo od osoby widzianej z przodu (także przedstawionej na fotografii czy obrazku)
1.2
Osiągnięcia w zakresie rozumienia stosunków przestrzennych i cech wielkościowych
Uczeń porównuje przedmioty pod względem wyróżnionej cechy wielkościowej, np. długości czy masy; dokonuje klasyfikacji przedmiotów
2.1
Osiągnięcia w zakresie rozumienia liczb i ich własności
Uczeń liczy (w przód i wstecz) od podanej liczby po 1, po 2, po 10 itp
2.2
Osiągnięcia w zakresie rozumienia liczb i ich własności
Uczeń odczytuje i zapisuje, za pomocą cyfr, liczby od zera do tysiąca oraz wybrane liczby do miliona (np. 1 500, 10 000, 800 000)
2.3
Osiągnięcia w zakresie rozumienia liczb i ich własności
Uczeń wyjaśnia znaczenie cyfr w zapisie liczby; wskazuje jedności, dziesiątki, setki itd., określa kolejność, posługując się liczbą porządkową
3.3
Osiągnięcia w zakresie posługiwania się liczbami
Uczeń mnoży i dzieli w pamięci w zakresie tabliczki mnożenia; mnoży w pamięci przez 10 liczby mniejsze od 20; rozwiązuje równania z niewiadomą zapisaną w postaci okienka (uzupełnia okienko); stosuje własne strategie, wykonując obliczenia posługuje się znakiem równości i znakami czterech podstawowych działań
4
Osiągnięcia w zakresie czytania tekstów matematycznych
4.1
Osiągnięcia w zakresie czytania tekstów matematycznych
Uczeń analizuje i rozwiązuje zadania tekstowe proste i wybrane złożone; dostrzega problem matematyczny oraz tworzy własną strategię jego rozwiązania, odpowiednią do warunków zadania; opisuje rozwiązanie za pomocą działań, równości z okienkiem, rysunku lub w inny wybrany przez siebie sposób
4.1
Osiągnięcia w zakresie czytania tekstów matematycznych
Uczeń analizuje i rozwiązuje zadania tekstowe proste i wybrane złożone; dostrzega problem matematyczny oraz tworzy własną strategię jego rozwiązania, odpowiednią do warunków zadania; opisuje rozwiązanie za pomocą działań, równości z okienkiem, rysunku lub w inny wybrany przez siebie sposób
5
Osiągnięcia w zakresie rozumienia pojęć geometrycznych
5
Osiągnięcia w zakresie rozumienia pojęć geometrycznych
5
Osiągnięcia w zakresie rozumienia pojęć geometrycznych
5.1
Osiągnięcia w zakresie rozumienia pojęć geometrycznych
Uczeń rozpoznaje – w naturalnym otoczeniu (w tym na ścianach figur przestrzennych) i na rysunkach – figury geometryczne: prostokąt, kwadrat, trójkąt, koło, wyodrębnia te figury spośród innych figur; kreśli przy linijce odcinki i łamane, rysuje odręcznie prostokąty (w tym kwadraty), wykorzystując sieć kwadratową
5.2
Osiągnięcia w zakresie rozumienia pojęć geometrycznych
Uczeń mierzy długości odcinków, boków figur geometrycznych itp.; podaje wynik pomiaru, posługując się jednostkami długości: centymetr, metr, milimetr, wyjaśnia związki między jednostkami długości; posługuje się wyrażeniami dwumianowanymi; wyjaśnia pojęcie kilometr
5.3
Osiągnięcia w zakresie rozumienia pojęć geometrycznych
Uczeń mierzy obwody różnych figur za pomocą narzędzi pomiarowych, także w kontekstach z życia codziennego; oblicza obwód trójkąta i prostokąta (w tym także kwadratu) o danych bokach 4) Uczeń dostrzega symetrię w środowisku przyrodniczym, w sztuce użytkowej i innych wytworach
5.4
Osiągnięcia w zakresie rozumienia pojęć geometrycznych
Uczeń dostrzega symetrię w środowisku przyrodniczym, w sztuce użytkowej i innych wytworach człowieka obecnych w otoczeniu dziecka
6.1
Osiągnięcia w zakresie stosowania matematyki w sytuacjach życiowych oraz w innych obszarach edukacji
Uczeń klasyfikuje obiekty i różne elementy środowiska społeczno-przyrodniczego z uwagi na wyodrębnione cechy; dostrzega rytm w środowisku przyrodniczym, sztuce użytkowej i innych wytworach człowieka, obecnych w środowisku dziecka
6.3
Osiągnięcia w zakresie stosowania matematyki w sytuacjach życiowych oraz w innych obszarach edukacji
Uczeń wykonuje obliczenia pieniężne; zamienia złote na grosze i odwrotnie, rozróżnia nominały na monetach i banknotach, wskazuje różnice w ich sile nabywczej
6.4
Osiągnięcia w zakresie stosowania matematyki w sytuacjach życiowych oraz w innych obszarach edukacji
Uczeń odczytuje godziny na zegarze ze wskazówkami oraz elektronicznym (wyświetlającym cyfry w systemie 24-godzinnym); wykonuje proste obliczenia dotyczące czasu; posługuje się jednostkami czasu: doba, godzina, minuta, sekunda; posługuje się stoperem, aplikacjami telefonu, tabletu, komputera, zapisuje daty np. swojego urodzenia lub datę bieżącą; posługuje się kalendarzem, odczytuje oraz zapisuje znaki rzymskie co najmniej do XII
6.5
Osiągnięcia w zakresie stosowania matematyki w sytuacjach życiowych oraz w innych obszarach edukacji
Uczeń mierzy temperaturę za pomocą termometru oraz odczytuje ją
6.7
Osiągnięcia w zakresie stosowania matematyki w sytuacjach życiowych oraz w innych obszarach edukacji
Uczeń waży; używa określeń: kilogram, dekagram, gram, tona; zna zależności między tymi jednostkami; odmierza płyny; używa określeń: litr, pół litra, ćwierć litra
6.7
Osiągnięcia w zakresie stosowania matematyki w sytuacjach życiowych oraz w innych obszarach edukacji
Uczeń waży; używa określeń: kilogram, dekagram, gram, tona; zna zależności między tymi jednostkami; odmierza płyny; używa określeń: litr, pół litra, ćwierć litra
1.1
Osiągnięcia w zakresie słuchania
Uczeń słucha z uwagą wypowiedzi nauczyciela, innych osób z otoczenia, w różnych sytuacjach życiowych, wymagających komunikacji i wzajemnego zrozumienia okazuje szacunek wypowiadającej się osobie
1.2
Osiągnięcia w zakresie słuchania
Uczeń wykonuje zadanie według usłyszanej instrukcji; zadaje pytania w sytuacji braku rozumienia lub braku pewności zrozumienia słuchanej wypowiedzi
1.2
Osiągnięcia w zakresie słuchania
Uczeń wykonuje zadanie według usłyszanej instrukcji; zadaje pytania w sytuacji braku rozumienia lub braku pewności zrozumienia słuchanej wypowiedzi
1.3
Osiągnięcia w zakresie słuchania
Uczeń słucha z uwagą lektur i innych tekstów czytanych przez nauczyciela, uczniów i inne osoby
1.4
Osiągnięcia w zakresie słuchania
Uczeń słucha uważnie wypowiedzi osób podczas uroczystości, koncertów, przedstawień, świąt narodowych i innych zdarzeń kulturalnych; przejawia zachowanie adekwatne do sytuacji; słucha tekstów interpretowanych artystycznie, szuka własnych wzorców poprawnej artykulacji i interpretacji słownej w języku ojczystym
1.4
Osiągnięcia w zakresie słuchania
Uczeń słucha uważnie wypowiedzi osób podczas uroczystości, koncertów, przedstawień, świąt narodowych i innych zdarzeń kulturalnych; przejawia zachowanie adekwatne do sytuacji; słucha tekstów interpretowanych artystycznie, szuka własnych wzorców poprawnej artykulacji i interpretacji słownej w języku ojczystym
1.5
Osiągnięcia w zakresie słuchania
Uczeń słucha i czeka na swoją kolej, panuje nad chęcią nagłego wypowiadania się, szczególnie w momencie wskazywania tej potrzeby przez drugą osobę
2.1
Osiągnięcia w zakresie mówienia
Uczeń wypowiada się płynnie, wyraziście, stosując adekwatne do sytuacji techniki języka mówionego: pauzy, zmianę intonacji, tempa i siły głosu
2.1
Osiągnięcia w zakresie mówienia
Uczeń wypowiada się płynnie, wyraziście, stosując adekwatne do sytuacji techniki języka mówionego: pauzy, zmianę intonacji, tempa i siły głosu
2.2
Osiągnięcia w zakresie mówienia
Uczeń formułuje pytania dotyczące sytuacji zadaniowych, wypowiedzi ustnych nauczyciela, uczniów lub innych osób z otoczenia
2.2
Osiągnięcia w zakresie mówienia
Uczeń formułuje pytania dotyczące sytuacji zadaniowych, wypowiedzi ustnych nauczyciela, uczniów lub innych osób z otoczenia
2.2
Osiągnięcia w zakresie mówienia
Uczeń formułuje pytania dotyczące sytuacji zadaniowych, wypowiedzi ustnych nauczyciela, uczniów lub innych osób z otoczenia
2.3
Osiągnięcia w zakresie mówienia
Uczeń wypowiada się w formie uporządkowanej i rozwiniętej na tematy związane z przeżyciami, zadaniem, sytuacjami szkolnymi, lekturą czy wydarzeniem kulturalnym
2.3
Osiągnięcia w zakresie mówienia
Uczeń wypowiada się w formie uporządkowanej i rozwiniętej na tematy związane z przeżyciami, zadaniem, sytuacjami szkolnymi, lekturą czy wydarzeniem kulturalnym
2.3
Osiągnięcia w zakresie mówienia
Uczeń wypowiada się w formie uporządkowanej i rozwiniętej na tematy związane z przeżyciami, zadaniem, sytuacjami szkolnymi, lekturą czy wydarzeniem kulturalnym
2.3
Osiągnięcia w zakresie mówienia
Uczeń wypowiada się w formie uporządkowanej i rozwiniętej na tematy związane z przeżyciami, zadaniem, sytuacjami szkolnymi, lekturą czy wydarzeniem kulturalnym
2.4
Osiągnięcia w zakresie mówienia
Uczeń porządkuje swoją wypowiedź, poprawia w niej błędy, omawia treść przeczytanych tekstów i ilustracji; nadaje znaczenie i tytuł obrazom, a także fragmentom tekstów
2.4
Osiągnięcia w zakresie mówienia
Uczeń porządkuje swoją wypowiedź, poprawia w niej błędy, omawia treść przeczytanych tekstów i ilustracji; nadaje znaczenie i tytuł obrazom, a także fragmentom tekstów
2.4
Osiągnięcia w zakresie mówienia
Uczeń porządkuje swoją wypowiedź, poprawia w niej błędy, omawia treść przeczytanych tekstów i ilustracji; nadaje znaczenie i tytuł obrazom, a także fragmentom tekstów
2.5
Osiągnięcia w zakresie mówienia
Uczeń układa w formie ustnej opowiadanie oraz składa ustne sprawozdanie z wykonanej pracy
2.6
Osiągnięcia w zakresie mówienia
Uczeń recytuje wiersze oraz wygłasza z pamięci krótkie teksty prozatorskie
2.6
Osiągnięcia w zakresie mówienia
Uczeń recytuje wiersze oraz wygłasza z pamięci krótkie teksty prozatorskie
2.7
Osiągnięcia w zakresie mówienia
Uczeń dobiera stosowną formę komunikacji werbalnej i własnego zachowania, wyrażającą empatię i szacunek do rozmówcy
2.8
Osiągnięcia w zakresie mówienia
Uczeń wykonuje eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom i doświadczeniom, tworząc charakterystyczne dla siebie formy wypowiedzi
2.8
Osiągnięcia w zakresie mówienia
Uczeń wykonuje eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom i doświadczeniom, tworząc charakterystyczne dla siebie formy wypowiedzi
3.1
Osiągnięcia w zakresie czytania
Uczeń czyta płynnie, poprawnie i wyraziście na głos teksty zbudowane z wyrazów opracowanych w toku zajęć, dotyczące rzeczywistych doświadczeń dzieci i ich oczekiwań poznawczych
3.3
Osiągnięcia w zakresie czytania
Uczeń wyodrębnia postacie i zdarzenia w utworach literackich, ustala kolejność zdarzeń, ich wzajemną zależność, odróżnia zdarzenia istotne od mniej istotnych, postacie główne i drugorzędne; wskazuje cechy i ocenia bohaterów, uzasadnia swą ocenę, wskazuje wydarzenie zmieniające postępowanie bohatera, określa nastrój w utworze; odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych
3.3
Osiągnięcia w zakresie czytania
Uczeń wyodrębnia postacie i zdarzenia w utworach literackich, ustala kolejność zdarzeń, ich wzajemną zależność, odróżnia zdarzenia istotne od mniej istotnych, postacie główne i drugorzędne; wskazuje cechy i ocenia bohaterów, uzasadnia swą ocenę, wskazuje wydarzenie zmieniające postępowanie bohatera, określa nastrój w utworze; odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych
3.3
Osiągnięcia w zakresie czytania
Uczeń wyodrębnia postacie i zdarzenia w utworach literackich, ustala kolejność zdarzeń, ich wzajemną zależność, odróżnia zdarzenia istotne od mniej istotnych, postacie główne i drugorzędne; wskazuje cechy i ocenia bohaterów, uzasadnia swą ocenę, wskazuje wydarzenie zmieniające postępowanie bohatera, określa nastrój w utworze; odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych
3.4
Osiągnięcia w zakresie czytania
Uczeń wyszukuje w tekstach fragmenty według niego najpiękniejsze, najważniejsze, trudne do zrozumienia lub określone przez nauczyciela
3.4
Osiągnięcia w zakresie czytania
Uczeń wyszukuje w tekstach fragmenty według niego najpiękniejsze, najważniejsze, trudne do zrozumienia lub określone przez nauczyciela
3.5
Osiągnięcia w zakresie czytania
Uczeń eksperymentuje, przekształca tekst, układa opowiadania twórcze, np. dalsze losy bohatera, komponuje początek i zakończenie tekstu na podstawie ilustracji lub przeczytanego fragmentu utworu
3.6
Osiągnięcia w zakresie czytania
Uczeń wyróżnia w czytanych utworach literackich dialog, opowiadanie, opis
3.7
Osiągnięcia w zakresie czytania
Uczeń czyta samodzielnie wybrane książki
3.7
Osiągnięcia w zakresie czytania
Uczeń czyta samodzielnie wybrane książki
4.1
Osiągnięcia w zakresie pisania
Uczeń pisze odręcznie, czytelnie, płynnie, zdania i tekst ciągły, w jednej linii rozmieszcza właściwie tekst ciągły na stronie zeszytu, sprawdza i poprawia napisany tekst
4.1
Osiągnięcia w zakresie pisania
Uczeń pisze odręcznie, czytelnie, płynnie, zdania i tekst ciągły, w jednej linii rozmieszcza właściwie tekst ciągły na stronie zeszytu, sprawdza i poprawia napisany tekst
4.2
Osiągnięcia w zakresie pisania
Uczeń układa i zapisuje opowiadanie złożone z 6–10 poprawnych wypowiedzeń w ramach zagadnień opracowanych podczas zajęć; opisuje np. osobę, przedmiot, element świata przyrody na podstawie własnych obserwacji lub lektury
4.3
Osiągnięcia w zakresie pisania
Uczeń pisze notatkę, życzenie, ogłoszenie, zaproszenie, podziękowanie, list; zapisuje adres nadawcy i odbiorcy; pisze krótkie teksty, wykorzystując aplikacje komputerowe
4.3
Osiągnięcia w zakresie pisania
Uczeń pisze notatkę, życzenie, ogłoszenie, zaproszenie, podziękowanie, list; zapisuje adres nadawcy i odbiorcy; pisze krótkie teksty, wykorzystując aplikacje komputerowe
4.4
Osiągnięcia w zakresie pisania
Uczeń pisze z pamięci i ze słuchu; przestrzega poprawności ortograficznej w wyrazach poznanych i opracowanych podczas zajęć
4.4
Osiągnięcia w zakresie pisania
Uczeń pisze z pamięci i ze słuchu; przestrzega poprawności ortograficznej w wyrazach poznanych i opracowanych podczas zajęć
4.5
Osiągnięcia w zakresie pisania
Uczeń stosuje poprawnie znaki interpunkcyjne na końcu zdania i przecinki przy wyliczaniu, zapisuje poznane i najczęściej stosowane skróty, w tym skróty matematyczne
4.6
Osiągnięcia w zakresie pisania
Uczeń porządkuje wyrazy w kolejności alfabetycznej według pierwszej i drugiej litery
4.8
Osiągnięcia w zakresie pisania
Uczeń stosuje poprawną wielkość liter w zapisie tytułów utworów, książek, poznanych nazw geograficznych, imion i nazwisk
5.1
Osiągnięcia w zakresie kształcenia językowego
Uczeń wyróżnia w wypowiedziach zdania, w zdaniach wyrazy, w wyrazach samogłoski i spółgłoski
5.6
Osiągnięcia w zakresie kształcenia językowego
Uczeń łączy wyrazy w wypowiedzenia i poprawnie formułuje zdanie pojedyncze i zdanie złożone
5.6
Osiągnięcia w zakresie kształcenia językowego
Uczeń łączy wyrazy w wypowiedzenia i poprawnie formułuje zdanie pojedyncze i zdanie złożone
5.7
Osiągnięcia w zakresie kształcenia językowego
Uczeń odróżnia i nazywa utwory wierszowane od pisanych prozą, określa, który tekst jest notatką, zagadką, listem, życzeniem, podziękowaniem, ogłoszeniem, opowiadaniem, opisem, listem
5.7
Osiągnięcia w zakresie kształcenia językowego
Uczeń odróżnia i nazywa utwory wierszowane od pisanych prozą, określa, który tekst jest notatką, zagadką, listem, życzeniem, podziękowaniem, ogłoszeniem, opowiadaniem, opisem, listem
5.7
Osiągnięcia w zakresie kształcenia językowego
Uczeń odróżnia i nazywa utwory wierszowane od pisanych prozą, określa, który tekst jest notatką, zagadką, listem, życzeniem, podziękowaniem, ogłoszeniem, opowiadaniem, opisem, listem
6.1
Osiągnięcia w zakresie samokształcenia
Uczeń podejmuje próby zapisu nowych, samodzielnie poznanych wyrazów i sprawdza poprawność ich zapisu, korzystając ze słownika ortograficznego
6.2
Osiągnięcia w zakresie samokształcenia
Uczeń korzysta z różnych źródeł informacji, np. atlasów, czasopism dla dzieci, słowników i encyklopedii czy zasobów internetu i rozwija swoje zainteresowania
6.2
Osiągnięcia w zakresie samokształcenia
Uczeń korzysta z różnych źródeł informacji, np. atlasów, czasopism dla dzieci, słowników i encyklopedii czy zasobów internetu i rozwija swoje zainteresowania
6.2
Osiągnięcia w zakresie samokształcenia
Uczeń korzysta z różnych źródeł informacji, np. atlasów, czasopism dla dzieci, słowników i encyklopedii czy zasobów internetu i rozwija swoje zainteresowania
6.3
Osiągnięcia w zakresie samokształcenia
Uczeń wykorzystuje nabyte umiejętności do rozwiązywania problemów i eksploracji świata, dbając o własny rozwój i tworząc indywidualne strategie uczenia się
6.3
Osiągnięcia w zakresie samokształcenia
Uczeń wykorzystuje nabyte umiejętności do rozwiązywania problemów i eksploracji świata, dbając o własny rozwój i tworząc indywidualne strategie uczenia się
6.3
Osiągnięcia w zakresie samokształcenia
Uczeń wykorzystuje nabyte umiejętności do rozwiązywania problemów i eksploracji świata, dbając o własny rozwój i tworząc indywidualne strategie uczenia się
6.3
Osiągnięcia w zakresie samokształcenia
Uczeń wykorzystuje nabyte umiejętności do rozwiązywania problemów i eksploracji świata, dbając o własny rozwój i tworząc indywidualne strategie uczenia się
1.1
Osiągnięcia w zakresie rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów
Uczeń układa w logicznym porządku: obrazki, teksty, polecenia (instrukcje) składające się m.in. na codzienne czynności
1.2
Osiągnięcia w zakresie rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów
Uczeń tworzy polecenie lub sekwencje poleceń dla określonego planu działania prowadzące do osiągnięcia celu
1.3
Osiągnięcia w zakresie rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów
Uczeń rozwiązuje zadania, zagadki i łamigłówki prowadzące do odkrywania algorytmów
2
Osiągnięcia w zakresie programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych
3
Osiągnięcia w zakresie posługiwania się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi
3
Osiągnięcia w zakresie posługiwania się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi
3.1
Osiągnięcia w zakresie posługiwania się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi
Uczeń posługuje się komputerem lub innym urządzeniem cyfrowym oraz urządzeniami zewnętrznymi przy wykonywaniu zadania
3.1
Osiągnięcia w zakresie posługiwania się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi
Uczeń posługuje się komputerem lub innym urządzeniem cyfrowym oraz urządzeniami zewnętrznymi przy wykonywaniu zadania
3.2
Osiągnięcia w zakresie posługiwania się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi
Uczeń kojarzy działanie komputera lub innego urządzenia cyfrowego z efektami pracy z oprogramowaniem
1.2
Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska społecznego
Uczeń wyjaśnia, iż wszyscy ludzie posiadają prawa i obowiązki, wymienia własne prawa i obowiązki, przestrzega ich i stosuje je w codziennym życiu
1.3
Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska społecznego
Uczeń przyjmuje konsekwencje swojego uczestnictwa w grupie i własnego w niej postępowania w odniesieniu do przyjętych norm i zasad
1.4
Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska społecznego
Uczeń ocenia swoje postępowanie i innych osób, odnosząc się do poznanych wartości, takich jak: godność, honor, sprawiedliwość, obowiązkowość, odpowiedzialność, przyjaźń, życzliwość, umiar, powściągliwość, pomoc, zadośćuczynienie, przepraszanie, uznanie, uczciwość, wdzięczność oraz inne, respektowane przez środowisko szkolne
1.4
Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska społecznego
Uczeń ocenia swoje postępowanie i innych osób, odnosząc się do poznanych wartości, takich jak: godność, honor, sprawiedliwość, obowiązkowość, odpowiedzialność, przyjaźń, życzliwość, umiar, powściągliwość, pomoc, zadośćuczynienie, przepraszanie, uznanie, uczciwość, wdzięczność oraz inne, respektowane przez środowisko szkolne
1.5
Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska społecznego
Uczeń przedstawia siebie i grupę, do której należy, zapisuje swój adres, adres szkoły, zawód i miejsce pracy rodziców; posługuje się danymi osobistymi wyłącznie w sytuacjach bezpiecznych dla siebie i reprezentowanych osób; jest powściągliwy w używaniu takich danych w sytuacjach nowych i wirtualnych
1.5
Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska społecznego
Uczeń przedstawia siebie i grupę, do której należy, zapisuje swój adres, adres szkoły, zawód i miejsce pracy rodziców; posługuje się danymi osobistymi wyłącznie w sytuacjach bezpiecznych dla siebie i reprezentowanych osób; jest powściągliwy w używaniu takich danych w sytuacjach nowych i wirtualnych
1.7
Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska społecznego
Uczeń opowiada ciekawostki historyczne dotyczące regionu, kraju, wyróżniając w nich postaci fikcyjne i realne
1.8
Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska społecznego
Uczeń stosuje pojęcia: porozumienie, umowa; uczestniczy w wyborach samorządu uczniowskiego w klasie, w szkole; wymienia przykłady powstałych w efekcie porozumień i umów grup społecznych, np. stowarzyszenia pomocy chorym i niepełnosprawnym dzieciom, organizacje ekologiczne, a także stowarzyszenia dużych grup społecznych, jak miasta i państwa czy Unia Europejska
1.9
Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska społecznego
Uczeń szanuje zwyczaje i tradycje różnych grup społecznych i narodów, przedstawia i porównuje zwyczaje ludzi, np. dotyczące świąt w różnych regionach Polski, a także w różnych krajach
1.10
Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska społecznego
Uczeń wykorzystuje pracę zespołową w procesie uczenia się, w tym przyjmując rolę lidera zespołu i komunikuje się za pomocą nowych technologii
2.2
Osiągnięcia w zakresie orientacji w czasie historycznym
Uczeń rozpoznaje: godło, barwy, hymn narodowy, mundur wojskowy, wybrane stroje ludowe, np. związane z regionem Polski, w którym mieszka
2.5
Osiągnięcia w zakresie orientacji w czasie historycznym
Uczeń wyjaśnia znaczenie wybranych zwyczajów i tradycji polskich
2.7
Osiągnięcia w zakresie orientacji w czasie historycznym
Uczeń opowiada historię własnej rodziny, przedstawia wybrane postacie i prezentuje informacje o wielkich Polakach: królowa Jadwiga, król Stefan Batory, astronom Mikołaj Kopernik, noblistka Maria Skłodowska-Curie, alpinistka Wanda Rutkiewicz, papież Jan Paweł II, nauczycielka – cichociemna gen. Elżbieta Zawacka „Zo”
1.3
Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska przyrodniczego
Uczeń rozpoznaje wybrane zwierzęta i rośliny, których w naturalnych warunkach nie spotyka się w polskim środowisku przyrodniczym
1.5
Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska przyrodniczego
Uczeń prowadzi proste hodowle roślin, przedstawia zasady opieki nad zwierzętami, domowymi, hodowlanymi i innymi
1.5
Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska przyrodniczego
Uczeń prowadzi proste hodowle roślin, przedstawia zasady opieki nad zwierzętami, domowymi, hodowlanymi i innymi
1.6
Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska przyrodniczego
Uczeń planuje, wykonuje proste obserwacje, doświadczenia i eksperymenty dotyczące obiektów i zjawisk przyrodniczych, tworzy notatki z obserwacji, wyjaśnia istotę obserwowanych zjawisk według procesu przyczynowo-skutkowego i czasowego
1.7
Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska przyrodniczego
Uczeń chroni przyrodę, wskazuje wybrane miejsca ochrony przyrody oraz parki narodowe, pomniki przyrody w najbliższym otoczeniu – miejscowości, regionie
1.8
Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska przyrodniczego
Uczeń segreguje odpady i ma świadomość przyczyn i skutków takiego postępowania
2.1
Osiągnięcia w zakresie funkcji życiowych człowieka, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i odpoczynku
Uczeń przedstawia charakterystykę wybranych zajęć i zawodów ludzi znanych z miejsca zamieszkania oraz zawodów użyteczności publicznej: nauczyciel, żołnierz, policjant, strażak, lekarz, pielęgniarz czy leśnik, a ponadto rozumie istotę pracy w służbach mundurowych i medycznych
2.2
Osiągnięcia w zakresie funkcji życiowych człowieka, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i odpoczynku
Uczeń posługuje się numerami telefonów alarmowych, formułuje komunikat – wezwanie o pomoc: Policji, Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej
2.2
Osiągnięcia w zakresie funkcji życiowych człowieka, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i odpoczynku
Uczeń posługuje się numerami telefonów alarmowych, formułuje komunikat – wezwanie o pomoc: Policji, Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej
2.3
Osiągnięcia w zakresie funkcji życiowych człowieka, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i odpoczynku
Uczeń posługuje się danymi osobowymi w kontakcie ze służbami mundurowymi i medycznymi, w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia
2.4
Osiągnięcia w zakresie funkcji życiowych człowieka, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i odpoczynku
Uczeń dba o higienę oraz estetykę własną i otoczenia
2.5
Osiągnięcia w zakresie funkcji życiowych człowieka, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i odpoczynku
Uczeń reaguje stosownym zachowaniem w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia jego lub innej osoby
2.5
Osiągnięcia w zakresie funkcji życiowych człowieka, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i odpoczynku
Uczeń reaguje stosownym zachowaniem w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia jego lub innej osoby
2.6
Osiągnięcia w zakresie funkcji życiowych człowieka, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i odpoczynku
Uczeń wymienia wartości odżywcze produktów żywnościowych; ma świadomość znaczenia odpowiedniej diety dla utrzymania zdrowia, ogranicza spożywanie posiłków o niskich wartościach odżywczych i niezdrowych, zachowuje umiar w spożywaniu produktów słodzonych, zna konsekwencje zjadania ich w nadmiarze
2.7
Osiągnięcia w zakresie funkcji życiowych człowieka, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i odpoczynku
Uczeń przygotowuje posiłki służące utrzymaniu zdrowia
2.8
Osiągnięcia w zakresie funkcji życiowych człowieka, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i odpoczynku
Uczeń ubiera się odpowiednio do stanu pogody, poszukuje informacji na temat pogody, wykorzystując np. internet
2.9
Osiągnięcia w zakresie funkcji życiowych człowieka, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i odpoczynku
Uczeń rozróżnia podstawowe znaki drogowe, stosuje przepisy bezpieczeństwa w ruchu drogowym i miejscach publicznych; przestrzega zasad zachowania się w środkach publicznego transportu zbiorowego
2.10
Osiągnięcia w zakresie funkcji życiowych człowieka, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i odpoczynku
Uczeń stosuje się do zasad bezpieczeństwa w szkole, odnajduje drogę ewakuacyjną, rozpoznaje znaki i symbole informujące o różnych rodzajach niebezpieczeństw oraz zachowuje się zgodnie z informacją w nich zawartą; stosuje zasady bezpiecznej zabawy w różnych warunkach i porach roku
2.11
Osiągnięcia w zakresie funkcji życiowych człowieka, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i odpoczynku
Uczeń ma świadomość istnienia zagrożeń ze środowiska naturalnego, np. nagła zmiana pogody, huragan, ulewne deszcze, burza, susza oraz ich następstwa: powódź, pożar, piorun; określa odpowiednie sposoby zachowania się człowieka w takich sytuacjach
2.11
Osiągnięcia w zakresie funkcji życiowych człowieka, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i odpoczynku
Uczeń ma świadomość istnienia zagrożeń ze środowiska naturalnego, np. nagła zmiana pogody, huragan, ulewne deszcze, burza, susza oraz ich następstwa: powódź, pożar, piorun; określa odpowiednie sposoby zachowania się człowieka w takich sytuacjach
3.2
Osiągnięcia w zakresie rozumienia przestrzeni geograficznej
Uczeń wskazuje na mapie fizycznej Polski jej granice, główne miasta, rzeki, nazwy krain geograficznych
3.7
Osiągnięcia w zakresie rozumienia przestrzeni geograficznej
Uczeń przedstawia położenie Ziemi w Układzie Słonecznym
2.1
Osiągnięcia w zakresie działalności ekspresji twórczej
Uczeń rysuje kredką, kredą, ołówkiem, patykiem (płaskim i okrągłym), piórem, węglem, mazakiem
2.2
Osiągnięcia w zakresie działalności ekspresji twórczej
Uczeń maluje farbami, tuszami przy użyciu pędzli (płaskich, okrągłych), palców, stempli
2.3
Osiągnięcia w zakresie działalności ekspresji twórczej
Uczeń wydziera, wycina, składa, przylepia, wykorzystując gazetę, papier kolorowy, makulaturę, karton, ścinki tekstylne itp.
2.4
Osiągnięcia w zakresie działalności ekspresji twórczej
Uczeń modeluje (lepi i konstruuje) z gliny, modeliny, plasteliny, mas papierowych i innych, zarówno z materiałów naturalnych i przemysłowych
2.6
Osiągnięcia w zakresie działalności ekspresji twórczej
Uczeń wykonuje prace, modele, rekwizyty, impresje plastyczne potrzebne do aktywności artystycznej i naukowej
2.8
Osiągnięcia w zakresie działalności ekspresji twórczej
Uczeń ilustruje sceny i sytuacje (realne i fantastyczne) inspirowane wyobraźnią, baśnią, opowiadaniem i muzyką; korzysta z narzędzi multimedialnych
2.9
Osiągnięcia w zakresie działalności ekspresji twórczej
Uczeń tworzy przy użyciu prostej aplikacji komputerowej, np. plakaty, ulotki i inne wytwory
2.9
Osiągnięcia w zakresie działalności ekspresji twórczej
Uczeń tworzy przy użyciu prostej aplikacji komputerowej, np. plakaty, ulotki i inne wytwory
3.1
Osiągnięcia w zakresie recepcji sztuk plastycznych
Uczeń nazywa dziedziny sztuk plastycznych, np. malarstwo, rzeźbę, w tym dziedziny sztuki użytkowej, np. meblarstwo, tkactwo, ceramikę, hafciarstwo, architekturę, grafikę komputerową
3.2
Osiągnięcia w zakresie recepcji sztuk plastycznych
Uczeń rozpoznaje i nazywa podstawowe gatunki dzieł malarskich i graficznych: pejzaż, portret, scena rodzajowa; nazywa wybrane przykłady dzieł znanych artystów: malarzy, rzeźbiarzy, architektów z regionu swego pochodzenia lub innych
3.3
Osiągnięcia w zakresie recepcji sztuk plastycznych
Uczeń wyjaśnia pojęcia: oryginał czy kopia obrazu lub rzeźby; miniatura obrazu lub rzeźby; reprodukcja itp.; wskazuje miejsca prezentacji sztuk plastycznych
1.2
Mapa Polski: mapa ogólnogeograficzna, krajobrazowa, turystyczna (drukowana i cyfrowa), skala mapy, znaki na mapie, treść mapy
Uczeń rozpoznaje na mapie składniki krajobrazu Polski
2.2
Krajobrazy Polski: wysokogórski (Tatry), wyżynny (Wyżyna Krakowsko- -Częstochowska), nizinny (Nizina Mazowiecka), pojezierny (Pojezierze Mazurskie), nadmorski (Pobrzeże Słowińskie), wielkomiejski (Warszawa), miejsko-przemysłowy (Wyżyna Śląska), rolniczy (Wyżyna Lubelska)
Uczeń przedstawia główne cechy krajobrazów Polski oraz wykazuje ich zróżnicowanie
Wystąpił błąd systemu. Spróbuj ponownie.