ZalogujZarejestruj

O wartości różnorodności. Jak rozwiązujemy wspólnie zadania i problemy

O wartości różnorodności. Jak rozwiązujemy wspólnie zadania i problemy

Scenariusz zajęć toczących się wokół tematu inności i rozwijających umiejętność rozwiązywania problemów. Uczniowie poddają refleksji zagadnienie ludzkiej odmienności, rozpoznają różnorodność wspólnoty klasowej i wskazują sytuacje, w których grupa dzięki zróżnicowaniu może rozwiązać swoje problemy. Analizują  film fabularny i tekst piosenki, a także tworzą charakterystyki wybranych postaci historycznych, korzystając z rozmaitych tekstów źródłowych.

  Liczba wyświetleń: 16737
  Liczba pobrań: 1500
  Dodano: 2015-02-19
ESP2112_01 (110446)

Zasoby z zestawu

Kto by pomyślał
12114
2015-02-19
Kto by pomyślał
Ćwiczenie interaktywne utrwalające wiedzę o wybranych postaciach historycznych oraz nawiązujące do zagadnienia radzenia sobie z problemami.
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja informatyczna
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Etyka, Język polski, Technika, Wiedza o społeczeństwie
Wielki problem
11425
2015-02-19
Wielki problem
Karta pracy powiązana z ćwiczeniem interaktywnym. Zadaniem uczniów jest sporządzenie krótkich charakterystyk postaci historycznych, którym udało się rozwikłać nierozwiązywalne z pozoru problemy.  
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja informatyczna
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Etyka, Język polski, Technika, Wiedza o społeczeństwie
Czy dobrze być innym?
11951
2015-02-19
Czy dobrze być innym?
Karta pracy zawiera zadania do wykonania w domu. Uczniowie odpowiadają na pytania dotyczące bohaterów filmu Deana DeBloisa i Chrisa Sandersa pt. „Jak wytresować smoka”. 
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja informatyczna
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Etyka, Język polski, Technika, Wiedza o społeczeństwie
Co nas łączy?
14218
2015-02-19
Co nas łączy?
Karta pracy powiązana z nagraniem – piosenką Piotra Rubika pt. „Jesteśmy inni”. Uczniowie analizują tekst utworu i redagują wypowiedź na zadane pytanie.
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja informatyczna
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Etyka, Język polski, Technika, Wiedza o społeczeństwie

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

1
Poznawanie siebie, dostrzeganie cech indywidualnych własnych i najbliższych osób
2
Wyjaśnianie prawdziwego znaczenia własnych zachowań oraz ich przyczyn i konsekwencji
6
Uczestnictwo w grupie, porozumiewanie się z innymi
1.1
Refleksja nad sobą i otoczeniem społecznym
Uczeń wyjaśnia, w czym wyraża się odmienność i niepowtarzalność każdego człowieka
1.2
Refleksja nad sobą i otoczeniem społecznym
Uczeń podaje przykłady różnorodnych potrzeb człowieka oraz sposoby ich zaspokajania
1.8
Refleksja nad sobą i otoczeniem społecznym
Uczeń wyjaśnia, w czym przejawia się uprzejmość i tolerancja
II.2.7
Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela
Analiza
Uczeń wyodrębnia elementy dzieła filmowego i telewizyjnego (scenariusz, reżyseria, ujęcie, gra aktorska)
10
Istota koleżeństwa i przyjaźni, wzajemny szacunek, udzielanie sobie pomocy, współpraca, empatia
1.1
Elementy etyki ogólnej
Uczeń zna, rozumie i stosuje pojęcia niezbędne do opisu przeżyć i działań moralnych:
1.1.1
Elementy etyki ogólnej
Uczeń zna, rozumie i stosuje pojęcia niezbędne do opisu przeżyć i działań moralnych:
posługuje się pojęciami niezbędnymi do charakterystyki działania w aspekcie jego moralnej oceny: decyzja, czyn, sprawczość, konflikt, problem, podmiot działania (autor, sprawca), adresat działania, intencja działania, motyw działania, treść działania, skutek (konsekwencja), okoliczności działania
1.1.2
Elementy etyki ogólnej
Uczeń zna, rozumie i stosuje pojęcia niezbędne do opisu przeżyć i działań moralnych:
rozpoznaje i nazywa wybrane emocje oraz uczucia: radość, smutek, strach, wstręt, zdziwienie, gniew, akceptacja, duma, miłość, nienawiść, przyjemność, przykrość, poczucie szczęścia, poczucie wstydu, poczucie winy, zazdrość
1.1.3
Elementy etyki ogólnej
Uczeń zna, rozumie i stosuje pojęcia niezbędne do opisu przeżyć i działań moralnych:
posługuje się nazwami emocji i uczuć do opisywania przeżyć własnych oraz przeżyć innych osób w kontekście różnych doświadczeń moralnych; wykorzystuje te pojęcia do charakteryzowania przeżyć, działań i postaw bohaterów powieści, opowiadań, filmów, spektakli teatralnych, gier komputerowych
1.1.3
Elementy etyki ogólnej
Uczeń zna, rozumie i stosuje pojęcia niezbędne do opisu przeżyć i działań moralnych:
posługuje się nazwami emocji i uczuć do opisywania przeżyć własnych oraz przeżyć innych osób w kontekście różnych doświadczeń moralnych; wykorzystuje te pojęcia do charakteryzowania przeżyć, działań i postaw bohaterów powieści, opowiadań, filmów, spektakli teatralnych, gier komputerowych
1.1.6
Elementy etyki ogólnej
Uczeń zna, rozumie i stosuje pojęcia niezbędne do opisu przeżyć i działań moralnych:
wykorzystuje pojęcia dyskursu etycznego do analizowania przeżyć, działań i postaw bohaterów powieści, opowiadań, filmów, spektakli teatralnych, gier komputerowych
1.1.6
Elementy etyki ogólnej
Uczeń zna, rozumie i stosuje pojęcia niezbędne do opisu przeżyć i działań moralnych:
wykorzystuje pojęcia dyskursu etycznego do analizowania przeżyć, działań i postaw bohaterów powieści, opowiadań, filmów, spektakli teatralnych, gier komputerowych
1.1.6
Elementy etyki ogólnej
Uczeń zna, rozumie i stosuje pojęcia niezbędne do opisu przeżyć i działań moralnych:
wykorzystuje pojęcia dyskursu etycznego do analizowania przeżyć, działań i postaw bohaterów powieści, opowiadań, filmów, spektakli teatralnych, gier komputerowych
1.2
Elementy etyki ogólnej
Uczeń wyjaśnia różnicę między dobrem (złem) moralnym a dobrem (złem) pozamoralnym
1.3
Elementy etyki ogólnej
Uczeń odróżnia wypowiedzi o faktach od wypowiedzi o wartościach i powinnościach
1.4
Elementy etyki ogólnej
Uczeń analizuje klasyczne pytanie etyczne: „Jak należy (dobrze) żyć?”
1.4
Elementy etyki ogólnej
Uczeń analizuje klasyczne pytanie etyczne: „Jak należy (dobrze) żyć?”
2
Człowiek wobec innych ludzi
2.1
Człowiek wobec innych ludzi
Uczeń podaje przykłady okazywania szacunku wobec rodziców, nauczycieli, koleżanek i kolegów oraz innych ludzi – dorosłych i dzieci
2.2
Człowiek wobec innych ludzi
Uczeń uzasadnia, dlaczego należy okazywać szacunek innym osobom
2.3
Człowiek wobec innych ludzi
Uczeń okazuje szacunek innym osobom
2.6
Człowiek wobec innych ludzi
Uczeń wyjaśnia, co to znaczy, że rodzina jest dobrem wspólnym:
2.6.1
Człowiek wobec innych ludzi
Uczeń wyjaśnia, co to znaczy, że rodzina jest dobrem wspólnym:
podaje przykłady działań będących realizacją dobra wspólnego rodziny
2.6.2
Człowiek wobec innych ludzi
Uczeń wyjaśnia, co to znaczy, że rodzina jest dobrem wspólnym:
wie, że współcześnie funkcjonują różne modele małżeństwa i rodziny
2.7
Człowiek wobec innych ludzi
Uczeń wyjaśnia, co to znaczy, że klasa jest dobrem wspólnym:
2.7.1
Człowiek wobec innych ludzi
Uczeń wyjaśnia, co to znaczy, że klasa jest dobrem wspólnym:
podaje przykłady działań będących realizacją dobra wspólnego klasy
2.7.2
Człowiek wobec innych ludzi
Uczeń wyjaśnia, co to znaczy, że klasa jest dobrem wspólnym:
angażuje się we wspólne działania realizowane przez koleżanki i kolegów z klasy
2.8
Człowiek wobec innych ludzi
Uczeń wyjaśnia, co to znaczy, że ojczyzna jest dobrem wspólnym:
2.8.1
Człowiek wobec innych ludzi
Uczeń wyjaśnia, co to znaczy, że ojczyzna jest dobrem wspólnym:
podaje przykłady działań będących realizacją dobra wspólnego ojczyzny
2.12
Człowiek wobec innych ludzi
Uczeń wie, że konflikty są jednym z elementów życia społecznego, potrafi rozwiązywać konflikty (np. w szkole, w domu) nie uciekając się do przemocy
2.20
Człowiek wobec innych ludzi
Uczeń objaśnia, czym jest szacunek, przyjaźń, życzliwość, altruizm, troska, bezinteresowność, wolontariat, koleżeństwo, wdzięczność, współczucie, empatia, zaufanie, nietykalność osobista, tolerancja, dobro wspólne, naród, pluralizm, współdziałanie, sprawiedliwość, praworządność, solidarność, patriotyzm, bohaterstwo, wolność polityczna
3
Człowiek wobec siebie
3.1
Człowiek wobec siebie
Uczeń wyjaśnia, co to znaczy być osobą; objaśnia pojęcie godności człowieka
3.2
Człowiek wobec siebie
Uczeń wie, że ze względu na swoją wartość – osobową godność – jest równie wartościowym człowiekiem jak inni ludzie
3.3
Człowiek wobec siebie
Uczeń zna i rozwija swoje zalety, rozpoznaje i eliminuje swoje wady
3.9
Człowiek wobec siebie
Uczeń wyjaśnia czym jest sumienie i jaką pełni rolę w życiu człowieka
3.10
Człowiek wobec siebie
Uczeń wyjaśnia ideę rozwoju moralnego i podaje przykłady działań egoistycznych, konformistycznych, altruistycznych
3.10
Człowiek wobec siebie
Uczeń wyjaśnia ideę rozwoju moralnego i podaje przykłady działań egoistycznych, konformistycznych, altruistycznych
3.11
Człowiek wobec siebie
Uczeń wyjaśnia, na czym polega autonomia człowieka, podaje przykłady działań i postaw autonomicznych i nieautonomicznych
3.12
Człowiek wobec siebie
Uczeń wyjaśnia, na czym polega interioryzacja wartości i norm moralnych
3.13
Człowiek wobec siebie
Uczeń objaśnia, czym jest sens życia, uczciwość, roztropność, umiarkowanie, męstwo, honor; prywatność, asertywność, prawdomówność
4.3
Człowiek a świat ludzkich wytworów
Uczeń potrafi podzielić się z innymi tym, co jest jego własnością
5.5
Człowiek wobec przyrody
Uczeń wie, jak można chronić przyrodę, i angażuje się w działania na rzecz ochrony przyrody
5.6
Człowiek wobec przyrody
Uczeń wyjaśnia ideę odpowiedzialności za przyszłe pokolenia oraz rekonstruuje argumentację z odpowiedzialności za przyszłe pokolenia
7.3
Wybrane problemy moralne (do wyboru)
Uczeń precyzyjnie formułuje problem moralny i wyraża go w stosownym pytaniu
1.1
Kultura pracy
Uczeń przestrzega regulaminu pracowni technicznej
1.1
Społeczna natura człowieka
Uczeń uzasadnia, że człowiek jest istotą społeczną; wyjaśnia znaczenie potrzeb społecznych człowieka (kontaktu, przynależności, uznania)
3.2.8
Tworzenie wypowiedzi
Mówienie i pisanie
Uczeń redaguje scenariusz filmowy na podstawie fragmentów książki oraz własnych pomysłów