ZalogujZarejestruj

Czy Ateńczycy byli tolerancyjni?

Czy Ateńczycy byli tolerancyjni?

Scenariusz zajęć kształtujących postawę tolerancji – uczniowie poznają zasady jej sprzyjające i takie, które ją wykluczają. Uświadamiają sobie związek między regułami społecznymi a określonymi dobrami (czy stanami rzeczy), których mają chronić, a także fakt, iż tolerancja jest jedną z ważniejszych zasad demokracji. Utrwalają wiedzę na temat ustroju demokratycznego oraz opisują życie w Atenach peryklejskich. Doskonalą także umiejętność efektywnej pracy z tekstem. Scenariusz zakłada możliwość pracy z uczniem z deficytami w percepcji słuchowej lub niedosłuchem.  

  Liczba wyświetleń: 3863
  Liczba pobrań: 77
  Dodano: 2015-02-19
ESP2081_01 (110385)

Zasoby z zestawu

Co to jest tolerancja?
5050
2015-02-19
Co to jest tolerancja?
Plansza informacyjna definiująca pojęcie tolerancji – do wydruku oraz wyświetlenia na tablicy interaktywnej lub za pomocą projektora multimedialnego.
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja informatyczna
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Etyka, Technika, Wiedza o społeczeństwie
Nowe państwa
3739
2015-02-19
Nowe państwa
Karta pracy powiązana z grą dydaktyczną: zadaniem uczniów jest wynotowanie i zaopiniowanie zasad funkcjonowania państw wcześniej przez nich wykreowanych, a przede wszystkim – ocena poziomu ich tolerancyjności.
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja informatyczna
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Etyka, Technika, Wiedza o społeczeństwie
Perykles o ustroju ateńskim w zapisach Tukidydesa
6260
2015-02-19
Perykles o ustroju ateńskim w zapisach Tukidydesa
Słuchowisko na podstawie zapisków Tukidydesa nawiązujące do zagadnienia tolerancji. Czyta Wojciech Czerniatowicz.
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja informatyczna
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Etyka, Technika, Wiedza o społeczeństwie
W Atenach
5107
2015-02-19
W Atenach
Karta pracy powiązana z nagraniem. Wspomaga zrozumienia słuchowiska i jego analizę. 
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja informatyczna
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Etyka, Technika, Wiedza o społeczeństwie

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

1
Poznawanie siebie, dostrzeganie cech indywidualnych własnych i najbliższych osób
3
Człowiek jako osoba; godność człowieka
1.1
Refleksja nad sobą i otoczeniem społecznym
Uczeń wyjaśnia, w czym wyraża się odmienność i niepowtarzalność każdego człowieka
1.9
Refleksja nad sobą i otoczeniem społecznym
Uczeń podaje przykłady konfliktów między ludźmi i proponuje sposoby ich rozwiązywania
5.2
Społeczeństwo
Uczeń opisuje różne grupy społeczne, wskazując ich role w społeczeństwie
9.2
Fundamenty Europy
Uczeń opisuje życie w Atenach peryklejskich, używając pojęć: teatr, filozofia, bogowie olimpijscy (Zeus, Atena, Apollo), mity (Herakles, Odyseusz), olimpiada
1.1
Kultura pracy
Uczeń przestrzega regulaminu pracowni technicznej
1.1.3
Elementy etyki ogólnej
Uczeń zna, rozumie i stosuje pojęcia niezbędne do opisu przeżyć i działań moralnych:
posługuje się nazwami emocji i uczuć do opisywania przeżyć własnych oraz przeżyć innych osób w kontekście różnych doświadczeń moralnych; wykorzystuje te pojęcia do charakteryzowania przeżyć, działań i postaw bohaterów powieści, opowiadań, filmów, spektakli teatralnych, gier komputerowych
1.1.6
Elementy etyki ogólnej
Uczeń zna, rozumie i stosuje pojęcia niezbędne do opisu przeżyć i działań moralnych:
wykorzystuje pojęcia dyskursu etycznego do analizowania przeżyć, działań i postaw bohaterów powieści, opowiadań, filmów, spektakli teatralnych, gier komputerowych
1.4
Elementy etyki ogólnej
Uczeń analizuje klasyczne pytanie etyczne: „Jak należy (dobrze) żyć?”
1.4
Elementy etyki ogólnej
Uczeń analizuje klasyczne pytanie etyczne: „Jak należy (dobrze) żyć?”
2.2
Człowiek wobec innych ludzi
Uczeń uzasadnia, dlaczego należy okazywać szacunek innym osobom
2.3
Człowiek wobec innych ludzi
Uczeń okazuje szacunek innym osobom
2.12
Człowiek wobec innych ludzi
Uczeń wie, że konflikty są jednym z elementów życia społecznego, potrafi rozwiązywać konflikty (np. w szkole, w domu) nie uciekając się do przemocy
2.20
Człowiek wobec innych ludzi
Uczeń objaśnia, czym jest szacunek, przyjaźń, życzliwość, altruizm, troska, bezinteresowność, wolontariat, koleżeństwo, wdzięczność, współczucie, empatia, zaufanie, nietykalność osobista, tolerancja, dobro wspólne, naród, pluralizm, współdziałanie, sprawiedliwość, praworządność, solidarność, patriotyzm, bohaterstwo, wolność polityczna
3
Człowiek wobec siebie
3
Człowiek wobec siebie
3.1
Człowiek wobec siebie
Uczeń wyjaśnia, co to znaczy być osobą; objaśnia pojęcie godności człowieka
3.1
Człowiek wobec siebie
Uczeń wyjaśnia, co to znaczy być osobą; objaśnia pojęcie godności człowieka
3.2
Człowiek wobec siebie
Uczeń wie, że ze względu na swoją wartość – osobową godność – jest równie wartościowym człowiekiem jak inni ludzie
3.2
Człowiek wobec siebie
Uczeń wie, że ze względu na swoją wartość – osobową godność – jest równie wartościowym człowiekiem jak inni ludzie
3.3
Człowiek wobec siebie
Uczeń zna i rozwija swoje zalety, rozpoznaje i eliminuje swoje wady
3.5
Człowiek wobec siebie
Uczeń wyjaśnia, dlaczego należy odnosić się z szacunkiem do własnego ciała
3.6
Człowiek wobec siebie
Uczeń wyjaśnia, dlaczego seksualność jest wartością; wie, że akty seksualne podlegają moralnej ocenie
3.7
Człowiek wobec siebie
Uczeń podaje przykłady działań, które są wyrazem troski o własne zdrowie i życie
3.9
Człowiek wobec siebie
Uczeń wyjaśnia czym jest sumienie i jaką pełni rolę w życiu człowieka
3.10
Człowiek wobec siebie
Uczeń wyjaśnia ideę rozwoju moralnego i podaje przykłady działań egoistycznych, konformistycznych, altruistycznych
3.11
Człowiek wobec siebie
Uczeń wyjaśnia, na czym polega autonomia człowieka, podaje przykłady działań i postaw autonomicznych i nieautonomicznych
3.11
Człowiek wobec siebie
Uczeń wyjaśnia, na czym polega autonomia człowieka, podaje przykłady działań i postaw autonomicznych i nieautonomicznych
3.13
Człowiek wobec siebie
Uczeń objaśnia, czym jest sens życia, uczciwość, roztropność, umiarkowanie, męstwo, honor; prywatność, asertywność, prawdomówność
6
Człowiek wobec Boga (Sacrum)
6.1
Człowiek wobec Boga (Sacrum)
Uczeń wie, że są ludzie wierzący w istnienie Boga i ludzie niewierzący w istnienie Boga
6.4
Człowiek wobec Boga (Sacrum)
Uczeń wie, czym jest moralność świecka (laicka)
6.5
Człowiek wobec Boga (Sacrum)
Uczeń uzasadnia, dlaczego należy okazywać szacunek zarówno ludziom wierzącym, jak i niewierzącym
6.6
Człowiek wobec Boga (Sacrum)
Uczeń charakteryzuje komponenty moralne wielkich religii: judaizmu, hinduizmu, buddyzmu, chrześcijaństwa, islamu
6.7
Człowiek wobec Boga (Sacrum)
Uczeń nie dyskryminuje innych ludzi, ze względu na ich przekonania dotyczące sfery Sacrum
1.6
Społeczna natura człowieka
Uczeń uzasadnia, że konflikt w grupie może wynikać z różnych przyczyn (sprzeczne interesy, inne cele); przedstawia sposoby rozwiązywania konfliktów oraz analizuje ich zalety i wady