ZalogujZarejestruj
Przejdź do strony

W poszukiwaniu praw przyrody - scenariusze lekcji

W poszukiwaniu praw przyrody - scenariusze lekcji

Pomiary komputerowe na lekcjach przedmiotów przyrodniczych - scenariusze zajęć opracowane przez uczestników szkoleń przeprowadzonych w ramach projektu W poszukiwaniu praw przyrody realizowanym przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

  Liczba wyświetleń: 19638
  Liczba pobrań: 1
  Dodano: 2013-11-04
ORE00088 (103811)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

3.3
Obserwacje, doświadczenia przyrodnicze i modelowanie
Uczeń obserwuje i rozróżnia stany skupienia wody, bada doświadczalnie zjawiska: parowania, skraplania, topnienia i zamarzania (krzepnięcia) wody
8.8
Organizm człowieka
Uczeń wskazuje rodzaje źródeł dźwięku, bada doświadczalnie zależność powstającego dźwięku od np. naprężenia i długości struny
8.9
Organizm człowieka
Uczeń bada rozchodzenie się dźwięków w powietrzu i ciałach stałych
8.10
Organizm człowieka
Uczeń porównuje prędkości rozchodzenia się dźwięku i światła na podstawie obserwacji zjawisk przyrodniczych, doświadczeń lub pokazów
10.2
Zjawiska elektryczne i magnetyczne w przyrodzie
Uczeń demonstruje elektryzowanie się ciał i ich oddziaływania na przedmioty wykonane z różnych substancji
10.3
Zjawiska elektryczne i magnetyczne w przyrodzie
Uczeń wymienia źródła prądu elektrycznego i dobiera je do odbiorników, uwzględniając napięcie elektryczne
10.4
Zjawiska elektryczne i magnetyczne w przyrodzie
Uczeń opisuje skutki przepływu prądu w domowych urządzeniach elektrycznych, opisuje i stosuje zasady bezpiecznego obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi
14.4
Przemiany substancji
Uczeń podaje i bada doświadczalnie czynniki wywołujące topnienie i krzepnięcie (temperatura) oraz parowanie i skraplanie (temperatura, ruch powietrza, rodzaj cieczy, wielkość powierzchni)
I.4
Związki chemiczne budujące organizmy oraz pozyskiwanie i wykorzystanie energii
Uczeń przedstawia fotosyntezę, oddychanie tlenowe oraz fermentację mlekową i alkoholową jako procesy dostarczające energii; wymienia substraty i produkty tych procesów oraz określa warunki ich przebiegu
VI.5.1
Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka.
Układ krążenia
Uczeń opisuje budowę i funkcje narządów układu krwionośnego i układu limfatycznego
VI.5.4
Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka.
Układ krążenia
Uczeń przedstawia znaczenie aktywności fizycznej i prawidłowej diety dla właściwego funkcjonowania układu krążenia
VI.11.1
Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka.
Skóra
Uczeń podaje funkcje skóry, rozpoznaje elementy jej budowy (na schemacie, modelu, rysunku, według opisu itd.) oraz przedstawia jej cechy adaptacyjne do pełnienia funkcji ochronnej, zmysłowej (receptory bólu, dotyku, ciepła, zimna) i termoregulacyjnej
3.2
Reakcje chemiczne
Uczeń opisuje, na czym polega reakcja syntezy, analizy i wymiany; podaje przykłady różnych typów reakcji i zapisuje odpowiednie równania; wskazuje substraty i produkty; dobiera współczynniki w równaniach reakcji chemicznych; obserwuje doświadczenia ilustrujące typy reakcji i formułuje wnioski
3.3
Reakcje chemiczne
Uczeń definiuje pojęcia: reakcje egzoenergetyczne (jako reakcje, którym towarzyszy wydzielanie się energii do otoczenia, np. procesy spalania) i reakcje endoenergetyczne (do przebiegu których energia musi być dostarczona, np. procesy rozkładu – pieczenie ciasta)
1.6
Organizacja i chemizm życia
Uczeń przedstawia istotę fotosyntezy jako jednego ze sposobów odżywiania się organizmów (substraty, produkty i warunki przebiegu procesu) oraz planuje i przeprowadza doświadczenie wykazujące wpływ wybranych czynników na intensywność procesu fotosyntezy
1.7
Organizacja i chemizm życia
Uczeń przedstawia oddychanie tlenowe i fermentację jako sposoby wytwarzania energii potrzebnej do życia (substraty, produkty i warunki przebiegu procesów) oraz planuje i przeprowadza doświadczenie wykazujące, że podczas fermentacji drożdże wydzielają dwutlenek węgla
2.6.4
Różnorodność życia
Grzyby – organizmy cudzożywne
Uczeń przedstawia wybrane czynności życiowe grzybów (odżywianie, oddychanie)
3.2.1
Organizm człowieka
Skóra
Uczeń przedstawia funkcje skóry
3.2.2
Organizm człowieka
Skóra
Uczeń rozpoznaje elementy budowy skóry (na modelu, rysunku, według opisu itd.) oraz określa związek budowy tych elementów z funkcjami pełnionymi przez skórę
3.5.1
Organizm człowieka
Układ krążenia
Uczeń rozpoznaje elementy budowy układu krążenia (na schemacie, rysunku, według opisu itd.) i przedstawia ich funkcje
3.5.6
Organizm człowieka
Układ krążenia
Uczeń analizuje wpływ aktywności fizycznej i prawidłowej diety na funkcjonowanie układu krążenia
3.2
Reakcje chemiczne
Uczeń podaje przykłady różnych typów reakcji (reakcja syntezy, reakcja analizy, reakcja wymiany); wskazuje substraty i produkty
3.3
Reakcje chemiczne
Uczeń zapisuje równania reakcji chemicznych w formie cząsteczkowej i jonowej; dobiera współczynniki stechiometryczne, stosując prawo zachowania masy i prawo zachowania ładunku
3.4
Reakcje chemiczne
Uczeń definiuje pojęcia: reakcje egzotermiczne i reakcje endotermiczne; podaje przykłady takich reakcji
4.9
Zjawiska cieplne
Uczeń rozróżnia i nazywa zmiany stanów skupienia; analizuje zjawiska topnienia, krzepnięcia, wrzenia, skraplania, sublimacji i resublimacji jako procesy, w których dostarczenie energii w postaci ciepła nie powoduje zmiany temperatury
4.10.1
Zjawiska cieplne
Uczeń doświadczalnie:
demonstruje zjawiska topnienia, wrzenia, skraplania
6.14
Elektryczność
Uczeń opisuje rolę izolacji i bezpieczników przeciążeniowych w domowej sieci elektrycznej oraz warunki bezpiecznego korzystania z energii elektrycznej
6.15
Elektryczność
Uczeń wskazuje skutki przerwania dostaw energii elektrycznej do urządzeń o kluczowym znaczeniu
6.16.1
Elektryczność
Uczeń doświadczalnie:
demonstruje zjawiska elektryzowania przez potarcie lub dotyk
6.16.2
Elektryczność
Uczeń doświadczalnie:
demonstruje wzajemne oddziaływanie ciał naelektryzowanych

Informacje licencyjne