ZalogujZarejestruj

Chwalić czy ganić?

Zobacz scenariusz
Zasób jest częścią zestawu

Każdy zestaw edukacyjny zawiera scenariusz lekcji, w którym wykorzystywane są powiązane zasoby.

Chwalić czy ganić?

Ćwiczenie interaktywne pozwalające na utrwalanie wiadomości dotyczących wydarzeń sprzyjających oraz niesprzyjających upowszechnieniu tolerancji.

  Liczba wyświetleń: 5240
  Liczba pobrań: 32
  Dodano: 2015-02-19
ESP2082_02 (110427)

Zasoby z zestawu

Czego nie powinniśmy tolerować i z jakich powodów?
3214
2015-02-19
Czego nie powinniśmy tolerować i z jakich powodów?
Plansza informacyjna wspomagająca określenie granic tolerancji, wyznaczanych przez działania mające na celu znieważenie ludzkiej godności. Do  wyświetlenia na tablicy interaktywnej lub za pomocą projektora multimedialnego.
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja informatyczna
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Etyka, Technika, Wiedza o społeczeństwie
Czy każda „inność” jest dobra?
4120
2015-02-19
Czy każda „inność” jest dobra?
Scenariusz zajęć toczących się wokół tematu tolerancji, nawiązujących do rozważań prowadzonych na zajęciach według scenariusza „Granice inności”. Uczniowie utrwalają zagadnienia związane z pojęciem dyskryminacji, poddają namysłowi probl...
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja informatyczna
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Etyka, Technika, Wiedza o społeczeństwie
Co to jest tolerancja?
5347
2015-02-19
Co to jest tolerancja?
Plansza informacyjna definiująca pojęcie tolerancji – do wydruku oraz wyświetlenia na tablicy interaktywnej lub za pomocą projektora multimedialnego.
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja informatyczna
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Etyka, Technika, Wiedza o społeczeństwie
Uwagi dla nauczyciela do planszy Co to jest tolerancja?
3254
2015-02-19
Uwagi dla nauczyciela do planszy Co to jest tolerancja?
Uwagi metodyczne odnoszące się do sposobu nakreślenia różnic między przedmiotem tolerancji a komponentami tolerancyjnej postawy.
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja informatyczna
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Etyka, Technika, Wiedza o społeczeństwie

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

1
Poznawanie siebie, dostrzeganie cech indywidualnych własnych i najbliższych osób
2
Wyjaśnianie prawdziwego znaczenia własnych zachowań oraz ich przyczyn i konsekwencji
6
Uczestnictwo w grupie, porozumiewanie się z innymi
1.1
Refleksja nad sobą i otoczeniem społecznym
Uczeń wyjaśnia, w czym wyraża się odmienność i niepowtarzalność każdego człowieka
1.8
Refleksja nad sobą i otoczeniem społecznym
Uczeń wyjaśnia, w czym przejawia się uprzejmość i tolerancja
1.9
Refleksja nad sobą i otoczeniem społecznym
Uczeń podaje przykłady konfliktów między ludźmi i proponuje sposoby ich rozwiązywania
1.1
Kultura pracy
Uczeń przestrzega regulaminu pracowni technicznej
1.1
Elementy etyki ogólnej
Uczeń zna, rozumie i stosuje pojęcia niezbędne do opisu przeżyć i działań moralnych:
1.1.1
Elementy etyki ogólnej
Uczeń zna, rozumie i stosuje pojęcia niezbędne do opisu przeżyć i działań moralnych:
posługuje się pojęciami niezbędnymi do charakterystyki działania w aspekcie jego moralnej oceny: decyzja, czyn, sprawczość, konflikt, problem, podmiot działania (autor, sprawca), adresat działania, intencja działania, motyw działania, treść działania, skutek (konsekwencja), okoliczności działania
1.1.2
Elementy etyki ogólnej
Uczeń zna, rozumie i stosuje pojęcia niezbędne do opisu przeżyć i działań moralnych:
rozpoznaje i nazywa wybrane emocje oraz uczucia: radość, smutek, strach, wstręt, zdziwienie, gniew, akceptacja, duma, miłość, nienawiść, przyjemność, przykrość, poczucie szczęścia, poczucie wstydu, poczucie winy, zazdrość
1.1.3
Elementy etyki ogólnej
Uczeń zna, rozumie i stosuje pojęcia niezbędne do opisu przeżyć i działań moralnych:
posługuje się nazwami emocji i uczuć do opisywania przeżyć własnych oraz przeżyć innych osób w kontekście różnych doświadczeń moralnych; wykorzystuje te pojęcia do charakteryzowania przeżyć, działań i postaw bohaterów powieści, opowiadań, filmów, spektakli teatralnych, gier komputerowych
1.1.3
Elementy etyki ogólnej
Uczeń zna, rozumie i stosuje pojęcia niezbędne do opisu przeżyć i działań moralnych:
posługuje się nazwami emocji i uczuć do opisywania przeżyć własnych oraz przeżyć innych osób w kontekście różnych doświadczeń moralnych; wykorzystuje te pojęcia do charakteryzowania przeżyć, działań i postaw bohaterów powieści, opowiadań, filmów, spektakli teatralnych, gier komputerowych
1.1.6
Elementy etyki ogólnej
Uczeń zna, rozumie i stosuje pojęcia niezbędne do opisu przeżyć i działań moralnych:
wykorzystuje pojęcia dyskursu etycznego do analizowania przeżyć, działań i postaw bohaterów powieści, opowiadań, filmów, spektakli teatralnych, gier komputerowych
1.1.6
Elementy etyki ogólnej
Uczeń zna, rozumie i stosuje pojęcia niezbędne do opisu przeżyć i działań moralnych:
wykorzystuje pojęcia dyskursu etycznego do analizowania przeżyć, działań i postaw bohaterów powieści, opowiadań, filmów, spektakli teatralnych, gier komputerowych
1.1.6
Elementy etyki ogólnej
Uczeń zna, rozumie i stosuje pojęcia niezbędne do opisu przeżyć i działań moralnych:
wykorzystuje pojęcia dyskursu etycznego do analizowania przeżyć, działań i postaw bohaterów powieści, opowiadań, filmów, spektakli teatralnych, gier komputerowych
1.2
Elementy etyki ogólnej
Uczeń wyjaśnia różnicę między dobrem (złem) moralnym a dobrem (złem) pozamoralnym
1.3
Elementy etyki ogólnej
Uczeń odróżnia wypowiedzi o faktach od wypowiedzi o wartościach i powinnościach
1.4
Elementy etyki ogólnej
Uczeń analizuje klasyczne pytanie etyczne: „Jak należy (dobrze) żyć?”
1.4
Elementy etyki ogólnej
Uczeń analizuje klasyczne pytanie etyczne: „Jak należy (dobrze) żyć?”
2
Człowiek wobec innych ludzi
2.1
Człowiek wobec innych ludzi
Uczeń podaje przykłady okazywania szacunku wobec rodziców, nauczycieli, koleżanek i kolegów oraz innych ludzi – dorosłych i dzieci
2.2
Człowiek wobec innych ludzi
Uczeń uzasadnia, dlaczego należy okazywać szacunek innym osobom
2.3
Człowiek wobec innych ludzi
Uczeń okazuje szacunek innym osobom
2.6
Człowiek wobec innych ludzi
Uczeń wyjaśnia, co to znaczy, że rodzina jest dobrem wspólnym:
2.6.1
Człowiek wobec innych ludzi
Uczeń wyjaśnia, co to znaczy, że rodzina jest dobrem wspólnym:
podaje przykłady działań będących realizacją dobra wspólnego rodziny
2.6.2
Człowiek wobec innych ludzi
Uczeń wyjaśnia, co to znaczy, że rodzina jest dobrem wspólnym:
wie, że współcześnie funkcjonują różne modele małżeństwa i rodziny
2.7
Człowiek wobec innych ludzi
Uczeń wyjaśnia, co to znaczy, że klasa jest dobrem wspólnym:
2.7.1
Człowiek wobec innych ludzi
Uczeń wyjaśnia, co to znaczy, że klasa jest dobrem wspólnym:
podaje przykłady działań będących realizacją dobra wspólnego klasy
2.7.2
Człowiek wobec innych ludzi
Uczeń wyjaśnia, co to znaczy, że klasa jest dobrem wspólnym:
angażuje się we wspólne działania realizowane przez koleżanki i kolegów z klasy
2.8
Człowiek wobec innych ludzi
Uczeń wyjaśnia, co to znaczy, że ojczyzna jest dobrem wspólnym:
2.8.1
Człowiek wobec innych ludzi
Uczeń wyjaśnia, co to znaczy, że ojczyzna jest dobrem wspólnym:
podaje przykłady działań będących realizacją dobra wspólnego ojczyzny
2.12
Człowiek wobec innych ludzi
Uczeń wie, że konflikty są jednym z elementów życia społecznego, potrafi rozwiązywać konflikty (np. w szkole, w domu) nie uciekając się do przemocy
2.20
Człowiek wobec innych ludzi
Uczeń objaśnia, czym jest szacunek, przyjaźń, życzliwość, altruizm, troska, bezinteresowność, wolontariat, koleżeństwo, wdzięczność, współczucie, empatia, zaufanie, nietykalność osobista, tolerancja, dobro wspólne, naród, pluralizm, współdziałanie, sprawiedliwość, praworządność, solidarność, patriotyzm, bohaterstwo, wolność polityczna
3
Człowiek wobec siebie
3.1
Człowiek wobec siebie
Uczeń wyjaśnia, co to znaczy być osobą; objaśnia pojęcie godności człowieka
3.2
Człowiek wobec siebie
Uczeń wie, że ze względu na swoją wartość – osobową godność – jest równie wartościowym człowiekiem jak inni ludzie
3.3
Człowiek wobec siebie
Uczeń zna i rozwija swoje zalety, rozpoznaje i eliminuje swoje wady
3.9
Człowiek wobec siebie
Uczeń wyjaśnia czym jest sumienie i jaką pełni rolę w życiu człowieka
3.10
Człowiek wobec siebie
Uczeń wyjaśnia ideę rozwoju moralnego i podaje przykłady działań egoistycznych, konformistycznych, altruistycznych
3.10
Człowiek wobec siebie
Uczeń wyjaśnia ideę rozwoju moralnego i podaje przykłady działań egoistycznych, konformistycznych, altruistycznych
3.11
Człowiek wobec siebie
Uczeń wyjaśnia, na czym polega autonomia człowieka, podaje przykłady działań i postaw autonomicznych i nieautonomicznych
3.12
Człowiek wobec siebie
Uczeń wyjaśnia, na czym polega interioryzacja wartości i norm moralnych
3.13
Człowiek wobec siebie
Uczeń objaśnia, czym jest sens życia, uczciwość, roztropność, umiarkowanie, męstwo, honor; prywatność, asertywność, prawdomówność
4.3
Człowiek a świat ludzkich wytworów
Uczeń potrafi podzielić się z innymi tym, co jest jego własnością
5.5
Człowiek wobec przyrody
Uczeń wie, jak można chronić przyrodę, i angażuje się w działania na rzecz ochrony przyrody
5.6
Człowiek wobec przyrody
Uczeń wyjaśnia ideę odpowiedzialności za przyszłe pokolenia oraz rekonstruuje argumentację z odpowiedzialności za przyszłe pokolenia
7.3
Wybrane problemy moralne (do wyboru)
Uczeń precyzyjnie formułuje problem moralny i wyraża go w stosownym pytaniu
1.6
Społeczna natura człowieka
Uczeń uzasadnia, że konflikt w grupie może wynikać z różnych przyczyn (sprzeczne interesy, inne cele); przedstawia sposoby rozwiązywania konfliktów oraz analizuje ich zalety i wady