ZalogujZarejestruj
Przejdź do strony

Kampania "Mam Gen Wolności" - Fundacja Instytut Lecha Wałęsy

Kampania

Celem kampanii jest budowanie nowoczesnego poczucia patriotyzmu i promowanie, w nawiązaniu do bogatej historii Polski, aktywnych postaw Polaków. Program nie będzie opierał się na odwoływaniu się do historii ani gruntownej ocenie zdarzeń sprzed lat, ale w swoim założeniu ma stanowić przeciwwagę, antidotum na tamte czasy.

Za pomocą różnych środków przekazu twórcy kampanii chcą osiągnąć podstawowy cel: zmienić postrzeganie patriotyzmu przez Polaków i zaangażować rodaków w akcje lokalne i takie o zasięgu krajowym. Hasło „wolność” stanie się spoiwem całej kampanii.

  Liczba wyświetleń: 10399
  Liczba pobrań: 1
  Dodano: 2013-09-30
ORE00046 (103280)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

8.1
Naród i mniejszości narodowe
Uczeń wyjaśnia, co dla niego oznacza być Polakiem (lub członkiem innej wspólnoty narodowej) i czym obywatelstwo różni się od narodowości
9.3
Patriotyzm dzisiaj
Uczeń wyjaśnia, odwołując się do wybranych przykładów, czym według niego jest patriotyzm; porównuje tę postawę z nacjonalizmem, szowinizmem i kosmopolityzmem
I.12.2
Zakres podstawowy
Rozkład systemu komunistycznego w Polsce – polska droga do suwerenności
Uczeń wyjaśnia przyczyny i skutki wydarzeń sierpniowych 1980 r. oraz ocenia rolę Solidarności w przemianach politycznych i ustrojowych
I.12.3
Zakres podstawowy
Rozkład systemu komunistycznego w Polsce – polska droga do suwerenności
Uczeń przedstawia okoliczności wprowadzenia i następstwa stanu wojennego
I.12.4
Zakres podstawowy
Rozkład systemu komunistycznego w Polsce – polska droga do suwerenności
Uczeń opisuje najważniejsze postanowienia „Okrągłego Stołu”
I.12.5
Zakres podstawowy
Rozkład systemu komunistycznego w Polsce – polska droga do suwerenności
Uczeń charakteryzuje przemiany polityczne, społeczno-gospodarcze i kulturowe po 1989 r.
II.V.16.1
Zakres rozszerzony
Wiek XX
Polska w latach 1980-1989
Uczeń wyjaśnia ideę Solidarności i jej wpływ na przemiany społeczno-polityczne w Polsce
II.V.16.2
Zakres rozszerzony
Wiek XX
Polska w latach 1980-1989
Uczeń charakteryzuje państwo i społeczeństwo w czasie stanu wojennego oraz ocenia społeczno-gospodarcze i polityczne skutki stanu wojennego
II.V.16.3
Zakres rozszerzony
Wiek XX
Polska w latach 1980-1989
Uczeń opisuje przyczyny i skutki obrad „Okrągłego Stołu”
II.V.16.4
Zakres rozszerzony
Wiek XX
Polska w latach 1980-1989
Uczeń prezentuje oceny polskiej historiografii dotyczące PRL-u
8.1
Wspólnoty narodowe/etniczne i ojczyzna
Uczeń wyjaśnia, co oznacza być Polakiem lub członkiem innej wspólnoty narodowej/ etnicznej oraz co łączy człowieka z ojczyzną – Polską; przedstawia te więzi na własnym przykładzie
8.2
Wspólnoty narodowe/etniczne i ojczyzna
Uczeń wyjaśnia, czym obywatelstwo różni się od narodowości; przedstawia warunki nabycia obywatelstwa polskiego z mocy prawa i wymienia inne formy uznania za obywatela polskiego oraz nadania obywatelstwa polskiego; wymienia konstytucyjne obowiązki obywatela
8.3
Wspólnoty narodowe/etniczne i ojczyzna
Uczeń analizuje symbole Rzeczypospolitej Polskiej; wyjaśnia, czym powinna przejawiać się postawa patriotyczna młodego i dorosłego człowieka
8.5
Wspólnoty narodowe/etniczne i ojczyzna
Uczeń uzasadnia, że można pogodzić różne tożsamości społeczno-kulturowe (regionalną, narodową/ etniczną, państwową/ obywatelską, europejską); rozpoznaje przejawy ksenofobii, w tym rasizmu, szowinizmu i antysemityzmu, oraz uzasadnia potrzebę przeciwstawiania się tym zjawiskom

Informacje licencyjne