ZalogujZarejestruj

Edukacja dla bezpieczeństwa - pakiet edukacyjny

Edukacja dla bezpieczeństwa - pakiet edukacyjny

Prezentowany program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa „Bezpieczniej każdego dnia” pozwala planować pracę z zespołami klasowymi o zróżnicowanych zdolnościach percepcyjnych. Program dostosowany jest do wspomagania ucznia z zaległościami, do pracy z uczniem przeciętnym oraz do pracy z uczniem o zwiększonych możliwościach, czyli tzw. uczniem zdolnym. Prezentowany program kładzie szczególny nacisk na indywidualizację i podkreśla konieczność umożliwienia uczniom samodzielnego działania, refleksji nad tym działaniem oraz zapewnienia im właściwej motywacji w procesie uczenia się. Dobór treści i metod kształcenia umożliwia ponadto rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów oraz wykorzystanie narzędzi informacyjno-komunikacyjnych dostępnych w codziennym życiu każdego z nich.

  Liczba wyświetleń: 28334
  Liczba pobrań: 634
  Dodano: 2013-12-20
tarr000001 (106812)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

1.1
Główne zadania ochrony ludności i obrony cywilnej
Uczeń omawia podstawy prawne funkcjonowania ochrony ludności i obrony cywilnej w Rzeczypospolitej Polskiej
1.2
Główne zadania ochrony ludności i obrony cywilnej
Uczeń wymienia podstawowe dokumenty ONZ regulujące funkcjonowanie obrony cywilnej w świecie
2.1
Ochrona przed skutkami różnorodnych zagrożeń
Uczeń przedstawia typowe zagrożenia zdrowia i życia podczas powodzi, pożaru itp.
2.2
Ochrona przed skutkami różnorodnych zagrożeń
Uczeń omawia zasady ewakuacji ludności, zwierząt z terenów zagrożonych
2.3
Ochrona przed skutkami różnorodnych zagrożeń
Uczeń wyjaśnia zasady zaopatrzenia ludności ewakuowanej w wodę i żywność
2.4
Ochrona przed skutkami różnorodnych zagrożeń
Uczeń charakteryzuje zagrożenia pożarowe w domu, szkole i najbliższej okolicy
2.5
Ochrona przed skutkami różnorodnych zagrożeń
Uczeń wyjaśnia, jak należy gasić zarzewie ognia
2.6
Ochrona przed skutkami różnorodnych zagrożeń
Uczeń wyjaśnia, jak należy gasić odzież palącą się na człowieku
2.7
Ochrona przed skutkami różnorodnych zagrożeń
Uczeń omawia zasady zachowania się podczas wypadków i katastrof komunikacyjnych, technicznych i innych
2.8
Ochrona przed skutkami różnorodnych zagrożeń
Uczeń uzasadnia potrzebę przeciwdziałania panice
3.1
Źródła promieniowania jądrowego i jego skutki
Uczeń omawia wpływ środków promieniotwórczych na ludzi, zwierzęta, żywność i wodę
3.2
Źródła promieniowania jądrowego i jego skutki
Uczeń wymienia sposoby zabezpieczenia żywności i wody przed skażeniami
3.3
Źródła promieniowania jądrowego i jego skutki
Uczeń wyjaśnia znaczenie pojęć: odkażanie, dezaktywacja, dezynfekcja, deratyzacja
3.4
Źródła promieniowania jądrowego i jego skutki
Uczeń wyjaśnia, na czym polegają zabiegi sanitarne i specjalne
4.1
Oznakowanie substancji toksycznych na środkach transportowych i magazynach
Uczeń wymienia rodzaje znaków substancji toksycznych i miejsca ich eksponowania
4.2
Oznakowanie substancji toksycznych na środkach transportowych i magazynach
Uczeń rozpoznaje znaki substancji toksycznych na pojazdach i budowlach
4.3
Oznakowanie substancji toksycznych na środkach transportowych i magazynach
Uczeń wyjaśnia zasady postępowania w przypadku awarii instalacji chemicznej, środka transportu lub rozszczelnienia zbiorników z substancjami toksycznymi
4.4
Oznakowanie substancji toksycznych na środkach transportowych i magazynach
Uczeń wykorzystuje różne materiały na zastępcze środki ochrony dróg oddechowych i skóry
5.1
Ostrzeganie ludności o zagrożeniach, alarmowanie
Uczeń definiuje i rozpoznaje rodzaje alarmów i sygnałów alarmowych
5.2
Ostrzeganie ludności o zagrożeniach, alarmowanie
Uczeń charakteryzuje zasady zachowania się ludności po ogłoszeniu alarmu
5.3
Ostrzeganie ludności o zagrożeniach, alarmowanie
Uczeń umie zachować się w szkole po ogłoszeniu alarmu
6.1
Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc
Uczeń uzasadnia znaczenie udzielania pierwszej pomocy
6.2
Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc
Uczeń omawia zasady postępowania aseptycznego i bezpiecznego dla ratownika
6.3
Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc
Uczeń wzywa odpowiednią pomoc
6.4
Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc
Uczeń rozpoznaje stopień zagrożenia osoby poszkodowanej i wyjaśnia zasady bezpiecznego postępowania w rejonie wypadku
6.5
Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc
Uczeń omawia zasady zabezpieczenia miejsca wypadku
6.6
Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc
Uczeń wyjaśnia, jak należy udzielać pomocy w wypadku drogowym, podczas kąpieli, załamania lodu, porażenia prądem
6.7
Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc
Uczeń omawia sposób wynoszenia poszkodowanego ze strefy zagrożenia
6.8
Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc
Uczeń rozpoznaje stan przytomności, bada oddech i tętno
6.9
Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc
Uczeń wymienia zagrożenia dla osoby nieprzytomnej
6.10
Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc
Uczeń układa osobę nieprzytomną w pozycji bezpiecznej
6.11
Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc
Uczeń wykonuje samodzielnie resuscytację krążeniowo-oddechową
6.13
Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc
Uczeń wyjaśnia, dlaczego duży krwotok i wstrząs pourazowy zagrażają życiu
6.14
Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc
Uczeń tamuje krwotok za pomocą opatrunku
6.15
Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc
Uczeń udziela pomocy przy złamaniach i zwichnięciach
6.16
Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc
Uczeń udziela pomocy przy zatruciach: pokarmowych, lekami, gazami, środkami chemicznymi
6.17
Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc
Uczeń omawia skutki działania niskiej i wysokiej temperatury na organizm ludzki
6.18
Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc
Uczeń udziela pomocy osobie poszkodowanej przy oparzeniu termicznym i chemicznym
1
Bezpieczeństwo państwa
1
Bezpieczeństwo państwa
1.1
Bezpieczeństwo państwa
Uczeń zna i charakteryzuje podstawowe pojęcia związane z bezpieczeństwem państwa, rozumie istotę problemu bezpieczeństwa; wymienia składniki bezpieczeństwa państwa
1.1
Bezpieczeństwo państwa
Uczeń zna i charakteryzuje podstawowe pojęcia związane z bezpieczeństwem państwa, rozumie istotę problemu bezpieczeństwa; wymienia składniki bezpieczeństwa państwa
1.2
Bezpieczeństwo państwa
Uczeń jest zorientowany w geopolitycznych uwarunkowaniach bezpieczeństwa, wynikających z położenia Polski
1.2
Bezpieczeństwo państwa
Uczeń jest zorientowany w geopolitycznych uwarunkowaniach bezpieczeństwa, wynikających z położenia Polski
1.3
Bezpieczeństwo państwa
Uczeń zna i przedstawia rolę organizacji międzynarodowych w zapewnieniu bezpieczeństwa Polski
2
Działania w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (katastrof i wypadków masowych)
2
Działania w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (katastrof i wypadków masowych)
2
Działania w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (katastrof i wypadków masowych)
2
Działania w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (katastrof i wypadków masowych)
2
Działania w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (katastrof i wypadków masowych)
2
Działania w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (katastrof i wypadków masowych)
2
Działania w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (katastrof i wypadków masowych)
2
Działania w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (katastrof i wypadków masowych)
2
Działania w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (katastrof i wypadków masowych)
2
Działania w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (katastrof i wypadków masowych)
2.1
Działania w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (katastrof i wypadków masowych)
Uczeń wymienia przykłady nadzwyczajnych zagrożeń (pochodzenia naturalnego i wywołane przez człowieka)
2.1
Działania w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (katastrof i wypadków masowych)
Uczeń wymienia przykłady nadzwyczajnych zagrożeń (pochodzenia naturalnego i wywołane przez człowieka)
2.2
Działania w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (katastrof i wypadków masowych)
Uczeń wymienia zasady ostrzegania ludności o zagrożeniach; rozróżnia poszczególne sygnały alarmowe i środki alarmowe; omawia zasady właściwego zachowania się w razie uruchomienia sygnałów alarmowych
2.2
Działania w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (katastrof i wypadków masowych)
Uczeń wymienia zasady ostrzegania ludności o zagrożeniach; rozróżnia poszczególne sygnały alarmowe i środki alarmowe; omawia zasady właściwego zachowania się w razie uruchomienia sygnałów alarmowych
2.2
Działania w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (katastrof i wypadków masowych)
Uczeń wymienia zasady ostrzegania ludności o zagrożeniach; rozróżnia poszczególne sygnały alarmowe i środki alarmowe; omawia zasady właściwego zachowania się w razie uruchomienia sygnałów alarmowych
2.3
Działania w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (katastrof i wypadków masowych)
Uczeń przedstawia obowiązki ludności w sytuacjach wymagających ewakuacji
2.3
Działania w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (katastrof i wypadków masowych)
Uczeń przedstawia obowiązki ludności w sytuacjach wymagających ewakuacji
2.3
Działania w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (katastrof i wypadków masowych)
Uczeń przedstawia obowiązki ludności w sytuacjach wymagających ewakuacji
2.3
Działania w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (katastrof i wypadków masowych)
Uczeń przedstawia obowiązki ludności w sytuacjach wymagających ewakuacji
2.4
Działania w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (katastrof i wypadków masowych)
Uczeń omawia rolę różnych służb i innych podmiotów, uzasadnia znaczenie bezwzględnego stosowania się do ich zaleceń
2.5
Działania w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (katastrof i wypadków masowych)
Uczeń wymienia przykłady zagrożeń środowiskowych, w tym zna zasady postępowania w razie: pożaru, wypadku komunikacyjnego, zagrożenia powodzią, intensywnej śnieżycy, uwolnienia niebezpiecznych środków chemicznych, zdarzenia terrorystycznego
2.5
Działania w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (katastrof i wypadków masowych)
Uczeń wymienia przykłady zagrożeń środowiskowych, w tym zna zasady postępowania w razie: pożaru, wypadku komunikacyjnego, zagrożenia powodzią, intensywnej śnieżycy, uwolnienia niebezpiecznych środków chemicznych, zdarzenia terrorystycznego
2.5
Działania w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (katastrof i wypadków masowych)
Uczeń wymienia przykłady zagrożeń środowiskowych, w tym zna zasady postępowania w razie: pożaru, wypadku komunikacyjnego, zagrożenia powodzią, intensywnej śnieżycy, uwolnienia niebezpiecznych środków chemicznych, zdarzenia terrorystycznego
2.5
Działania w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (katastrof i wypadków masowych)
Uczeń wymienia przykłady zagrożeń środowiskowych, w tym zna zasady postępowania w razie: pożaru, wypadku komunikacyjnego, zagrożenia powodzią, intensywnej śnieżycy, uwolnienia niebezpiecznych środków chemicznych, zdarzenia terrorystycznego
2.5
Działania w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (katastrof i wypadków masowych)
Uczeń wymienia przykłady zagrożeń środowiskowych, w tym zna zasady postępowania w razie: pożaru, wypadku komunikacyjnego, zagrożenia powodzią, intensywnej śnieżycy, uwolnienia niebezpiecznych środków chemicznych, zdarzenia terrorystycznego
2.5
Działania w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (katastrof i wypadków masowych)
Uczeń wymienia przykłady zagrożeń środowiskowych, w tym zna zasady postępowania w razie: pożaru, wypadku komunikacyjnego, zagrożenia powodzią, intensywnej śnieżycy, uwolnienia niebezpiecznych środków chemicznych, zdarzenia terrorystycznego
2.5
Działania w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (katastrof i wypadków masowych)
Uczeń wymienia przykłady zagrożeń środowiskowych, w tym zna zasady postępowania w razie: pożaru, wypadku komunikacyjnego, zagrożenia powodzią, intensywnej śnieżycy, uwolnienia niebezpiecznych środków chemicznych, zdarzenia terrorystycznego
2.5
Działania w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (katastrof i wypadków masowych)
Uczeń wymienia przykłady zagrożeń środowiskowych, w tym zna zasady postępowania w razie: pożaru, wypadku komunikacyjnego, zagrożenia powodzią, intensywnej śnieżycy, uwolnienia niebezpiecznych środków chemicznych, zdarzenia terrorystycznego
2.5
Działania w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (katastrof i wypadków masowych)
Uczeń wymienia przykłady zagrożeń środowiskowych, w tym zna zasady postępowania w razie: pożaru, wypadku komunikacyjnego, zagrożenia powodzią, intensywnej śnieżycy, uwolnienia niebezpiecznych środków chemicznych, zdarzenia terrorystycznego
2.5
Działania w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (katastrof i wypadków masowych)
Uczeń wymienia przykłady zagrożeń środowiskowych, w tym zna zasady postępowania w razie: pożaru, wypadku komunikacyjnego, zagrożenia powodzią, intensywnej śnieżycy, uwolnienia niebezpiecznych środków chemicznych, zdarzenia terrorystycznego
2.5
Działania w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (katastrof i wypadków masowych)
Uczeń wymienia przykłady zagrożeń środowiskowych, w tym zna zasady postępowania w razie: pożaru, wypadku komunikacyjnego, zagrożenia powodzią, intensywnej śnieżycy, uwolnienia niebezpiecznych środków chemicznych, zdarzenia terrorystycznego
2.5
Działania w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (katastrof i wypadków masowych)
Uczeń wymienia przykłady zagrożeń środowiskowych, w tym zna zasady postępowania w razie: pożaru, wypadku komunikacyjnego, zagrożenia powodzią, intensywnej śnieżycy, uwolnienia niebezpiecznych środków chemicznych, zdarzenia terrorystycznego
2.5
Działania w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (katastrof i wypadków masowych)
Uczeń wymienia przykłady zagrożeń środowiskowych, w tym zna zasady postępowania w razie: pożaru, wypadku komunikacyjnego, zagrożenia powodzią, intensywnej śnieżycy, uwolnienia niebezpiecznych środków chemicznych, zdarzenia terrorystycznego
2.5
Działania w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (katastrof i wypadków masowych)
Uczeń wymienia przykłady zagrożeń środowiskowych, w tym zna zasady postępowania w razie: pożaru, wypadku komunikacyjnego, zagrożenia powodzią, intensywnej śnieżycy, uwolnienia niebezpiecznych środków chemicznych, zdarzenia terrorystycznego
2.5
Działania w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (katastrof i wypadków masowych)
Uczeń wymienia przykłady zagrożeń środowiskowych, w tym zna zasady postępowania w razie: pożaru, wypadku komunikacyjnego, zagrożenia powodzią, intensywnej śnieżycy, uwolnienia niebezpiecznych środków chemicznych, zdarzenia terrorystycznego
2.5
Działania w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (katastrof i wypadków masowych)
Uczeń wymienia przykłady zagrożeń środowiskowych, w tym zna zasady postępowania w razie: pożaru, wypadku komunikacyjnego, zagrożenia powodzią, intensywnej śnieżycy, uwolnienia niebezpiecznych środków chemicznych, zdarzenia terrorystycznego
3
Podstawy pierwszej pomocy
3
Podstawy pierwszej pomocy
3
Podstawy pierwszej pomocy
3
Podstawy pierwszej pomocy
3
Podstawy pierwszej pomocy
3
Podstawy pierwszej pomocy
3
Podstawy pierwszej pomocy
3
Podstawy pierwszej pomocy
3
Podstawy pierwszej pomocy
3
Podstawy pierwszej pomocy
3
Podstawy pierwszej pomocy
3
Podstawy pierwszej pomocy
3
Podstawy pierwszej pomocy
3
Podstawy pierwszej pomocy
3
Podstawy pierwszej pomocy
3
Podstawy pierwszej pomocy
3.1
Podstawy pierwszej pomocy
Uczeń rozumie znaczenie podejmowania działań z zakresu udzielania pierwszej pomocy przez świadka zdarzenia oraz przedstawia jego rolę
3.2
Podstawy pierwszej pomocy
Uczeń zna zasady bezpiecznego postępowania w miejscu zdarzenia, w tym:
3.2
Podstawy pierwszej pomocy
Uczeń zna zasady bezpiecznego postępowania w miejscu zdarzenia, w tym:
3.2
Podstawy pierwszej pomocy
Uczeń zna zasady bezpiecznego postępowania w miejscu zdarzenia, w tym:
3.2
Podstawy pierwszej pomocy
Uczeń zna zasady bezpiecznego postępowania w miejscu zdarzenia, w tym:
3.2
Podstawy pierwszej pomocy
Uczeń zna zasady bezpiecznego postępowania w miejscu zdarzenia, w tym:
3.2
Podstawy pierwszej pomocy
Uczeń zna zasady bezpiecznego postępowania w miejscu zdarzenia, w tym:
3.2
Podstawy pierwszej pomocy
Uczeń zna zasady bezpiecznego postępowania w miejscu zdarzenia, w tym:
3.2
Podstawy pierwszej pomocy
Uczeń zna zasady bezpiecznego postępowania w miejscu zdarzenia, w tym:
3.2
Podstawy pierwszej pomocy
Uczeń zna zasady bezpiecznego postępowania w miejscu zdarzenia, w tym:
3.2
Podstawy pierwszej pomocy
Uczeń zna zasady bezpiecznego postępowania w miejscu zdarzenia, w tym:
3.2
Podstawy pierwszej pomocy
Uczeń zna zasady bezpiecznego postępowania w miejscu zdarzenia, w tym:
3.2
Podstawy pierwszej pomocy
Uczeń zna zasady bezpiecznego postępowania w miejscu zdarzenia, w tym:
3.2.1
Podstawy pierwszej pomocy
Uczeń zna zasady bezpiecznego postępowania w miejscu zdarzenia, w tym:
unikania narażania własnego zdrowia
3.2.1
Podstawy pierwszej pomocy
Uczeń zna zasady bezpiecznego postępowania w miejscu zdarzenia, w tym:
unikania narażania własnego zdrowia
3.2.1
Podstawy pierwszej pomocy
Uczeń zna zasady bezpiecznego postępowania w miejscu zdarzenia, w tym:
unikania narażania własnego zdrowia
3.2.1
Podstawy pierwszej pomocy
Uczeń zna zasady bezpiecznego postępowania w miejscu zdarzenia, w tym:
unikania narażania własnego zdrowia
3.2.1
Podstawy pierwszej pomocy
Uczeń zna zasady bezpiecznego postępowania w miejscu zdarzenia, w tym:
unikania narażania własnego zdrowia
3.2.3
Podstawy pierwszej pomocy
Uczeń zna zasady bezpiecznego postępowania w miejscu zdarzenia, w tym:
rozpoznawania potencjalnych źródeł zagrożenia w kontakcie z poszkodowanym
3.2.3
Podstawy pierwszej pomocy
Uczeń zna zasady bezpiecznego postępowania w miejscu zdarzenia, w tym:
rozpoznawania potencjalnych źródeł zagrożenia w kontakcie z poszkodowanym
3.2.3
Podstawy pierwszej pomocy
Uczeń zna zasady bezpiecznego postępowania w miejscu zdarzenia, w tym:
rozpoznawania potencjalnych źródeł zagrożenia w kontakcie z poszkodowanym
3.2.3
Podstawy pierwszej pomocy
Uczeń zna zasady bezpiecznego postępowania w miejscu zdarzenia, w tym:
rozpoznawania potencjalnych źródeł zagrożenia w kontakcie z poszkodowanym
3.2.4
Podstawy pierwszej pomocy
Uczeń zna zasady bezpiecznego postępowania w miejscu zdarzenia, w tym:
wskazywania sposobu zabezpieczenia się przed zakażeniem w kontakcie z krwią i płynami ustrojowymi, stosowania uniwersalnych środków ochrony osobistej
3.2.4
Podstawy pierwszej pomocy
Uczeń zna zasady bezpiecznego postępowania w miejscu zdarzenia, w tym:
wskazywania sposobu zabezpieczenia się przed zakażeniem w kontakcie z krwią i płynami ustrojowymi, stosowania uniwersalnych środków ochrony osobistej
3.2.4
Podstawy pierwszej pomocy
Uczeń zna zasady bezpiecznego postępowania w miejscu zdarzenia, w tym:
wskazywania sposobu zabezpieczenia się przed zakażeniem w kontakcie z krwią i płynami ustrojowymi, stosowania uniwersalnych środków ochrony osobistej
3.3
Podstawy pierwszej pomocy
Uczeń podaje przykłady zagrożeń w środowisku domowym, ulicznym, wodnym, w przestrzeniach podziemnych, w lasach
3.3
Podstawy pierwszej pomocy
Uczeń podaje przykłady zagrożeń w środowisku domowym, ulicznym, wodnym, w przestrzeniach podziemnych, w lasach
3.3
Podstawy pierwszej pomocy
Uczeń podaje przykłady zagrożeń w środowisku domowym, ulicznym, wodnym, w przestrzeniach podziemnych, w lasach
3.4
Podstawy pierwszej pomocy
Uczeń przedstawia metody zapewnienia bezpieczeństwa własnego, osoby poszkodowanej i otoczenia w sytuacjach symulowanych podczas zajęć
3.4
Podstawy pierwszej pomocy
Uczeń przedstawia metody zapewnienia bezpieczeństwa własnego, osoby poszkodowanej i otoczenia w sytuacjach symulowanych podczas zajęć
3.4
Podstawy pierwszej pomocy
Uczeń przedstawia metody zapewnienia bezpieczeństwa własnego, osoby poszkodowanej i otoczenia w sytuacjach symulowanych podczas zajęć
3.4
Podstawy pierwszej pomocy
Uczeń przedstawia metody zapewnienia bezpieczeństwa własnego, osoby poszkodowanej i otoczenia w sytuacjach symulowanych podczas zajęć
3.4
Podstawy pierwszej pomocy
Uczeń przedstawia metody zapewnienia bezpieczeństwa własnego, osoby poszkodowanej i otoczenia w sytuacjach symulowanych podczas zajęć
3.4
Podstawy pierwszej pomocy
Uczeń przedstawia metody zapewnienia bezpieczeństwa własnego, osoby poszkodowanej i otoczenia w sytuacjach symulowanych podczas zajęć
3.4
Podstawy pierwszej pomocy
Uczeń przedstawia metody zapewnienia bezpieczeństwa własnego, osoby poszkodowanej i otoczenia w sytuacjach symulowanych podczas zajęć
3.5
Podstawy pierwszej pomocy
Uczeń potrafi rozpoznać osobę w stanie zagrożenia życia:
3.5
Podstawy pierwszej pomocy
Uczeń potrafi rozpoznać osobę w stanie zagrożenia życia:
3.5
Podstawy pierwszej pomocy
Uczeń potrafi rozpoznać osobę w stanie zagrożenia życia:
3.5.1
Podstawy pierwszej pomocy
Uczeń potrafi rozpoznać osobę w stanie zagrożenia życia:
wyjaśnia pojęcie „stan zagrożenia życia”
3.5.1
Podstawy pierwszej pomocy
Uczeń potrafi rozpoznać osobę w stanie zagrożenia życia:
wyjaśnia pojęcie „stan zagrożenia życia”
3.5.2
Podstawy pierwszej pomocy
Uczeń potrafi rozpoznać osobę w stanie zagrożenia życia:
wskazuje przyczyny i okoliczności prowadzące do szybkiego pogorszenie stanu zdrowia lub zagrożenia życia
3.5.2
Podstawy pierwszej pomocy
Uczeń potrafi rozpoznać osobę w stanie zagrożenia życia:
wskazuje przyczyny i okoliczności prowadzące do szybkiego pogorszenie stanu zdrowia lub zagrożenia życia
3.5.2
Podstawy pierwszej pomocy
Uczeń potrafi rozpoznać osobę w stanie zagrożenia życia:
wskazuje przyczyny i okoliczności prowadzące do szybkiego pogorszenie stanu zdrowia lub zagrożenia życia
3.5.3
Podstawy pierwszej pomocy
Uczeń potrafi rozpoznać osobę w stanie zagrożenia życia:
wyjaśnia rolę układu nerwowego, układu krążenia i układu oddechowego w utrzymywaniu podstawowych funkcji życiowych
3.5.3
Podstawy pierwszej pomocy
Uczeń potrafi rozpoznać osobę w stanie zagrożenia życia:
wyjaśnia rolę układu nerwowego, układu krążenia i układu oddechowego w utrzymywaniu podstawowych funkcji życiowych
3.6
Podstawy pierwszej pomocy
Uczeń wie, jak prawidłowo wezwać pomoc:
3.6.1
Podstawy pierwszej pomocy
Uczeń wie, jak prawidłowo wezwać pomoc:
wymienia nazwy służb ratunkowych i podaje ich numery alarmowe
3.6.2
Podstawy pierwszej pomocy
Uczeń wie, jak prawidłowo wezwać pomoc:
wskazuje, kiedy wezwać pomoc i w jaki sposób przekazać informacje o zdarzeniu
3.7
Podstawy pierwszej pomocy
Uczeń podaje przykład aplikacji na telefon komórkowy wspierającej udzielanie pierwszej pomocy
3.8
Podstawy pierwszej pomocy
Uczeń zna zasady postępowania z osobą nieprzytomną:
3.8
Podstawy pierwszej pomocy
Uczeń zna zasady postępowania z osobą nieprzytomną:
3.8
Podstawy pierwszej pomocy
Uczeń zna zasady postępowania z osobą nieprzytomną:
3.8
Podstawy pierwszej pomocy
Uczeń zna zasady postępowania z osobą nieprzytomną:
3.8
Podstawy pierwszej pomocy
Uczeń zna zasady postępowania z osobą nieprzytomną:
3.8
Podstawy pierwszej pomocy
Uczeń zna zasady postępowania z osobą nieprzytomną:
3.8.1
Podstawy pierwszej pomocy
Uczeń zna zasady postępowania z osobą nieprzytomną:
wymienia objawy utraty przytomności
3.8.1
Podstawy pierwszej pomocy
Uczeń zna zasady postępowania z osobą nieprzytomną:
wymienia objawy utraty przytomności
3.8.2
Podstawy pierwszej pomocy
Uczeń zna zasady postępowania z osobą nieprzytomną:
ocenia przytomność poszkodowanego
3.8.2
Podstawy pierwszej pomocy
Uczeń zna zasady postępowania z osobą nieprzytomną:
ocenia przytomność poszkodowanego
3.8.2
Podstawy pierwszej pomocy
Uczeń zna zasady postępowania z osobą nieprzytomną:
ocenia przytomność poszkodowanego
3.8.3
Podstawy pierwszej pomocy
Uczeń zna zasady postępowania z osobą nieprzytomną:
ocenia czynność oddychania u osoby nieprzytomnej (trzema zmysłami, przez okres do 10 sekund)
3.8.3
Podstawy pierwszej pomocy
Uczeń zna zasady postępowania z osobą nieprzytomną:
ocenia czynność oddychania u osoby nieprzytomnej (trzema zmysłami, przez okres do 10 sekund)
3.8.4
Podstawy pierwszej pomocy
Uczeń zna zasady postępowania z osobą nieprzytomną:
wyjaśnia mechanizm niedrożności dróg oddechowych u osoby nieprzytomnej
3.8.5
Podstawy pierwszej pomocy
Uczeń zna zasady postępowania z osobą nieprzytomną:
udrażnia drogi oddechowe rękoczynem czoło–żuchwa
3.8.6
Podstawy pierwszej pomocy
Uczeń zna zasady postępowania z osobą nieprzytomną:
układa osobę nieprzytomną w pozycji bocznej bezpiecznej
3.8.7
Podstawy pierwszej pomocy
Uczeń zna zasady postępowania z osobą nieprzytomną:
zapewnia osobie nieprzytomnej komfort termiczny
3.8.7
Podstawy pierwszej pomocy
Uczeń zna zasady postępowania z osobą nieprzytomną:
zapewnia osobie nieprzytomnej komfort termiczny
3.9
Podstawy pierwszej pomocy
Uczeń systematycznie ponawia ocenę oddychania u osoby nieprzytomnej
3.9
Podstawy pierwszej pomocy
Uczeń systematycznie ponawia ocenę oddychania u osoby nieprzytomnej
3.9
Podstawy pierwszej pomocy
Uczeń systematycznie ponawia ocenę oddychania u osoby nieprzytomnej
3.10
Podstawy pierwszej pomocy
Uczeń zna i wykonuje podstawowe czynności resuscytacji krążeniowo-oddechowej:
3.10.1
Podstawy pierwszej pomocy
Uczeń zna i wykonuje podstawowe czynności resuscytacji krążeniowo-oddechowej:
wyjaśnia pojęcie „nagłe zatrzymanie krążenia”; wymienia jego oznaki
3.10.1
Podstawy pierwszej pomocy
Uczeń zna i wykonuje podstawowe czynności resuscytacji krążeniowo-oddechowej:
wyjaśnia pojęcie „nagłe zatrzymanie krążenia”; wymienia jego oznaki
3.10.2
Podstawy pierwszej pomocy
Uczeń zna i wykonuje podstawowe czynności resuscytacji krążeniowo-oddechowej:
wymienia warunki i czynniki zapewniające resuscytację wysokiej jakości
3.10.2
Podstawy pierwszej pomocy
Uczeń zna i wykonuje podstawowe czynności resuscytacji krążeniowo-oddechowej:
wymienia warunki i czynniki zapewniające resuscytację wysokiej jakości
3.10.2
Podstawy pierwszej pomocy
Uczeń zna i wykonuje podstawowe czynności resuscytacji krążeniowo-oddechowej:
wymienia warunki i czynniki zapewniające resuscytację wysokiej jakości
3.10.3
Podstawy pierwszej pomocy
Uczeń zna i wykonuje podstawowe czynności resuscytacji krążeniowo-oddechowej:
omawia uniwersalny algorytm w nagłym zatrzymaniu krążenia
3.10.3
Podstawy pierwszej pomocy
Uczeń zna i wykonuje podstawowe czynności resuscytacji krążeniowo-oddechowej:
omawia uniwersalny algorytm w nagłym zatrzymaniu krążenia
3.10.4
Podstawy pierwszej pomocy
Uczeń zna i wykonuje podstawowe czynności resuscytacji krążeniowo-oddechowej:
wykonuje na manekinie uciski klatki piersiowej i sztuczne oddychanie samodzielnie i we współpracy z drugą osobą
3.10.4
Podstawy pierwszej pomocy
Uczeń zna i wykonuje podstawowe czynności resuscytacji krążeniowo-oddechowej:
wykonuje na manekinie uciski klatki piersiowej i sztuczne oddychanie samodzielnie i we współpracy z drugą osobą
3.11
Podstawy pierwszej pomocy
Uczeń wykonuje podstawowe czynności pierwszej pomocy w zadławieniu:
3.13
Podstawy pierwszej pomocy
Uczeń zna zasady pierwszej pomocy w urazach kończyn:
3.13.1
Podstawy pierwszej pomocy
Uczeń zna zasady pierwszej pomocy w urazach kończyn:
wyjaśnia pojęcia: rana, krwotok
3.13.2
Podstawy pierwszej pomocy
Uczeń zna zasady pierwszej pomocy w urazach kończyn:
wykonuje opatrunek osłaniający na ranę w obrębie kończyny
3.13.2
Podstawy pierwszej pomocy
Uczeń zna zasady pierwszej pomocy w urazach kończyn:
wykonuje opatrunek osłaniający na ranę w obrębie kończyny
3.13.2
Podstawy pierwszej pomocy
Uczeń zna zasady pierwszej pomocy w urazach kończyn:
wykonuje opatrunek osłaniający na ranę w obrębie kończyny
3.13.3
Podstawy pierwszej pomocy
Uczeń zna zasady pierwszej pomocy w urazach kończyn:
wyjaśnia, jak rozpoznać krwotok zewnętrzny
3.13.4
Podstawy pierwszej pomocy
Uczeń zna zasady pierwszej pomocy w urazach kończyn:
wykonuje opatrunek uciskowy
3.13.5
Podstawy pierwszej pomocy
Uczeń zna zasady pierwszej pomocy w urazach kończyn:
bezpiecznie zdejmuje rękawiczki ochronne
3.13.5
Podstawy pierwszej pomocy
Uczeń zna zasady pierwszej pomocy w urazach kończyn:
bezpiecznie zdejmuje rękawiczki ochronne
3.13.6
Podstawy pierwszej pomocy
Uczeń zna zasady pierwszej pomocy w urazach kończyn:
wyjaśnia pojęcie: złamanie
3.13.7
Podstawy pierwszej pomocy
Uczeń zna zasady pierwszej pomocy w urazach kończyn:
stosuje zasady unieruchamiania doraźnego kości i stawów
3.14
Podstawy pierwszej pomocy
Uczeń rozumie, na czym polega udzielanie pierwszej pomocy w oparzeniach:
3.14.1
Podstawy pierwszej pomocy
Uczeń rozumie, na czym polega udzielanie pierwszej pomocy w oparzeniach:
wyjaśnia pojęcie „oparzenie”
3.14.2
Podstawy pierwszej pomocy
Uczeń rozumie, na czym polega udzielanie pierwszej pomocy w oparzeniach:
omawia zasady postępowania w przypadku oparzenia termicznego
3.14.3
Podstawy pierwszej pomocy
Uczeń rozumie, na czym polega udzielanie pierwszej pomocy w oparzeniach:
demonstruje metodę chłodzenia w przypadku oparzenia kończyny
3.14.4
Podstawy pierwszej pomocy
Uczeń rozumie, na czym polega udzielanie pierwszej pomocy w oparzeniach:
wymienia przykłady zapobiegania oparzeniom, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska domowego i małych dzieci
4
Edukacja zdrowotna. Zdrowie w wymiarze indywidualnym oraz zbiorowym
4
Edukacja zdrowotna. Zdrowie w wymiarze indywidualnym oraz zbiorowym
4.2
Edukacja zdrowotna. Zdrowie w wymiarze indywidualnym oraz zbiorowym
Uczeń wymienia zachowania, które sprzyjają zdrowiu (prozdrowotne) oraz zagrażają zdrowiu oraz wskazuje te, które szczególnie często występują wśród nastolatków odróżnia czynniki środowiskowe i społeczne (korzystne i szkodliwe), na które człowiek może mieć wpływ od takich, na które nie może
4.2
Edukacja zdrowotna. Zdrowie w wymiarze indywidualnym oraz zbiorowym
Uczeń wymienia zachowania, które sprzyjają zdrowiu (prozdrowotne) oraz zagrażają zdrowiu oraz wskazuje te, które szczególnie często występują wśród nastolatków odróżnia czynniki środowiskowe i społeczne (korzystne i szkodliwe), na które człowiek może mieć wpływ od takich, na które nie może

Informacje licencyjne

  • Właściciel praw do zasobu:
  • Logo autora
  • Autor :
  • Magdalena Szumiec, Ewelina Biel