ZalogujZarejestruj

Galeria zdjęć roślin zielnych

Galeria zdjęć roślin zielnych

Zasób zawiera zdjęcia roślin zielnych

Pobierz .zip

Grupa plików zasobu #1

  Liczba wyświetleń: 57312
  Liczba pobrań: 2050
  Dodano: 2010-11-15
GEN_00102 (109414)

Słowa kluczowe:

edukacja wczesnoszkolna zioło pokrzywa trawa ilustracje łąka kształcenie zdjęcia zdjęcie mniszek lekarski mlecz dmuchawiec kwiat kształcenie zintegrowane dmuchawiec lekarski mniszek Taraxacum officinale nasiona mlecz lekarski roślina łodyga owoce officinale rozmnażanie okazy materiał źródło dziurawiec oset szałwia edukacja nigrum Verbascum dziewanna millefolium Achillea krwawnik bylina krzewinka vaccinium myrtillus czernica borówka czarna jagoda owoc recutita Chamomilla rumianek koniczyna łąkowa źródłokwiatostan główka etap kwiaty koniczyny płatek koniczyna pratense Trifolium repens koszyczki łopian zbliżenie lappa Arctium rzep Equisetum arvense skrzyp chwasty kłos łąki międzywęźla skrzypy węzeł liście przekrój len pole nobilis Hepatica przylaszczka runo rośliny wiosna las ilustracja persica przetacznik perforatum hypericum ziele corniculatus Lotus komonica usitatissimum Linum roślina uprawna włókno len zwyczajny roślina przemysłowa uprawa plantacja Chrysanthemum vulgare Tanacetum wrotycz pokrój kwiatostan Calluna wrzos vulgaris belladonna Atropa pokrzyk farfara Tussilago podbiał Tissilago arvensis Convolvulus powój wilczełyko wawrzynek mezereum Daphne krzew obraz ochrona fotografia szczawik Montana Oxalis fotosynteza grupa verna Ficaria ziarnopłon Ranunculus barszcz sosnowskiego selerowate baldach Heracleum kenofit Żywiec łochynia vacinnium uliginosum borówka bagienna borówka vaccinium uliginosum torfowisko bagna rosiczka ogród vesca Fragaria poziomka

Podstawa programowa zasobu

1
Uczeń obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze, analizuje je i wiąże przyczynę ze skutkiem
2
Uczeń opisuje życie w wybranych ekosystemach: w lesie, ogrodzie, parku, na łące i w zbiornikach wodnych; wie, jakie warunki są konieczne do rozwoju roślin i zwierząt w gospodarstwie domowym, w szkolnych uprawach i hodowlach itp.; wie, jaki pożytek przynoszą zwierzęta środowisku, i podaje proste przykłady
INNE
Inne
1.8
Ja i moje otoczenie
Uczeń podaje przykłady roślin i zwierząt hodowanych przez człowieka, w tym w pracowni przyrodniczej, i wymienia podstawowe zasady opieki nad nimi
1.9
Ja i moje otoczenie
Uczeń rozpoznaje i nazywa niektóre rośliny (w tym doniczkowe) zawierające substancje trujące lub szkodliwe dla człowieka i podaje zasady postępowania z nimi
4.3
Najbliższa okolica
Uczeń obserwuje i nazywa typowe organizmy lasu, łąki, pola uprawnego
4.4
Najbliższa okolica
Uczeń opisuje przystosowania budowy zewnętrznej i czynności życiowych organizmów lądowych do środowiska życia, na przykładach obserwowanych organizmów
4.7
Najbliższa okolica
Uczeń rozpoznaje i nazywa warstwy lasu, charakteryzuje panujące w nich warunki abiotyczne
7.2
Krajobrazy Polski i Europy
Uczeń charakteryzuje wybrane krajobrazy Polski: gór wysokich, wyżyny wapiennej, nizinny, pojezierny, nadmorski, wielkomiejski, przemysłowy, rolniczy oraz wskazuje je na mapie
7.4
Krajobrazy Polski i Europy
Uczeń wymienia formy ochrony przyrody stosowane w Polsce, wskazuje na mapie parki narodowe, podaje przykłady rezerwatów przyrody, pomników przyrody i gatunków objętych ochroną, występujących w najbliższej okolicy
XI.2.d
Zalecane doświadczenia i obserwacje
Uczeń dokonuje obserwacji
Przedstawiciele pospolitych gatunków roślin i zwierząt
III.8
Systematyka – zasady klasyfikacji, sposoby identyfikacji i przegląd różnorodności organizmów
Uczeń obserwuje okazy i porównuje cechy morfologiczne glonów i roślin lądowych (mchów, widłaków, skrzypów, paproci, nagozalążkowych i okrytozalążkowych), wymienia cechy umożliwiające zaklasyfikowanie organizmu do wymienionych wyżej grup oraz identyfikuje
III.11
Systematyka – zasady klasyfikacji, sposoby identyfikacji i przegląd różnorodności organizmów
Uczeń przedstawia znaczenie poznanych grzybów, roślin i zwierząt w środowisku i dla człowieka
V.2
Budowa i funkcjonowanie organizmu roślinnego na przykładzie rośliny okrytozalążkowej
Uczeń identyfikuje (np. na schemacie, fotografii, rysunku lub na podstawie opisu) i opisuje organy rośliny okrytonasiennej (korzeń, pęd, łodyga, liść, kwiat, owoc) oraz przedstawia ich funkcje
V.4
Budowa i funkcjonowanie organizmu roślinnego na przykładzie rośliny okrytozalążkowej
Uczeń rozróżnia elementy budowy kwiatu (okwiat: działki kielicha i płatki korony oraz słupkowie, pręcikowie) i określa ich rolę w rozmnażaniu płciowym
V.5
Budowa i funkcjonowanie organizmu roślinnego na przykładzie rośliny okrytozalążkowej
Uczeń przedstawia budowę nasienia (łupina nasienna, bielmo, zarodek) oraz opisuje warunki niezbędne do procesu kiełkowania (temperatura, woda, tlen)
V.6
Budowa i funkcjonowanie organizmu roślinnego na przykładzie rośliny okrytozalążkowej
Uczeń podaje przykłady różnych sposobów rozsiewania się nasion i przedstawia rolę owocu w tym procesie
II.IV.5.1
Zakres rozszerzony
Przegląd różnorodności organizmów
Rośliny lądowe
Uczeń porównuje warunki życia roślin w wodzie i na lądzie oraz wskazuje cechy roślin, które umożliwiły im opanowanie środowiska lądowego
II.IV.5.2
Zakres rozszerzony
Przegląd różnorodności organizmów
Rośliny lądowe
Uczeń wskazuje cechy charakterystyczne mszaków, widłaków, skrzypów, paproci oraz roślin nago- i okrytonasiennych, opisuje zróżnicowanie budowy ich ciała, wskazując poszczególne organy i określając ich funkcje
II.IV.5.5
Zakres rozszerzony
Przegląd różnorodności organizmów
Rośliny lądowe
Uczeń rozróżnia rośliny jednoliścienne od dwuliściennych, wskazując ich cechy charakterystyczne (cechy liścia i kwiatu, system korzeniowy, budowa anatomiczna korzenia i pędu)
II.IV.5.6
Zakres rozszerzony
Przegląd różnorodności organizmów
Rośliny lądowe
Uczeń podaje przykłady znaczenia roślin w życiu człowieka (np. rośliny jadalne, trujące, przemysłowe, lecznicze)
II.IV.6.2
Zakres rozszerzony
Przegląd różnorodności organizmów
Rośliny – budowa i funkcje tkanek i organów
Uczeń analizuje budowę morfologiczną rośliny okrytonasiennej, rozróżniając poszczególne organy i określając ich funkcje
II.IV.6.4
Zakres rozszerzony
Przegląd różnorodności organizmów
Rośliny – budowa i funkcje tkanek i organów
Uczeń opisuje modyfikacje organów roślin (korzeni, liści, łodygi) jako adaptacje do bytowania w określonych warunkach środowiska
II.IV.8.2
Zakres rozszerzony
Przegląd różnorodności organizmów
Rośliny – rozmnażanie się
Uczeń opisuje budowę kwiatu okrytonasiennych, przedstawia jej różnorodność i wykazuje, że jest ona związana ze sposobami zapylania
II.IV.8.4
Zakres rozszerzony
Przegląd różnorodności organizmów
Rośliny – rozmnażanie się
Uczeń opisuje podstawowe sposoby rozsiewania się nasion (z udziałem wiatru, wody i zwierząt), wskazując odpowiednie adaptacje w budowie owocu
II.IV.8.5
Zakres rozszerzony
Przegląd różnorodności organizmów
Rośliny – rozmnażanie się
Uczeń opisuje sposoby rozmnażania wegetatywnego
1.1
Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska przyrodniczego
Uczeń rozpoznaje w swoim otoczeniu popularne gatunki roślin i zwierząt, w tym zwierząt hodowlanych, a także gatunki objęte ochroną
1.2
Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska przyrodniczego
Uczeń rozpoznaje i wyróżnia cechy ekosystemów, takich jak: łąka, jezioro, rzeka, morze, pole, staw, las, las gospodarczy; określa składowe i funkcje ekosystemu na wybranym przykładzie, np. las, warstwy lasu, polany, torfowiska, martwe drzewo w lesie
1.2
Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska przyrodniczego
Uczeń rozpoznaje i wyróżnia cechy ekosystemów, takich jak: łąka, jezioro, rzeka, morze, pole, staw, las, las gospodarczy; określa składowe i funkcje ekosystemu na wybranym przykładzie, np. las, warstwy lasu, polany, torfowiska, martwe drzewo w lesie
1.5
Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska przyrodniczego
Uczeń prowadzi proste hodowle roślin, przedstawia zasady opieki nad zwierzętami, domowymi, hodowlanymi i innymi
1.5
Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska przyrodniczego
Uczeń prowadzi proste hodowle roślin, przedstawia zasady opieki nad zwierzętami, domowymi, hodowlanymi i innymi
1.5
Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska przyrodniczego
Uczeń prowadzi proste hodowle roślin, przedstawia zasady opieki nad zwierzętami, domowymi, hodowlanymi i innymi
1.6
Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska przyrodniczego
Uczeń planuje, wykonuje proste obserwacje, doświadczenia i eksperymenty dotyczące obiektów i zjawisk przyrodniczych, tworzy notatki z obserwacji, wyjaśnia istotę obserwowanych zjawisk według procesu przyczynowo-skutkowego i czasowego
1.6
Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska przyrodniczego
Uczeń planuje, wykonuje proste obserwacje, doświadczenia i eksperymenty dotyczące obiektów i zjawisk przyrodniczych, tworzy notatki z obserwacji, wyjaśnia istotę obserwowanych zjawisk według procesu przyczynowo-skutkowego i czasowego
1.1
Osiągnięcia w zakresie znajomości środków językowych. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych) w zakresie następujących obszarów tematycznych:
człowiek, ludzie, relacje międzyludzkie
1.3
Mapa Polski: mapa ogólnogeograficzna, krajobrazowa, turystyczna (drukowana i cyfrowa), skala mapy, znaki na mapie, treść mapy
Uczeń czyta treść mapy Polski
2.1
Krajobrazy Polski: wysokogórski (Tatry), wyżynny (Wyżyna Krakowsko- -Częstochowska), nizinny (Nizina Mazowiecka), pojezierny (Pojezierze Mazurskie), nadmorski (Pobrzeże Słowińskie), wielkomiejski (Warszawa), miejsko-przemysłowy (Wyżyna Śląska), rolniczy (Wyżyna Lubelska)
Uczeń wskazuje na mapie położenie krain geograficznych Polski
2.2
Krajobrazy Polski: wysokogórski (Tatry), wyżynny (Wyżyna Krakowsko- -Częstochowska), nizinny (Nizina Mazowiecka), pojezierny (Pojezierze Mazurskie), nadmorski (Pobrzeże Słowińskie), wielkomiejski (Warszawa), miejsko-przemysłowy (Wyżyna Śląska), rolniczy (Wyżyna Lubelska)
Uczeń przedstawia główne cechy krajobrazów Polski oraz wykazuje ich zróżnicowanie
2.4
Krajobrazy Polski: wysokogórski (Tatry), wyżynny (Wyżyna Krakowsko- -Częstochowska), nizinny (Nizina Mazowiecka), pojezierny (Pojezierze Mazurskie), nadmorski (Pobrzeże Słowińskie), wielkomiejski (Warszawa), miejsko-przemysłowy (Wyżyna Śląska), rolniczy (Wyżyna Lubelska)
Uczeń przedstawia podstawowe zależności między składnikami poznawanych krajobrazów
2.7
Krajobrazy Polski: wysokogórski (Tatry), wyżynny (Wyżyna Krakowsko- -Częstochowska), nizinny (Nizina Mazowiecka), pojezierny (Pojezierze Mazurskie), nadmorski (Pobrzeże Słowińskie), wielkomiejski (Warszawa), miejsko-przemysłowy (Wyżyna Śląska), rolniczy (Wyżyna Lubelska)
Uczeń przedstawia pozytywne i negatywne zmiany w krajobrazach powstałe w wyniku działalności człowieka
9.13
Środowisko przyrodnicze Polski na tle Europy: położenie geograficzne Polski; wpływ ruchów górotwórczych i zlodowaceń na rzeźbę Europy i Polski; przejściowość klimatu Polski; Morze Bałtyckie; główne rzeki Polski i ich systemy na tle rzek Europy oraz ich systemów; główne typy gleb w Polsce; lasy w Polsce; dziedzictwo przyrodnicze Polski, surowce mineralne Polski
Uczeń wymienia formy ochrony przyrody w Polsce, wskazuje na mapie parki narodowe oraz podaje przykłady rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych i pomników przyrody występujących na obszarze własnego regionu
2.1.3
Różnorodność życia
Klasyfikacja organizmów
Uczeń rozpoznaje organizmy z najbliższego otoczenia, posługując się prostym kluczem do ich oznaczania
2.5
Różnorodność życia
Różnorodność i jedność roślin
2.5
Różnorodność życia
Różnorodność i jedność roślin
2.5
Różnorodność życia
Różnorodność i jedność roślin
2.5
Różnorodność życia
Różnorodność i jedność roślin
2.5.2
Różnorodność życia
Różnorodność i jedność roślin
mchy - uczeń dokonuje obserwacji przedstawicieli mchów (zdjęcia, ryciny, okazy żywe) i przedstawia cechy ich budowy zewnętrznej, na podstawie obecności charakterystycznych cech identyfikuje nieznany organizm jako przedstawiciela mchów, wyjaśnia znaczenie mchów w przyrodzie; planuje i przeprowadza doświadczenie wykazujące zdolność mchów do chłonięcia wody
2.5.2
Różnorodność życia
Różnorodność i jedność roślin
mchy - uczeń dokonuje obserwacji przedstawicieli mchów (zdjęcia, ryciny, okazy żywe) i przedstawia cechy ich budowy zewnętrznej, na podstawie obecności charakterystycznych cech identyfikuje nieznany organizm jako przedstawiciela mchów, wyjaśnia znaczenie mchów w przyrodzie; planuje i przeprowadza doświadczenie wykazujące zdolność mchów do chłonięcia wody
2.5.3
Różnorodność życia
Różnorodność i jedność roślin
paprociowe, widłakowe, skrzypowe - uczeń dokonuje obserwacji przedstawicieli paprociowych, widłakowych i skrzypowych (zdjęcia, ryciny, okazy żywe) oraz przedstawia cechy ich budowy zewnętrznej, na podstawie obecności charakterystycznych cech identyfikuje nieznany organizm jako przedstawiciela paprociowych, widłakowych lub skrzypowych, wyjaśnia znaczenie paprociowych, widłakowych i skrzypowych w przyrodzie
2.5.3
Różnorodność życia
Różnorodność i jedność roślin
paprociowe, widłakowe, skrzypowe - uczeń dokonuje obserwacji przedstawicieli paprociowych, widłakowych i skrzypowych (zdjęcia, ryciny, okazy żywe) oraz przedstawia cechy ich budowy zewnętrznej, na podstawie obecności charakterystycznych cech identyfikuje nieznany organizm jako przedstawiciela paprociowych, widłakowych lub skrzypowych, wyjaśnia znaczenie paprociowych, widłakowych i skrzypowych w przyrodzie
2.5.4
Różnorodność życia
Różnorodność i jedność roślin
rośliny nagonasienne - uczeń przedstawia cechy budowy zewnętrznej rośliny nagonasiennej na przykładzie sosny, rozpoznaje przedstawicieli rodzimych drzew nagonasiennych, wyjaśnia znaczenie roślin nagonasiennych w przyrodzie i dla człowieka
2.5.4
Różnorodność życia
Różnorodność i jedność roślin
rośliny nagonasienne - uczeń przedstawia cechy budowy zewnętrznej rośliny nagonasiennej na przykładzie sosny, rozpoznaje przedstawicieli rodzimych drzew nagonasiennych, wyjaśnia znaczenie roślin nagonasiennych w przyrodzie i dla człowieka
2.5.5
Różnorodność życia
Różnorodność i jedność roślin
rośliny okrytonasienne - uczeń rozróżnia formy morfologiczne roślin okrytonasiennych (rośliny zielne, krzewinki, krzewy, drzewa), dokonuje obserwacji rośliny okrytonasiennej (zdjęcia, ryciny, okazy żywe), rozpoznaje jej organy i określa ich funkcje (korzeń, łodyga, liść, kwiat), opisuje modyfikacje korzeni, łodyg i liści jako adaptacje roślin okrytonasiennych do życia w określonych środowiskach, przedstawia sposoby rozmnażania wegetatywnego roślin oraz dokonuje obserwacji wybranych sposobów rozmnażania wegetatywnego, rozróżnia elementy budowy kwiatu i określa ich funkcje w rozmnażaniu płciowym, przedstawia budowę nasiona rośliny (łupina nasienna, bielmo, zarodek), planuje i przeprowadza doświadczenie wykazujące wpływ wybranego czynnika środowiska (temperatura, dostęp tlenu, światła lub wody) na proces kiełkowania nasion, przedstawia sposoby rozprzestrzeniania się nasion, wskazując odpowiednie adaptacje w budowie owoców do tego procesu, rozpoznaje przedstawicieli rodzimych drzew liściastych, przedstawia znaczenie roślin okrytonasiennych w przyrodzie i dla człowieka
2.5.5
Różnorodność życia
Różnorodność i jedność roślin
rośliny okrytonasienne - uczeń rozróżnia formy morfologiczne roślin okrytonasiennych (rośliny zielne, krzewinki, krzewy, drzewa), dokonuje obserwacji rośliny okrytonasiennej (zdjęcia, ryciny, okazy żywe), rozpoznaje jej organy i określa ich funkcje (korzeń, łodyga, liść, kwiat), opisuje modyfikacje korzeni, łodyg i liści jako adaptacje roślin okrytonasiennych do życia w określonych środowiskach, przedstawia sposoby rozmnażania wegetatywnego roślin oraz dokonuje obserwacji wybranych sposobów rozmnażania wegetatywnego, rozróżnia elementy budowy kwiatu i określa ich funkcje w rozmnażaniu płciowym, przedstawia budowę nasiona rośliny (łupina nasienna, bielmo, zarodek), planuje i przeprowadza doświadczenie wykazujące wpływ wybranego czynnika środowiska (temperatura, dostęp tlenu, światła lub wody) na proces kiełkowania nasion, przedstawia sposoby rozprzestrzeniania się nasion, wskazując odpowiednie adaptacje w budowie owoców do tego procesu, rozpoznaje przedstawicieli rodzimych drzew liściastych, przedstawia znaczenie roślin okrytonasiennych w przyrodzie i dla człowieka
2.5.5
Różnorodność życia
Różnorodność i jedność roślin
rośliny okrytonasienne - uczeń rozróżnia formy morfologiczne roślin okrytonasiennych (rośliny zielne, krzewinki, krzewy, drzewa), dokonuje obserwacji rośliny okrytonasiennej (zdjęcia, ryciny, okazy żywe), rozpoznaje jej organy i określa ich funkcje (korzeń, łodyga, liść, kwiat), opisuje modyfikacje korzeni, łodyg i liści jako adaptacje roślin okrytonasiennych do życia w określonych środowiskach, przedstawia sposoby rozmnażania wegetatywnego roślin oraz dokonuje obserwacji wybranych sposobów rozmnażania wegetatywnego, rozróżnia elementy budowy kwiatu i określa ich funkcje w rozmnażaniu płciowym, przedstawia budowę nasiona rośliny (łupina nasienna, bielmo, zarodek), planuje i przeprowadza doświadczenie wykazujące wpływ wybranego czynnika środowiska (temperatura, dostęp tlenu, światła lub wody) na proces kiełkowania nasion, przedstawia sposoby rozprzestrzeniania się nasion, wskazując odpowiednie adaptacje w budowie owoców do tego procesu, rozpoznaje przedstawicieli rodzimych drzew liściastych, przedstawia znaczenie roślin okrytonasiennych w przyrodzie i dla człowieka
2.5.5
Różnorodność życia
Różnorodność i jedność roślin
rośliny okrytonasienne - uczeń rozróżnia formy morfologiczne roślin okrytonasiennych (rośliny zielne, krzewinki, krzewy, drzewa), dokonuje obserwacji rośliny okrytonasiennej (zdjęcia, ryciny, okazy żywe), rozpoznaje jej organy i określa ich funkcje (korzeń, łodyga, liść, kwiat), opisuje modyfikacje korzeni, łodyg i liści jako adaptacje roślin okrytonasiennych do życia w określonych środowiskach, przedstawia sposoby rozmnażania wegetatywnego roślin oraz dokonuje obserwacji wybranych sposobów rozmnażania wegetatywnego, rozróżnia elementy budowy kwiatu i określa ich funkcje w rozmnażaniu płciowym, przedstawia budowę nasiona rośliny (łupina nasienna, bielmo, zarodek), planuje i przeprowadza doświadczenie wykazujące wpływ wybranego czynnika środowiska (temperatura, dostęp tlenu, światła lub wody) na proces kiełkowania nasion, przedstawia sposoby rozprzestrzeniania się nasion, wskazując odpowiednie adaptacje w budowie owoców do tego procesu, rozpoznaje przedstawicieli rodzimych drzew liściastych, przedstawia znaczenie roślin okrytonasiennych w przyrodzie i dla człowieka
2.5.5
Różnorodność życia
Różnorodność i jedność roślin
rośliny okrytonasienne - uczeń rozróżnia formy morfologiczne roślin okrytonasiennych (rośliny zielne, krzewinki, krzewy, drzewa), dokonuje obserwacji rośliny okrytonasiennej (zdjęcia, ryciny, okazy żywe), rozpoznaje jej organy i określa ich funkcje (korzeń, łodyga, liść, kwiat), opisuje modyfikacje korzeni, łodyg i liści jako adaptacje roślin okrytonasiennych do życia w określonych środowiskach, przedstawia sposoby rozmnażania wegetatywnego roślin oraz dokonuje obserwacji wybranych sposobów rozmnażania wegetatywnego, rozróżnia elementy budowy kwiatu i określa ich funkcje w rozmnażaniu płciowym, przedstawia budowę nasiona rośliny (łupina nasienna, bielmo, zarodek), planuje i przeprowadza doświadczenie wykazujące wpływ wybranego czynnika środowiska (temperatura, dostęp tlenu, światła lub wody) na proces kiełkowania nasion, przedstawia sposoby rozprzestrzeniania się nasion, wskazując odpowiednie adaptacje w budowie owoców do tego procesu, rozpoznaje przedstawicieli rodzimych drzew liściastych, przedstawia znaczenie roślin okrytonasiennych w przyrodzie i dla człowieka
2.5.5
Różnorodność życia
Różnorodność i jedność roślin
rośliny okrytonasienne - uczeń rozróżnia formy morfologiczne roślin okrytonasiennych (rośliny zielne, krzewinki, krzewy, drzewa), dokonuje obserwacji rośliny okrytonasiennej (zdjęcia, ryciny, okazy żywe), rozpoznaje jej organy i określa ich funkcje (korzeń, łodyga, liść, kwiat), opisuje modyfikacje korzeni, łodyg i liści jako adaptacje roślin okrytonasiennych do życia w określonych środowiskach, przedstawia sposoby rozmnażania wegetatywnego roślin oraz dokonuje obserwacji wybranych sposobów rozmnażania wegetatywnego, rozróżnia elementy budowy kwiatu i określa ich funkcje w rozmnażaniu płciowym, przedstawia budowę nasiona rośliny (łupina nasienna, bielmo, zarodek), planuje i przeprowadza doświadczenie wykazujące wpływ wybranego czynnika środowiska (temperatura, dostęp tlenu, światła lub wody) na proces kiełkowania nasion, przedstawia sposoby rozprzestrzeniania się nasion, wskazując odpowiednie adaptacje w budowie owoców do tego procesu, rozpoznaje przedstawicieli rodzimych drzew liściastych, przedstawia znaczenie roślin okrytonasiennych w przyrodzie i dla człowieka
2.5.5
Różnorodność życia
Różnorodność i jedność roślin
rośliny okrytonasienne - uczeń rozróżnia formy morfologiczne roślin okrytonasiennych (rośliny zielne, krzewinki, krzewy, drzewa), dokonuje obserwacji rośliny okrytonasiennej (zdjęcia, ryciny, okazy żywe), rozpoznaje jej organy i określa ich funkcje (korzeń, łodyga, liść, kwiat), opisuje modyfikacje korzeni, łodyg i liści jako adaptacje roślin okrytonasiennych do życia w określonych środowiskach, przedstawia sposoby rozmnażania wegetatywnego roślin oraz dokonuje obserwacji wybranych sposobów rozmnażania wegetatywnego, rozróżnia elementy budowy kwiatu i określa ich funkcje w rozmnażaniu płciowym, przedstawia budowę nasiona rośliny (łupina nasienna, bielmo, zarodek), planuje i przeprowadza doświadczenie wykazujące wpływ wybranego czynnika środowiska (temperatura, dostęp tlenu, światła lub wody) na proces kiełkowania nasion, przedstawia sposoby rozprzestrzeniania się nasion, wskazując odpowiednie adaptacje w budowie owoców do tego procesu, rozpoznaje przedstawicieli rodzimych drzew liściastych, przedstawia znaczenie roślin okrytonasiennych w przyrodzie i dla człowieka
2.5.5
Różnorodność życia
Różnorodność i jedność roślin
rośliny okrytonasienne - uczeń rozróżnia formy morfologiczne roślin okrytonasiennych (rośliny zielne, krzewinki, krzewy, drzewa), dokonuje obserwacji rośliny okrytonasiennej (zdjęcia, ryciny, okazy żywe), rozpoznaje jej organy i określa ich funkcje (korzeń, łodyga, liść, kwiat), opisuje modyfikacje korzeni, łodyg i liści jako adaptacje roślin okrytonasiennych do życia w określonych środowiskach, przedstawia sposoby rozmnażania wegetatywnego roślin oraz dokonuje obserwacji wybranych sposobów rozmnażania wegetatywnego, rozróżnia elementy budowy kwiatu i określa ich funkcje w rozmnażaniu płciowym, przedstawia budowę nasiona rośliny (łupina nasienna, bielmo, zarodek), planuje i przeprowadza doświadczenie wykazujące wpływ wybranego czynnika środowiska (temperatura, dostęp tlenu, światła lub wody) na proces kiełkowania nasion, przedstawia sposoby rozprzestrzeniania się nasion, wskazując odpowiednie adaptacje w budowie owoców do tego procesu, rozpoznaje przedstawicieli rodzimych drzew liściastych, przedstawia znaczenie roślin okrytonasiennych w przyrodzie i dla człowieka
2.5.6
Różnorodność życia
Różnorodność i jedność roślin
różnorodność roślin; uczeń identyfikuje nieznany organizm jako przedstawiciela jednej z grup wymienionych w pkt 2–5 na podstawie jego cech morfologicznych
2.5.6
Różnorodność życia
Różnorodność i jedność roślin
różnorodność roślin; uczeń identyfikuje nieznany organizm jako przedstawiciela jednej z grup wymienionych w pkt 2–5 na podstawie jego cech morfologicznych
2.6.5
Różnorodność życia
Grzyby – organizmy cudzożywne
Uczeń przedstawia znaczenie grzybów w przyrodzie i dla człowieka
2.7.2
Różnorodność życia
Różnorodność i jedność świata zwierząt
parzydełkowce - uczeń przedstawia środowisko życia, cechy morfologiczne i tryb życia parzydełkowców, obserwuje przedstawicieli parzydełkowców (zdjęcia, filmy, schematy itd.) i przedstawia cechy wspólne tej grupy zwierząt, wyjaśnia znaczenie parzydełkowców w przyrodzie
2.7.3
Różnorodność życia
Różnorodność i jedność świata zwierząt
płazińce - uczeń przedstawia środowiska i tryb życia płazińców, obserwuje przedstawicieli płazińców (zdjęcia, filmy, schematy itd.) i przedstawia cechy wspólne tej grupy zwierząt, wykazuje związek budowy morfologicznej tasiemców z pasożytniczym trybem życia, przedstawia drogi inwazji płazińców pasożytniczych i omawia sposoby profilaktyki chorób wywoływanych przez wybrane pasożyty (tasiemiec uzbrojony i tasiemiec nieuzbrojony), wyjaśnia znaczenie płazińców w przyrodzie i dla człowieka
2.7.3
Różnorodność życia
Różnorodność i jedność świata zwierząt
płazińce - uczeń przedstawia środowiska i tryb życia płazińców, obserwuje przedstawicieli płazińców (zdjęcia, filmy, schematy itd.) i przedstawia cechy wspólne tej grupy zwierząt, wykazuje związek budowy morfologicznej tasiemców z pasożytniczym trybem życia, przedstawia drogi inwazji płazińców pasożytniczych i omawia sposoby profilaktyki chorób wywoływanych przez wybrane pasożyty (tasiemiec uzbrojony i tasiemiec nieuzbrojony), wyjaśnia znaczenie płazińców w przyrodzie i dla człowieka
2.7.4
Różnorodność życia
Różnorodność i jedność świata zwierząt
nicienie -,uczeń przedstawia środowisko i tryb życia nicieni, dokonuje obserwacji przedstawicieli nicieni (zdjęcia, filmy, schematy itd.) i przedstawia cechy wspólne tej grupy zwierząt, przedstawia drogi inwazji nicieni pasożytniczych (włosień, glista i owsik) i omawia sposoby profilaktyki chorób człowieka wywoływanych przez te pasożyty, przedstawia znaczenie nicieni w przyrodzie i dla człowieka
2.7.4
Różnorodność życia
Różnorodność i jedność świata zwierząt
nicienie -,uczeń przedstawia środowisko i tryb życia nicieni, dokonuje obserwacji przedstawicieli nicieni (zdjęcia, filmy, schematy itd.) i przedstawia cechy wspólne tej grupy zwierząt, przedstawia drogi inwazji nicieni pasożytniczych (włosień, glista i owsik) i omawia sposoby profilaktyki chorób człowieka wywoływanych przez te pasożyty, przedstawia znaczenie nicieni w przyrodzie i dla człowieka
2.7.5
Różnorodność życia
Różnorodność i jedność świata zwierząt
pierścienice -,uczeń przedstawia środowisko życia, cechy morfologiczne oraz przystosowania pierścienic do trybu życia, dokonuje obserwacji poznanych przedstawicieli pierścienic (zdjęcia, filmy, schematy itd.) i przedstawia cechy wspólne tej grupy zwierząt, wyjaśnia znaczenie pierścienic w przyrodzie i dla człowieka
2.7.5
Różnorodność życia
Różnorodność i jedność świata zwierząt
pierścienice -,uczeń przedstawia środowisko życia, cechy morfologiczne oraz przystosowania pierścienic do trybu życia, dokonuje obserwacji poznanych przedstawicieli pierścienic (zdjęcia, filmy, schematy itd.) i przedstawia cechy wspólne tej grupy zwierząt, wyjaśnia znaczenie pierścienic w przyrodzie i dla człowieka
2.7.6
Różnorodność życia
Różnorodność i jedność świata zwierząt
stawonogi - uczeń przedstawia środowisko życia, cechy morfologiczne oraz tryb życia skorupiaków, owadów i pajęczaków oraz wskazuje cechy adaptacyjne umożliwiające im opanowanie różnych środowisk, dokonuje obserwacji przedstawicieli stawonogów (zdjęcia, filmy, schematy itd.) i przedstawia cechy wspólne tej grupy zwierząt, wyjaśnia znaczenie stawonogów (w tym form pasożytniczych i szkodników) w przyrodzie i dla człowieka
2.7.6
Różnorodność życia
Różnorodność i jedność świata zwierząt
stawonogi - uczeń przedstawia środowisko życia, cechy morfologiczne oraz tryb życia skorupiaków, owadów i pajęczaków oraz wskazuje cechy adaptacyjne umożliwiające im opanowanie różnych środowisk, dokonuje obserwacji przedstawicieli stawonogów (zdjęcia, filmy, schematy itd.) i przedstawia cechy wspólne tej grupy zwierząt, wyjaśnia znaczenie stawonogów (w tym form pasożytniczych i szkodników) w przyrodzie i dla człowieka
2.7.7
Różnorodność życia
Różnorodność i jedność świata zwierząt
mięczaki - uczeń przedstawia środowisko życia, cechy morfologiczne oraz tryb życia ślimaków, małży i głowonogów, dokonuje obserwacji przedstawicieli mięczaków (zdjęcia, filmy, schematy itd.) i przedstawia cechy wspólne tej grupy zwierząt, wyjaśnia znaczenie mięczaków w przyrodzie i dla człowieka
2.7.7
Różnorodność życia
Różnorodność i jedność świata zwierząt
mięczaki - uczeń przedstawia środowisko życia, cechy morfologiczne oraz tryb życia ślimaków, małży i głowonogów, dokonuje obserwacji przedstawicieli mięczaków (zdjęcia, filmy, schematy itd.) i przedstawia cechy wspólne tej grupy zwierząt, wyjaśnia znaczenie mięczaków w przyrodzie i dla człowieka
2.7.8
Różnorodność życia
Różnorodność i jedność świata zwierząt
różnorodność zwierząt bezkręgowych - uczeń identyfikuje nieznany organizm jako przedstawiciela jednej z grup wymienionych w pkt 2–7 na podstawie jego cech morfologicznych
2.7.9
Różnorodność życia
Różnorodność i jedność świata zwierząt
ryby - uczeń dokonuje obserwacji przedstawicieli ryb (zdjęcia, filmy, schematy, hodowle akwariowe itd.) i przedstawia ich cechy wspólne oraz opisuje przystosowania ryb do życia w wodzie, określa ryby jako zwierzęta zmiennocieplne, przedstawia sposób rozmnażania i rozwój ryb, wyjaśnia znaczenie ryb w przyrodzie i dla człowieka
2.7.9
Różnorodność życia
Różnorodność i jedność świata zwierząt
ryby - uczeń dokonuje obserwacji przedstawicieli ryb (zdjęcia, filmy, schematy, hodowle akwariowe itd.) i przedstawia ich cechy wspólne oraz opisuje przystosowania ryb do życia w wodzie, określa ryby jako zwierzęta zmiennocieplne, przedstawia sposób rozmnażania i rozwój ryb, wyjaśnia znaczenie ryb w przyrodzie i dla człowieka
2.7.10
Różnorodność życia
Różnorodność i jedność świata zwierząt
płazy - uczeń dokonuje obserwacji przedstawicieli płazów (zdjęcia, filmy, schematy, okazy naturalne w terenie itd.) i przedstawia ich cechy wspólne oraz opisuje przystosowania płazów do życia w wodzie i na lądzie, określa płazy jako zwierzęta zmiennocieplne, przedstawia sposób rozmnażania i rozwój płazów, wyjaśnia znaczenie płazów w przyrodzie i dla człowieka
2.7.10
Różnorodność życia
Różnorodność i jedność świata zwierząt
płazy - uczeń dokonuje obserwacji przedstawicieli płazów (zdjęcia, filmy, schematy, okazy naturalne w terenie itd.) i przedstawia ich cechy wspólne oraz opisuje przystosowania płazów do życia w wodzie i na lądzie, określa płazy jako zwierzęta zmiennocieplne, przedstawia sposób rozmnażania i rozwój płazów, wyjaśnia znaczenie płazów w przyrodzie i dla człowieka
2.7.11
Różnorodność życia
Różnorodność i jedność świata zwierząt
gady - uczeń dokonuje obserwacji przedstawicieli gadów (zdjęcia, filmy, schematy, okazy naturalne w terenie itd.) i przedstawia ich cechy wspólne oraz opisuje przystosowania gadów do życia na lądzie, określa gady jako zwierzęta zmiennocieplne, przedstawia sposób rozmnażania i rozwój gadów, wyjaśnia znaczenie gadów w przyrodzie i dla człowieka
2.7.11
Różnorodność życia
Różnorodność i jedność świata zwierząt
gady - uczeń dokonuje obserwacji przedstawicieli gadów (zdjęcia, filmy, schematy, okazy naturalne w terenie itd.) i przedstawia ich cechy wspólne oraz opisuje przystosowania gadów do życia na lądzie, określa gady jako zwierzęta zmiennocieplne, przedstawia sposób rozmnażania i rozwój gadów, wyjaśnia znaczenie gadów w przyrodzie i dla człowieka
2.7.12
Różnorodność życia
Różnorodność i jedność świata zwierząt
ptaki - uczeń przedstawia różnorodność środowisk życia i cech morfologicznych ptaków, dokonuje obserwacji przedstawicieli ptaków (zdjęcia, filmy, schematy, okazy naturalne w terenie itd.) i przedstawia ich cechy wspólne oraz opisuje przystosowania ptaków do lotu, określa ptaki jako zwierzęta stałocieplne, przedstawia sposób rozmnażania i rozwój ptaków, wyjaśnia znaczenie ptaków w przyrodzie i dla człowieka
2.7.12
Różnorodność życia
Różnorodność i jedność świata zwierząt
ptaki - uczeń przedstawia różnorodność środowisk życia i cech morfologicznych ptaków, dokonuje obserwacji przedstawicieli ptaków (zdjęcia, filmy, schematy, okazy naturalne w terenie itd.) i przedstawia ich cechy wspólne oraz opisuje przystosowania ptaków do lotu, określa ptaki jako zwierzęta stałocieplne, przedstawia sposób rozmnażania i rozwój ptaków, wyjaśnia znaczenie ptaków w przyrodzie i dla człowieka
2.7.13
Różnorodność życia
Różnorodność i jedność świata zwierząt
ssaki - uczeń przedstawia różnorodność środowisk życia i cech morfologicznych ssaków, dokonuje obserwacji przedstawicieli ssaków (zdjęcia, filmy, schematy, okazy naturalne w terenie, itd.) i przedstawia ich cechy wspólne oraz opisuje przystosowania ssaków do życia w różnych środowiskach, określa ssaki jako zwierzęta stałocieplne, przedstawia sposób rozmnażania i rozwój ssaków, wyjaśnia znaczenie ssaków w przyrodzie i dla człowieka
2.7.13
Różnorodność życia
Różnorodność i jedność świata zwierząt
ssaki - uczeń przedstawia różnorodność środowisk życia i cech morfologicznych ssaków, dokonuje obserwacji przedstawicieli ssaków (zdjęcia, filmy, schematy, okazy naturalne w terenie, itd.) i przedstawia ich cechy wspólne oraz opisuje przystosowania ssaków do życia w różnych środowiskach, określa ssaki jako zwierzęta stałocieplne, przedstawia sposób rozmnażania i rozwój ssaków, wyjaśnia znaczenie ssaków w przyrodzie i dla człowieka
2.7.14
Różnorodność życia
Różnorodność i jedność świata zwierząt
różnorodność zwierząt kręgowych - uczeń identyfikuje nieznany organizm jako przedstawiciela jednej z gromad kręgowców wymienionych w pkt 9–13 na podstawie jego cech morfologicznych, porównuje grupy kręgowców pod względem cech morfologicznych, rozmnażania i rozwoju oraz wykazuje związek tych cech z opanowaniem środowisk ich życia, przedstawia przykłady działań człowieka wpływających na różnorodność ryb, płazów, gadów, ptaków i ssaków
2.8
Orientacja w terenie
Uczeń korzysta z planu i mapy wielkoskalowej podczas planowania wycieczki
2.8
Orientacja w terenie
Uczeń korzysta z planu i mapy wielkoskalowej podczas planowania wycieczki
5.5
Ja i moje otoczenie
Uczeń podaje zasady zachowania się i udzielania pierwszej pomocy w wypadku ugryzienia, użądlenia, oraz spożycia lub kontaktu z roślinami trującymi
5.6
Ja i moje otoczenie
Uczeń rozpoznaje rośliny trujące oraz zwierzęta jadowite i inne stanowiące zagrożenie dla życia i zdrowia
6.2
Środowisko przyrodnicze najbliższej okolicy
Uczeń rozpoznaje główne formy ukształtowania powierzchni w najbliższej okolicy szkoły i miejsca zamieszkania
6.6
Środowisko przyrodnicze najbliższej okolicy
Uczeń wymienia i opisuje czynniki warunkujące życie na lądzie oraz przystosowania organizmów do życia
6.7
Środowisko przyrodnicze najbliższej okolicy
Uczeń rozpoznaje i nazywa pospolite organizmy występujące w najbliższej okolicy szkoły
6.8
Środowisko przyrodnicze najbliższej okolicy
Uczeń podaje nazwy warstw lasu, porównuje warunki abiotyczne w nich panujące rozpoznaje podstawowe gatunki roślin i zwierząt żyjących w lesie oraz przyporządkowuje je do odpowiednich warstw lasu; wymienia zasady właściwego zachowania się w lesie
6.8
Środowisko przyrodnicze najbliższej okolicy
Uczeń podaje nazwy warstw lasu, porównuje warunki abiotyczne w nich panujące rozpoznaje podstawowe gatunki roślin i zwierząt żyjących w lesie oraz przyporządkowuje je do odpowiednich warstw lasu; wymienia zasady właściwego zachowania się w lesie
6.11
Środowisko przyrodnicze najbliższej okolicy
Uczeń obserwuje i podaje nazwy typowych organizmów łąki i pola uprawnego, podaje ich znaczenie dla człowieka
7.4
Środowisko antropogeniczne i krajobraz najbliższej okolicy szkoły
Uczeń charakteryzuje współczesny krajobraz najbliższej okolicy
7.8
Środowisko antropogeniczne i krajobraz najbliższej okolicy szkoły
Uczeń wskazuje miejsca występowania obszarów chronionych, pomników przyrody, obiektów zabytkowych w najbliższej okolicy, uzasadnia potrzebę ich ochrony
7.9
Środowisko antropogeniczne i krajobraz najbliższej okolicy szkoły
Uczeń ocenia krajobraz pod względem jego piękna oraz dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego „małej ojczyzny”

Informacje licencyjne

  • Autor :
  • YDP SA
  • Katarzyna Iwan
  • Monika Zielińska
  • Tomasz Szwejer
  • Marek Kosiński
  • Wojciech Giłka
  • Grażyna Sztefka
  • Michał Malawski